Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Orlové

Usnesení

 

 

z 3. zasedání  Zastupitelstva města Orlová, konaného  dne 18.4.2007 v 8.00 hod.

ve velkém sále Domu kultury v Orlové - Lutyni

 

 

 

63/3                 Program 3. zasedání Zastupitelstva města  Orlová

                

                        Zastupitelstvo města Orlová

 

                        s c h v a l u j e

                        program 3. zasedání Zastupitelstva města Orlová

                       

 

 

64/3                 Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlová

 

                        1. zřizuje

          návrhovou komisi

 

                        2. volí

          za členy této komise:

                        Předseda:     Marie Pustelníková

                        Členové:       Rudolf Štěrba

                                             Karel Posířil

 

  

65/3                 Jednací řád finančního výboru a kontrolního výboru Zastupitelstva města Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s §118, zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění

                                                                                       

s c h v a l u j e

Jednací řád finančního výboru a kontrolního výboru  Zastupitelstva města Orlová s doplněním Čl. 10 bodu 3 schváleným v rámci diskuse

 

  

66/3                 Plán práce finančního výboru na rok 2007

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

                        s c h v a l u j e

                        plán práce finančního výboru na rok 2007

 

 

 

67/3                 Plán práce kontrolního výboru na rok 2007 a termíny konání kontrolního výboru v roce 2007

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 118, zák. č.128/2000 Sb. v platném znění

 

schvaluje

1.      plán práce na rok 2007 dle důvodové zprávy

 

2.      termíny konání jednání KV na rok 2007 dle důvodové zprávy

 

 

 

 

68/3                 Územní program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší města Orlová – informativní zpráva

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

                        bere na vědomí

text Územního programu snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší města Orlová

 

 

 

69/3                 Obecně závazná vyhláška, kterou se zakazují některé druhy paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší

 

Zastupitelstvo města Orlová

                       

                        v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku č.1/2007, kterou se zakazují některé druhy  paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší ve znění textu v příloze důvodové zprávy

 

 

 

70/3                      Výsledky hospodaření a závěrečný účet města za rok 2006

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

1. s c h v a l u  j e

v souladu s  § 84, odst. (2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších    předpisů, závěrečný účet města Orlové za rok 2006:

 

1.1.      finanční vypořádání města za rok 2006 a příděly do fondů v rozsahu tabulky viz Příloha č. 6 důvodové zprávy

 

1.2.      výsledky hospodaření školských příspěvkových organizací a jejich rozdělení dle rozpisu v tabulkách viz Příloha č. 12.1 a 12.2 důvodové zprávy

 

 

 

1.3.      výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům kultury města Orlové za rok 2006 - zisk ve výši 199 103,28 Kč a jeho převod do rezervního fondu organizace ve výši 159 303,28 Kč a do fondu odměn ve výši 39 800 Kč

 

1.4.      výsledky hospodaření doplňkových činností města za rok 2006:

 

1.4.1.   správa společných částí domů se spoluvlastníky - zisk ve výši 674,80 Kč a jeho převod do rozpočtu města

 

1.4.2.      provozování nápojového automatu - zisk ve výši  2 217,70 Kč a jeho ponechání  v doplňkové činnosti

 

1.4.3.      prodej knih v městské knihovně - ztrátu ve výši 24 311,21 Kč a její pokrytí z fondu  doplňkové činnosti

 

1.4.4.      zpracování mezd školských pracovníků - zisk    ve výši 30 943,16 Kč a jeho ponechání v doplňkové činnosti

 

1.5.      příspěvek družstvu Orlovan, městskému bytovému družstvu do dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu jednotlivých bytových domů za rok 2006 ve výši 18 604 921,03 

 

2. s o u h l a s í

v souladu s § 17, odst. (7) zák. č. 250/2000 Sb.,    o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením města za r. 2006 bez výhrad

 

3. b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu auditora o přezkoumání roční účetní závěrky a hospodaření města za rok 2006

 

  

71/3                 Úpravy rozpočtu roku 2007

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

s c h v a l u j e                   

rozpočtová opatření č. 9, 10, 14 - 16, 18 - 21, 29 a 34 dle důvodové zprávy

 

 

 

72/3                 Odkanalizování okrajových částí města Orlové včetně rozpočtového opatření

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

                        1.bere na vědomí

aktuální informaci o dalším postupu řešení záměru odkanalizování části území města Orlová

                                                                                              

                        2. schvaluje

                               rozpočtové opatření č.  22 dle důvodové zprávy                 

 

 

73/3                 Převody nemovitostí

 

                        Zastupitelstvo města Orlová

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů

 

1. s c h v a l u j e

převody nemovitostí

 

dle bodu 2 – prodej pozemkových parcel č. 1919   o výměře 619 m2, 1920 o výměře 642 m2 a 1921 o výměře 1 197 m2  vše ostatní plocha  v  k. ú. Poruba    u Orlové panu Vladanu Charvátovi    za smluvní cenu  ve výši 40,- Kč/ m2, tj. celkem     98 320,- Kč + náklady řízení

 

 

dle bodu 3 – prodej pozemkových parcel č. 1916/1 o výměře 92 m2, 1916/2 o výměře 87 m2  v  k. ú. Poruba  u Orlové manž. Goikovým Miroslavu   a Anně za smluvní cenu ve výši 65,- Kč, tj. celkem 11 635,- Kč  + náklady řízení

 

 

dle bodu 4 – prodej pozemkové parcely  č. 2993 orná půda o výměře  1 292 m2 v k. ú. Orlová  panu Václavu Rejtharovi    za smluvní cenu  ve výši        156 660,- Kč + náklady řízení

 

 

dle bodu 5 – prodej pozemkové parcely  č. 960/12 ostatní plocha   o výměře 598 m2 v  k. ú. Poruba  u Orlové Orlová  manž. Nedelkovým Milanu a Heleně   za smluvní cenu   ve výši 77 740,- Kč + náklady řízení

 

 

      dle bodu 6 – prodej poz. parcel č. 465/1 o výměře 280 m2 a 466 o výměře 96 m2 obě zastavěná plocha a část 465/4 ostatní plocha o výměře 513 m2  v k. ú. Poruba u Orlové manželům Smiejovým Davidu a Martině  za smluvní cenu dle znaleckého posudku ve výši 265 900,- Kč + náklady řízení

 

 

      dle bodu 7 – prodej části poz. parcely č. 465/4 ostatní plocha o výměře 64 m2 v k. ú. Poruba u Orlové manž. Budinovým Karlu a Marii za smluvní cenu dle znaleckého posudku ve výši 11 712,- Kč s možností úhrady kupní ceny v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1 000,- Kč po dobu jednoho roku

 

 

      dle bodu 8 – prodej části poz. parcely č. 3730/43 ostatní plocha o výměře cca 20 m2 v k. ú. Horní Lutyně spol. KOMPAKTA INVEST a. s. za smluvní cenu ve výši 700,- Kč/m2 po kolaudaci  a zaměření stavby

          

2. n e s c h v a l u j e

převod nemovitostí

dle bodu 1

prodej části pozemkové parc. č. 2817/1 ostatní plocha  o výměře cca 150 m2  v k. ú. Poruba u Orlové paní Ivaně Lukšové za smluvní cenu  ve výši 200,- Kč/m2 + náklady řízení  po zaměření  a kolaudaci přístavby

 

 

 

74/3                 Darování části pozemku parc. č. 4032/1 v k. ú. Horní Lutyně v rámci stavby cyklostezky

<P class=ZkladntextIMP style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 72pt; TEXT-INDENT: -72pt; TEXT-ALIGN: justifPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [175.5KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 26.6.2009

Zpět na výpis