Výpis usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Orlová

Výpis usnesení

 

z 18. zasedání  Zastupitelstva města Orlové, konaného  dne 22. 4. 2009 v 9:00 hod.

ve velkém sále Domu kultury v Orlové - Lutyni

 

 

 

 

428/18             Program 18. zasedání Zastupitelstva města  Orlové

           

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

                        s c h v a l u j e

                        program 18. zasedání Zastupitelstva města Orlové s doplněním

                        bodu:

- 25.3. – „Jmenování člena dozorčí rady společnosti Depos Horní Suchá, a.s.“

 

 

 

 

 

 

429/18             Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

1.zřizuje

                        návrhovou komisi

 

2.volí

                        za členy této komise:

Předseda:        Mgr. Jana Šertlerová

Členové:          Ladislav Fojt

             Petr Koláček

 

 

 

 

 

 

 

430/18             Zprávy z kontrol provedené finančním výborem

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

 

bere na vědomí

zprávy z kontrol provedené finančním výborem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

431/18             Výsledky hospodaření a závěrečný účet města za rok 2008

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

1.schvaluje            

v souladu s § 84 odst. (2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších    předpisů, závěrečný účet města Orlové za rok 2008:

 

1.1. příděly do fondů (FRR, IF) v rozsahu tabulky viz příloha č. 5  důvodové zprávy

 

1.2.  výsledky hospodaření doplňkových činností města za rok 2008 viz příloha č. 24 důvodové zprávy:

 

1.2.1.   prodej knih v městské knihovně - zisk ve výši 12 563,51 Kč a jeho převod do hlavní  činnosti

 

1.2.2. zpracování mezd školských pracovníků – ztrátu ve výši – 48 728,01 Kč a její krytí z kladného hospodářského výsledku z minulých let  (z fondu doplňkové činnosti)

 

1.3. doplatek příspěvku družstvu Orlovan, městskému bytovému družstvu do dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu jednotlivých bytových domů za rok 2008 ve výši 2 264 254,50  viz příloha č. 5 důvodové zprávy

 

 

2.souhlasí

v souladu s § 17, odst. (7) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením města za r. 2008 bez výhrad

 

 

3.bere na vědomí                   

3.1. zprávu auditora o přezkoumání roční účetní závěrky a hospodaření města za rok 2008 viz příloha č. 25 důvodové zprávy

 

3.2. výsledky hospodaření školských příspěvkových organizací a jejich rozdělení dle rozpisu v tabulkách viz příloha č. 10.1 a 10.2 důvodové zprávy

 

3.3. výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům kultury města Orlové za rok 2008 viz příloha č. 10.8 důvodové zprávy

 

 

 

 

432/18             Úpravy rozpočtu roku 2009

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

rozpočtová opatření č. 28 - 30, 39, 41,  44 – 51 a 54 dle důvodové zprávy

 

 

 

433/18             Volba přísedících Okresního soudu v Karviné pro období

                          2009-2013

 

Zastupitelstvo města Orlové

                      

volí

v souladu s §64, odst.1, zákona č.6/2002 Sb.v platném znění

přísedícími Okresního soudu v Karviné pro volební období 2009-2013 tyto občany:

Rudolf Čapla

Jarmila Macošková

Pavla Mikšanová

Dana Murtinová

Ing.Petr Olšar

Mario Opavský

Pavlína Pavlátová

František Pejchal

Ludmila Přibylová

Emil Šnapka

Aleš Štětka

Anna Vavříková

Renáta Potyšová

Karla Vontrobová

Jana Zuková

Mgr.Naděžda Kurková          

Michaela Mášková                

Jiří Zedník

Zdeněk Koběrský                  

Bc.Lucie Polková                  

Bc.Václav Fiala                     

Šárka Štibrochová                

Jarmila Berná

Iva Wronová

Marcela Dembiniaková         

Jan Neděla

Irena Fojtíková

Drahomíra Konečná             

Mgr. Miroslava Kučová                                 

Bc.Alena Antoszyková

Šimonová Danuše                

Bronislava Ligocká

 

 

 

434/18             Převody nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Orlové

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění                                                                                                                                                pozdějších předpisů

 

1.schvaluje

převody nemovitostí

 

 

dle bodu 1

prodej části pozemku parc. č. 477/1 ostatní plocha o výměře cca 17 m2 v k. ú. Krásná pod Lysou Horou obci Krásná za smluvní cenu  ve výši 25,- Kč/m2
+ náklady řízení

 

dle bodu 2

přijetí darovací nabídky pozemků parc. č. 2753/8 o výměře 179 m2 ve vlastnictví ……………, parc. č. 2553/10 o výměře 30 m2, parc. č. 2553/11 o výměře 87 m2, parc. č. 2553/12 o výměře 196 m2 a parc. č. 2586/2 o výměře 509 m2 v podílovém spoluvlastnictví ………………… vše ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Horní Lutyně

 

dle bodu 3

bezúplatný převod pozemků z vlastnictví města Orlová do vlastnictví Moravskoslezského kraje, a to:

 

parc. č.          výměra  v m2           druh pozemku

 

k. ú. Orlová

4484                  16                        ostatní plocha, ostatní komunikace

1789                  20                        ostatní plocha, ostatní komunikace

4519                831                        ostatní plocha, ostatní komunikace

2139                677                        ostatní plocha, ostatní komunikace

 

k. ú. Poruba u Orlové

3439                274                        ostatní plocha, ostatní komunikace

 

 

 

dle bodu 6

přijetí bezúplatného převodu hrobového místa č. 6, skupina XII., ve vlastnictví státu zastoupeného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na komunálním hřbitově v Orlové

 

 

dle bodu 7

1. odkoupení pozemku parc. č. 4206 ostatní plocha o výměře 123 m2 v k. ú. Horní Lutyně       za smluvní cenu ve výši 250.000,-- Kč od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Orlová

 

2.  rozpočtové opatření č.59 dle důvodové zprávy

 

 

 

 

2.neschvaluje

převody nemovitostí

 

dle bodu 4

prodej části pozemku parc. č. 544/1 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú. Horní Lutyně spol. RESIDENT GROUP s. r. o.

 

 

 

dle bodu 5

prodej části pozemku parc. č. 3936/200 ostatní plocha o výměře cca 75 m2 v k. ú. Horní Lutyně spol. MK COMP, a. s.

 

 

 

3. r e v o k u j e

 

dle bodu 7

část usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Orlová konaného dne 27.04.2005, bod 406/21 ve znění:

„ schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel ve vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Orlová, a to: ……….4206 ostatní plocha o výměře 123 m2 v k. ú. Horní Lutyně ……… s tím, že pozemky nebudou využívány ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani nebudou k těmto účelům pronajímány a ve lhůtě 10 let nebudou zcizeny“.

 

 

435/18             Pozemní komunikace ul. Hořovského v Orlové-Městě vč. úpravy rozpočtu roku 2009 ORJ 10 – odbor rozvoje a investic

 

Zastupitelstvo města Orlové

v  souladu s  § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

schvaluje

1.zařadit akci „Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce úseku pozemní komunikace  ul. Hořovského“ dle varianty C) do investičních akcí pro rok 2009

 

2.rozpočtové opatření č. 40 dle důvodové zprávy

 

 

 

436/18             Uznání vlastnictví stavby komunikace ul. Rychvaldská vč. úpravy rozpočtu R 2009 ORJ 14 – odbor majetkový a komunálních služeb

 

Zastupitelstvo města Orlové

v  souladu s  § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

1.prohlašuje

vlastnictví stavby komunikace ul. Rychvaldská na pozemcích č. 2449/1, 2449/2, 2449/3, 2449/4, 2449/5, 2449/6, 2443 a  2324 v  k. ú. Horní Lutyně za majetek města Orlová    

 

2.schvaluje 

rozpočtové opatření č. 33 dle důvodové zprávy

 

 

 

 

437/18             Petice č. 1/2009 týkající se zřízení spojovacího chodníku u domu č.p. 737 ul. Na Stuchlíkovci v Orlové-Lutyni včetně úpravy rozpočtu r. 2009 ORJ 10 - odbor rozvoje a investic

 

 

Zastupitelstvo města Orlové

v  souladu s  § 84 odst.2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

1.zařazuje

investiční akci „Zpracování PD na stavbu spojovacího chodníku u domu č.p. 737 ul. Na Stuchlíkovci v Orlové-Lutyni“ do rozpočtu roku 2009 a investiční akci „Stavba chodníku u domu č.p. 737 ul. Na Stuchlíkovci“ do rozpočtu roku 2010    

 

2.schvaluje

rozpočtové opatření č. 36 dle důvodové zprávy

 

 

 

438/18             Dodatek č. 3 ke Směrnici k převodu členských práv a povinností k bytu v městském bytovém družstvu a dodatek č. 3 k Dohodě o podmínkách vkladu bytových domů

 

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

1. dodatek č. 3  ke Směrnici k převodu členských práv a povinností k bytu v městském bytovém družstvu ze  dne 16. 06. 2004, vč. změn a doplnění schválených Zastupitelstvem města Orlové dne 08. 09. 2004

  

2. dodatek č. 3 k Dohodě o podmínkách vkladu bytových domů uzavřené dne 30. 06. 2005

 

3. převod členských práv a povinností k družstevním bytům č. 1 v domě čp. 880 v Orlové-Lutyni za cenu 89 159,-- Kč, k bytu č. 2 v domě čp. 880 v Orlové-Lutyni za cenu za cenu 59 313,-- Kč  a k bytu č. 1 v domě čp. 875 v Orlové-Lutyni za cenu 98 084,-- Kč.

 

 

 

439/18             Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu sportu na činnost sportovních organizací v roce 2009

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

1.schvaluje

v souladu s § 85, písm. c) a j) zákona č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění  

 

1.1. poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu sportu na podporu sportovní činnosti z položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením v celkové výši 1 330 850,- Kč dle bodů č. 1. – 12. důvodové zprávy

 

1.2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací na činnost s občanskými sdruženími dle bodů č. 1. – 24. důvodové zprávy

 

 

2.doporučuje

Radě města Orlové, aby se znovu zabývala neinvestiční dotací č. 13 Sportovního klubu Max Bike Orlová o.s. a podala zprávu na příštím zasedání Zastupitelstva města Orlové

 

 

 

 

 

440/18             Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu sportu na akce sportovního charakteru v roce 2009

 

Zastupitelstvo města Orlové 

 

schvaluje

v souladu s § 85, písm. c) a  j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

poskytnutí neinvestičních dotací z § 3419 - variabilní fond sportu:

1. na akce sportovního charakteru z položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením v celkové výši 68 090,- Kč dle bodů č. 1. – 22.  důvodové zprávy

 

2. uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a daru z variabilního fondu sportu na akce sportovního charakteru se subjekty dle bodů č. 1. – 81. důvodové zprávy

 

 

 

 

441/48             Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu pro děti a mládež v roce 2009

 

Zastupitelstvo města Orlové 

 

schvaluje

v souladu s § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu pro děti a mládež na aktivity pro děti a mládež se subjekty dle bodů č. 1. – 51. důvodové zprávy

 

 

 

442/18             Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu prevence kriminality pro rok 2009

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

schvaluje

v souladu s ust. § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací s níže uvedenými subjekty:

Občanské sdružení Baseball klub SNAILS Orlová, na realizaci projektu: Baseball jako životní styl

Pedagogicko-psychologická poradna Karviná na realizaci projektu: Preventivní programy pro žáky orlovských škol

Občanské sdružení KERIT na realizaci projektu: Jiný svět

Křesťanské sdružení Benjamin na realizaci projektu: Objektivem-objektivně

Pionýrská skupina „Devítka“ Orlová na realizaci projektu: Máme šanci, pomozte nám!

Občanské sdružení YMCA Orlová na realizaci projektu: Taneční workshopy pro dívky z Amaro Del

Příspěvková organizace města Dům dětí a mládeže Orlová na realizaci projektu Nebezpečí číhá na každém kroku 

 

 

 

 

443/18             Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Klubu přátel hornického muzea v Ostravě včetně rozpočtové úpravy

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 31 dle důvodové zprávy

 

2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Klubu přátel hornického muzea v Ostravě na vydání publikací a filmových dokumentů zaměřených na historii hornického podnikání a hornických tradic ve znění důvodové zprávy

 

 

444/18             Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu zájmové činnosti

 

Zastupitelstvo města Orlové

 

schvaluje

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 70.8ptPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [90.5KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 24.4.2009

Zpět na výpis