Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Orlové

Usnesení

 

z 17. zasedání  Zastupitelstva města Orlové, konaného  dne 18. 03. 2009 v 16:00 hod.

v bývalé obřadní síni MěÚ v Orlové - Lutyni

 

 

422/17             Program 17. zasedání Zastupitelstva města  Orlové

           

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

                        s c h v a l u j e

program 17. zasedání Zastupitelstva města Orlové s doplněním bodu:

- 7. – „Úprava rozpočtu roku 2009 ORJ 03 – odbor školství kultury a sportu“

 

 

 

 

423/17             Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlové

 

1.zřizuje

                        návrhovou komisi

 

2.volí

                        za členy této komise:

Předseda:     Eduard Muryc              

Členové:       Mgr. Zdeněk Nowak

                      Rudolf Štěrba

                     

 

 

424/17             Darovací smlouva movitého a nemovitého majetku z vlastnictví Moravskoslezského kraje do vlastnictví města Orlová a následné převedení tohoto majetku do správy příspěvkové organizaci města Domov Vesna

 

Zastupitelstvo města Orlová   

 

schvaluje

v souladu s ustanovením  § 85 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 27 a následujících,  zákona   č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

1.      nabytí nemovitosti - jako přijetí daru nemovitosti ve vlastnictví kraje a ve správě organizace Domov Vesna, příspěvková organizace, Kpt. Jaroše 999, 735 14  Orlová-Lutyně, IČ 00847411, a to:

 

budova č.p. 999, část obce Lutyně, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 37/1,

budova bez čp/če občanská vybavenost na pozemku parc. č. 37/2,

budova bez čp/če garáž na pozemku parc. č. 37/10,

pozemek parc. č. 37/1 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 37/2 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 37/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 37/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 37/10 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitostí, vše v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová – příloha č. 1

 

do vlastnictví města Orlová, Osvobození 796, 735 14  Orlová-Lutyně, IČ 00297577, za podmínek uvedených v důvodové zprávě,

 

 

2.      přijetí daru -  movitý majetek specifikovaný v příloze č. 2 předloženého materiálu

v celkové pořizovací hodnotě Kč 17.549.443,56 ve vlastnictví kraje a ve správě organizace Domov Vesna, příspěvková organizace, Kpt. Jaroše 999, 735 14  Orlová-Lutyně, IČ 00847411, do vlastnictví města Orlová, Osvobození 796, 735 14  Orlová-Lutyně, IČ 00297577

 

3.      Darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem a městem Orlová

 

4.      přílohu č. 3 ke zřizovací listině ze dne  29. října 2008

příspěvkové organizace Domov Vesna, Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová-Lutyně, IČO 75154391

 

 

  

425/17             Pořízení regulačního plánu - Rodinné domy VI. etapa, Orlová- Lutyně

 

 

Zastupitelstvo města Orlová   

 

rozhodlo

v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o pořízení regulačního plánu – „RP – Rodinné domy VI. etapa Orlová - Lutyně“.

 

 

 

 

426/17             Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (02 eGovernment v obcích – Czech POINT)

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

schvaluje

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (02 eGovernment v obcích – Czech POINT)

 

 

  

427/17             Úprava rozpočtu roku 2009 ORJ 03 – odbor školství kultury

                        a sportu

 

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

s c h v a l u j e

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

rozpočtové opatření č. 37 dle důvodové zprávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Radislav Mojžíšek                                           Martin Sliwka

místostarosta města Orlová                                         místostarosta města Orlová

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [41KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 19.3.2009

Zpět na výpis