Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Orlové

Usnesení

 

z 20. zasedání  Zastupitelstva města Orlové, konaného  dne 17. 6. 2009 v 9:00 hod.

ve velkém sále Domu kultury v Orlové - Lutyni

 

 

457/20             Program 20. zasedání Zastupitelstva města  Orlové

           

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

                        s c h v a l u j e

                        program 20. zasedání Zastupitelstva města Orlové s doplněním

                        bodu:

- 28.3. - „Stížnost na předsedu Osadního výboru Zimný důl – Lazy“

 

 

 

458/20             Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

1.zřizuje

                        návrhovou komisi

 

2.volí

                        za členy této komise:

            Předseda:       Jaroslava Kuzníková

Členové:          Karel Posířil

                         Miroslav Pavlík

 

 

 

459/20             Zápisy z  kontrol provedených kontrolním výborem

                         v I. pololetí r. 2009

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

bere na vědomí

Protokoly z následujících kontrol:

1.    Kontrola plnění usnesení Rady města za r. 2008

2.   Využívání dotací a nakládání se svěřenými prostředky jednotek Sboru dobrovolných hasičů za období 2007-2008“

3.    Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města za r. 2008

 

 

 

460/20             Úpravy rozpočtu roku 2009

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

rozpočtová opatření č. 53, 65, 69, 71 – 73 a 81 dle důvodové zprávy

 

 

461/20            Smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Moravskoslezským krajem

 

Zastupitelstvo města Orlové

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů

 

schvaluje

Přijetí dotace a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje účelově určenou pro Domov Vesna, příspěvkovou organizace, Orlová-Lutyně, Kpt. Jaroše 999, IČ 75154391

 

 

462/20             Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města

                         Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlové

v souladu s § 85 písm.  j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

 

schvaluje

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro ČR - Hasičský záchranný sbor MSK ve znění dle přílohy důvodové zprávy

 

 

463/20           Ročenka města Orlové za rok 2008

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

schvaluje

Ročenku města Orlové za rok 2008

 

 

464/20             Žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu města z důvodu udržení metodické podpory a konzultační činnosti v roce 2009

 

Zastupitelstvo města Orlové

v souladu s ustanovením § 102 odst.2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 60 dle důvodové zprávy

 

2. uzavření smlouvy o poskytnutí mimořádného příspěvku z rozpočtu města ve výši 13 000,- Kč na metodickou podporu a konzultační činnost ve znění dle důvodové zprávy

 

 

465/20             Převody nemovitostí včetně úpravy rozpočtu ORJ 17 – odbor správy majetku města 

 

Zastupitelstvo města Orlové

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění  pozdějších předpisů

 

1.revokuje

 

dle bodu 1

usnesení zastupitelstva města ze dne 17.12.2008, č. usn.  388/15, bod 2 ve znění: „schvaluje prodej pozemků parc. č. 407/1 o výměře 492 m2 a  407/6 o výměře 87 m2 obě orná půda  a část  parc. č.  3441/1 ostatní plocha o výměře cca 65 m2 v k. ú. Poruba  u Orlové panu Františku Ďurišovi za smluvní cenu administrativní ve výši 143 020,- Kč + cca 65 m2 za 247,02 Kč/m2 + náklady řízení po zaměření“

 

 

dle bodu 3

usnesení zastupitelstva města ze dne 19.04.2006, č. usn. č. 600/28, bod 10 ve znění: „schvaluje směnu pozemkových parcel č.

 

a) 4245/1 vodní plocha o výměře 1 957 m2 v k. ú. Orlová ve vlastnictví Povodí Odry, státní podnik za poz. parcely č. 4250/5 ostatní plocha o výměře
117 m2, 4263/2 ostatní plocha o výměře 302 m2, 4264/2 vodní plocha o výměře 187 m2, 4265/3 ostatní plocha o výměře 939 m2 a 4267/2 ostatní plocha o výměře 1 051 m2 vše v k. ú. Orlová v majetku Města Orlová s finančním doplatkem ve výši  17 890,- Kč ve prospěch Města Orlová

 

b) 4647 zahrada  o výměře 254 m2, 4648 ostatní plocha o výměře 1 231 m2 a 4649 zahrada o výměře 435 m2 v k. ú. Orlová ve vlastnictví OKD, Doprava, a.s. za poz. parcelu č. 4250/2 ostatní plocha o výměře 1 819 m2 v k. ú. Orlová ve vlastnictví Města Orlová“

 

 

 

2.schvaluje

převody nemovitostí

 

dle bodu 1

prodej pozemku  407/6 orná půda o výměře 87 m2 a části pozemků parc. č. 407/1 orná půda o výměře cca 150 m2  a část  parc. č.  3441/1 ostatní plocha o výměře cca 65 m2 vše v k. ú. Poruba  u Orlové panu Františku Ďurišovi za smluvní cenu administrativní ve výši  za  247,02 Kč/m2
+ náklady řízení po zaměření

 

dle bodu 2

prodej části pozemku parc. č. 125/1 ostatní plocha o výměře cca 4 m2 v k. ú. Horní Lutyně panu Miroslavu Kurkovi za smluvní cenu ve výši  500,- Kč/m2
+ náklady řízení po zaměření

 

 

dle bodu 3

1. prodej pozemků parc. č. 4264/2 o výměře 187 m2,  4267/2 o výměře 1 051 m2, 4263/2 o výměře 302 m2, 4265/3 o výměře 939 m2 vše vodní plocha a  4267/3 ostatní plocha o výměře 67 m2 vše v k. ú. Orlová Povodí Odry, státní podnik za smluvní cenu dle znaleckého posudku ve výši 78 090,- Kč

 

2. odkoupení pozemku parc. č. 4245/1 ostatní plocha o výměře 1 957 m2 v k. ú. Orlová od Povodí Odry, státní podnik za cenu dle znaleckého posudku ve výši 70 450,- Kč

 

3. rozpočtové opatření č. 83  dle důvodové zprávy

 

 

 

dle bodu 4

bezúplatný převod části pozemků z vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic do vlastnictví města Orlová vč. úhrady nákladů za převod , a to:

 

parc. č.          výměra  v m2           druh pozemku

k. ú. Orlová

3745               106                       ostatní plocha, silnice

3757               116                       ostatní plocha, ostatní komunikace

3755               154                       ostatní plocha, ostatní komunikace

3752                228                      ostatní plocha, ostatní komunikace

3747                  20                      ostatní plocha, ostatní komunikace

3723                  75                      ostatní plocha, neplodná půda

3724                    8                      ostatní plocha, neplodná půda

 

k. ú. Poruba u Orlové

3425/21        1 366                      ostatní plocha, ostatní komunikace

 

 

dle bodu 5

1. odkoupení pozemků parc. 1574 o výměře 3 213 m2 a 1517 o výměře
356 m2 obě ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Horní Lutyně za smluvní cenu ve výši 130,- Kč/m2, tj. celkem 463 970,- Kč od spol. DOUBRAVAN CAR s. r. o.

 

2. rozpočtové opatření č. 78 dle důvodové zprávy

 

 

dle bodu 6

1. odkoupení pozemků parc. č. 4213/614 o výměře 287 m2, 4212/632
o výměře 110 m2, 4213/615 o výměře 176 m2, 4213/635 o výměře 68 m2, 4213/634 o výměře   97 m2, 4213/631 o výměře  9 m2 vše ostatní plocha
v k. ú. Horní Lutyně za smluvní cenu administrativní ve výši 137 040,- Kč od JUDr. Marie Pochylé

 

2. odkoupení pozemků parc. č. 4213/1 o výměře 3 223 m2, 4213/636  o výměře 871 m2 a 4213/637 o výměře 1 735 m2 vše ostatní plocha v k. ú. Horní Lutyně za smluvní cenu  ve výši 1 457 250,- Kč od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

 

3. rozpočtové opatření č. 79 dle důvodové zprávy

 

 

466/20             Informativní zpráva – odkoupení zahrádek vlastníky domů v k. ú. Poruba u Orlové

 

Zastupitelstvo města Orlové

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění pozdějších předpisů

 

1.schvaluje

záměr prodeje částí okolních pozemků u domů v k. ú. Poruba u Orlové, u nichž je veden jeden nebo max. dva vlastníci

 

2.ukládá

2.1. radě města vyvěsit záměr prodeje částí okolních pozemků u domů v k. ú. Poruba u Orlové, u nichž je veden jeden nebo dva vlastníci za následujících podmínek:

- úhrada geometrického zaměření a znaleckých posudků

- odprodej části pozemků jako celku s tím, že spoluvlastníci před uzavřením kupní smlouvy předloží dohodu o rozdělení pozemku a jeho užívání

- spoluvlastníci sdělí nabídku kupní ceny

 

2.2. radě města rozpracovat materiál týkající se problematiky prodeje částí okolních pozemků domů v k. ú. Poruba u Orlové o určení pozemků a jejich výměry, stanovení výše ceny a určení úhrady nákladů (geometrické zaměření, znalecké posudky)

 

 

467/20             Převody nemovitostí  - vyvěšení záměru

 

Zastupitelstvo města Orlové

v souladu  s  § 39  odst.1  zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

neschvaluje

vyvěšení prodeje pozemku parc.č. 355 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 224 m2 a na něm postavený objekt  čp. 1303, část pozemku parc.č. 356/12 vše   v k. ú. Horní Lutyně

 

 

 

468/20             Stavby pro kontrolu výstupů metanu v Orlové včetně úpravy rozpočtu ORJ 17 – odbor správy majetku města

 

Zastupitelstvo města Orlové

v souladu s § 84 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

schvaluje

rozpočtové opatření č. 68 dle důvodové zprávy

 

 

469/20             Poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení na území města Orlové jiným vlastníkům

 

Zastupitelstvo města Orlové

na základě žádostí občanů, v souladu s rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj ČR o poskytnutí státní půjčky a v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 

1. schvaluje

poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení na území města Orlové

1.1 Miladě Koláčkové a manželům Květoslavě a Antonínu Okapovým ve výši 100 000,- Kč

1.2   manželům Jitce a Ing. Janu Macurovým ve výši 90 000,- Kč

1.3  Ing. Ivaně Čechákové a manželům Věře a Josefu Hronovým a ve výši    180 000,- Kč

1.4 Janě Tomicové ve výši 25 000,- Kč

 

2. pověřuje

starostu města podpisem

2.1  smlouvy o úvěru s výše uvedenými žadateli

2.2 smlouvy o zástavním právu s manželi Věrou a Josefem Hronovými a Ing. Ivanou Čechákovou a návrhu na povolení vkladu zástavního práva pro tyto zástavce katastrálnímu úřadu

 

3. schvaluje

rozpočtové opatření č. 75

 

4. schvaluje

výjimku z ustanovení čl. 4, odst. 3, písm. g) Obecně závazné vyhlášky č. 7/2003 o zřízení, tvorbě a použití účelového Fondu rozvoje bydlení na území města Orlové, a to   prodloužení termínu čerpání úvěru z Fondu rozvoje bydlení na území města Orlové na opravu fasády na domě čp. 771, ul. Dukelská v Orlové-Porubě do 14. 11. 2009 manželům Štibrochovým.

 

 

 

470/20             Prodej objektu čp. 1391 na ul. Mládí, Orlová-Lutyně, včetně zastavěného pozemku parc. č. 137 a objektu čp. 1392 na ul. Mládí, Orlová-Lutyně, včetně zastavěného pozemku  parc. č. 136,  oba v k. ú. Horní-Lutyně

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

s c h v a l u j e

v souladu s ust. § 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 

1. prodej objektu čp. 1391 na ul. Mládí, Orlová-Lutyně, včetně zastavěného pozemku parc. č. 137 o výměře  352 m2 a objektu čp. 1392 na ul. Mládí, Orlová-Lutyně včetně zastavěného pozemku parc. č. 136 o výměře 354 m2 v  k. ú. Horní-Lutyně LINGUISTIC - Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, v. o. s., Akátová 1296, 735 14 Orlová-Lutyně, za tržní cenu dle znaleckého posudku z roku 2008 ve výši  4 617 700,- Kč a náklady spojené s převodem nemovitostí, na základě uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že samotný prodej nemovitostí bude uskutečněn v roce 2010 s aktualizovanou cenou dle znaleckého posudku, kdy Zastupitelstvo města Orlové se tímto prodejem bude znovu zabývat.

 

 

2. návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej objektu čp. 1391 na ul. Mládí, Orlová-Lutyně, včetně zastavěného pozemku parc. č. 137 a objektu čp. 1392 na ul. Mládí, Orlová-Lutyně, včetně zastavěného pozemku  parc. č. 136,  oba v k. ú.   Horní-Lutyně

 

  

471/20             Žádost Domu kultury města Orlové, příspěvkové organizace o poskytnutí neinvestičního příspěvku na pořádání kulturně-společenských akcí, včetně rozpočtové úpravy

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu s ustanoveními § 84 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

rozpočtové opatření č. 58 dle důvodové zprávy

 

 

472/20             Žádost Domu kultury města Orlové, příspěvkové organizace o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2009, včetně rozpočtové úpravy

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

1.  dohodovací řízení k tomuto bodu programu

 

2.  v souladu s ustanoveními § 84 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

rozpočtové opatření č. 57 dle varianty b) důvodové zprávy s tím, že tato problematika bude znovu projednána v září 2009

 

 

473/20             Žádost Domu dětí a mládeže Orlová, příspěvková organizace o poskytnutí investičního příspěvku na zakoupení keramické pece včetně rozpočtové úpravy

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v  souladu s § 84 písm. c) a § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

rozpočtové opatření č. 63 dle důvodové zprávy

 

 

 

474/20             Žádost o úhradu doplatku ve výši skutečné provozní ztráty Krytého bazénu za rok 2008 včetně rozpočtové úpravy

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v  souladu s § 84 písm. c) a § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

1. na základě platné smlouvy úhradu doplatku provozní ztráty Krytého bazénu za rok 2008 ve výši  3 881 929,- Kč

 

2. rozpočtové opatření č. 62  dle důvodové zprávy

 

 

 

475/20             Úprava rozpočtu roku 2009 ORJ 03 – odbor školství,

                         kultury a sportu

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

rozpočtové opatření č. 64 dle důvodové zprávy

 

 

 

476/20             Návrh na změnu právní formy městské knihovny

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

 

v souladu s § 84, odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

změnu právní formy městské knihovny – městská knihovna jako samostatná příspěvková organizace k 1.1.2010

 

 

 

477/20             Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace z variabilního fondu sportu „Sportovnímu klubu MaxBike Orlová o.s.“ na činnost v roce 2009

 

 

K tomuto bodu nebylo přijato usnesení.

 

 

478/20             Integrovaný plán rozvoje města  včetně rozpočtové úpravy

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

<P class=MsoNormal style="MARGINPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [91KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 22.6.2009

Zpět na výpis