Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Orlové

Usnesení

 

 

z 2. zasedání  Zastupitelstva města Orlová, konaného  dne 7.2. 2007

v 8.00 hod.

ve velkém sále Domu kultury  v Orlové - Lutyni

 

 

43/2                 Program 2. zasedání Zastupitelstva města  Orlová

                

                        Zastupitelstvo města Orlová

 

                        s c h v a l u j e

                        program 2. zasedání Zastupitelstva města Orlová s doplněním o bod:

                        - 17.5. – „Úpravy rozpočtu roku 2007 ORJ 10 – odbor rozvoje a investic“

a s přesunem bodu č. 7 na konec programu

                       

 

 

44/2                 Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlová

 

                        1. zřizuje

          návrhovou komisi

 

                        2. volí

          za členy této komise:

                        Předseda: Jaroslava Kuzníková

                        Členové:    Petr Koláček

                        Mgr. Ľubica Turčanová

 

 

 

45/2                 Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva města Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

                                                                                       

                        schvaluje

úpravu Jednacího řádu Zastupitelstva města Orlová ve znění dle důvodové zprávy

 

 

 

46/2                 Žádost o prominutí penále Kateřině Mayerové

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

s c h v a l u j e

prominutí poplatků z prodlení Kateřině Mayerové

 

 

 

 

47/2                 Návrh na privatizaci bytového fondu města Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. s c h v a l u j e

záměr privatizace bytového fondu v domech čp. 759, 785, 836, 965, 972 v Orlové – Lutyni formou prodeje jednotlivých bytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, v platném znění

 

 

2. u k l á d á

Radě města Orlová připravit postupové kroky dle této varianty

  

 

48/2                 Převody nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  smlouvu o budoucí kupní smlouvě, která tvoří přílohu tohoto materiálu

 

 

 

49/2                 Úpravy rozpočtu roku 2007 ORJ 10 – odbor rozvoje a investic

 

Zastupitelstvo města Orlová

                        schvaluje

rozpočtová opatření č. 1 – 5 dle důvodové zprávy

 

 

 

50/2                      Pravidla tvorby a používání investičního fondu města

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

          schvaluje

1. úpravu Pravidel tvorby a používání investičního fondu města v bodu III. Hospodaření s fondem odst. (3) ve znění: „Přehled o stavu a čerpání fondu předkládá správce fondu orgánům města v rámci hodnocení výsledků hospodaření města (čtvrtletně RM, pololetně ZM)

 

2. Pravidla tvorby a používání investičního fondu města dle upravené důvodové zprávy s účinností od 1.3.2007

 

  

51/2                 Programy prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2007 – Partnerství 2007

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

                                s c h v a l u j e

program prevence kriminality na rok 2007 – tj. program PARTNERSTVÍ 2007 tvořený  dílčími projekty uvedenými v důvodové zprávě

 

  

52/2                 Smlouvy o poskytnutí dotací: Nestátnímu dennímu zařízení DUHA; Domu seniorů POHODA; Slezské diakonii - Středisku pro mentálně postiženou mládež HOSANA; Slezské humanitě - Domovu pro seniory; Občanskému sdružení Heřmánek; Charitě Javorník

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s ustanovením § 85, písm. j)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

     

            schvaluje

 

1. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 740 tis. Kč Nestátnímu dennímu zařízení DUHA, o.p.s.

 

2. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 800 tis. Kč Domu seniorů POHODA, o.p.s.

 

3. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 tis. Kč Slezské diakonii, Středisku pro mentálně postiženou mládež HOSANA

 

4. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 350 tis. Kč Slezské humanitě, humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální péči, která je určena Domovu seniorů v Orlové-Lazích

 

5. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 tis. Kč Občanskému sdružení Heřmánek, která je určena Domu na půli cesty Heřmánek

 

6. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 tis. Kč Charitě Javorník, která je určená Domovu pokojného stáří Sv. Hedviky

          

          

  

53/2                 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace Sportovnímu klubu Slavia Orlová

 

                               Zastupitelstvo města Orlová

                               s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Městem Orlová a Sportovním klubem Slavia Orlová na Mistrovství ČR v kulturistice, fitness a body fitness mužů 2007 ve znění dle důvodové zprávy

 

 

54/2                 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace z variabilního fondu sportu firmě AD GROUP s.r.o. na úhradu provozních nákladů bazénu Kaplička v Orlové-Lutyni

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 84, písm. c) a § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

s c h v a l u j e

1.   rozpočtovou úpravu č. 6

 

2. neinvestiční dotaci firmě AD GROUP s.r.o. ve výši 360 tis. Kč na úhradu provozních nákladů bazénu Kaplička v Orlové-Lutyni na období duben – červen 2007 dle důvodové zprávy

 

3. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace s firmou AD GROUP s.r.o. dle důvodové zprávy

 

 

          

                               

 

55/2                 Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva

                        města

 

Zastupitelstvo města Orlová

                              

                               s c h v a l u j e

souběh odměn neuvolněným členům zastupitelstva ve výši uvedené v důvodové zprávě s účinností od 1.1.2007

 

  

56/2                 Zásady pro odměňování členů komisí rady města, výborů zastupitelstva města a zvláštních orgánů obce

 

Zastupitelstvo města Orlová

                       

                        1. schvaluje

1.1. Zásady pro odměňování členů komisí rady města, výborů zastupitelstva města a zvláštních orgánů obce uvedené v důvodové zprávě s platností od 1.1.2007

 

1.2. vyplácení odměn členům komisí rady města, výborů zastupitelstva města a zvláštních orgánů obce čtvrtletně dle schválených zásad s tím, že souhrnné návrhy budou předkládány ke schvalování orgánům města

 

2. z r u š u j e

dosud platné Stanovení odměn členům komisí městské rady, výborů zastupitelstva města a zvláštních orgánů města schválené dne 11.12.2002

 

 

 

 

57/2                 Schválení  dodatku č.1  Stanov Svazku města a obcí okresu

              Karviná

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

schvaluje

dodatek č.1 ke Stanovám Svazku města a obcí okresu Karviná, kde v odstavci IX. Zdroje příjmů svazku, bod 1b) dochází ke změně termínu splatnosti ročního členského příspěvku z 15.dubna na 15.ledna běžného kalendářního roku

 

                       

 58/2                 Zvolení tajemníků výborů Zastupitelstva města Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

volí

1. tajemnicí Kontrolního výboru Zastupitelstva města Orlová

p. Dagmar Zdebskou

 

2. tajemnicí Finančního výboru Zastupitelstva města Orlová

<SPANPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [68KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 26.6.2009

Zpět na výpis