Usnesení ze 19. zasedání ZM

U s n e s e n í

 

z 19. zasedání  Zastupitelstva města Orlová, konaného  dne 15.12. 2004 v 8.00 hod.

v estrádním sále Domu kultury  v Orlové - Lutyni

 

 

338/19      Program 19. zasedání Zastupitelstva města  Orlová

 

Zastupitelstvo města  Orlová

s c h v a l u j e

program 19. zasedání Zastupitelstva města Orlová s doplněním bodu 25.1. „Návrh na zrušení OZV č. 12/2003“

 

 

339/19      Volba návrhové komise

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. zřizuje

návrhovou komisi

 

2. volí

za členy této komise:

Předseda: Ing. Jozef Troják

Členové:    František Wita
Jaroslava Kuzníková
Rudolf Štěrba

 

 

340/19      Zpráva o činnosti finančního výboru za II. pololetí 2004

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 118 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

1. b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o činnosti FV za II. pololetí 2004 a zprávy z jednotlivých kontrolních akcí

 

2. u k l á d á  RM

a) navrhnout systémová opatření dle bodu č. 2 důvodové zprávy

 

b) zajistit posouzení smluv, které byly předmětem kontroly dle bodu č. 3 důvodové zprávy

 

3. u k l á d á

finančnímu výboru předložit Zastupitelstvu města Orlová stanovisko k vyjádření kontrolovaných útvarů v případech, kdy toto stanovisko je v rozporu s nálezem

 

 

341/19      Plán práce finančního výboru na rok 2005

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

plán práce finančního výboru na r. 2005

 

 

342/19      Vklad nemovitosti čp. 640 vč. pozemkové parcely č. 3940 na ul. Energetiků, Orlová – Lutyně a projektové dokumentace vypracované na rekonstrukci předmětné budovy do družstva ORLOVAN, městského bytového družstva

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

1.    revokaci usnesení Zastupitelstva města Orlová ze dne 16.6.2004 č.j. 248/15, bod 2.3. Zastupitelstvo města Orlová schvaluje záměr rekonstruovat budovu čp. 640 v Orlové – Lutyni, určit ji na sídlo městského bytového družstva a předmětnou budovu za úplatu převést tomuto právnímu subjektu

 

2.    vklad nemovitosti čp. 640 vč. poz. parc. č. 3940 v k. ú. Horní Lutyně o výměře 275 m2 na ulici Energetiků, Orlová – Lutyně a projektové dokumentace vypracované na rekonstrukci předmětné budovy do družstva ORLOVAN, městského bytového družstva

 

3.    uzavření smlouvy o převodu nemovitosti čp. 640 vč. poz. parc. č. 3940 v k. ú. Horní             Lutyně o výměře 275 m2 na ul. Energetiků, Orlová – Lutyně a projektové dokumentace vypracované na rekonstrukci předmětné budovy družstvu ORLOVAN, městskému bytovému družstvu se sídlem v Orlové – Lutyni Energetiků 640

 

 

343/19      Poskytnutí půjčky družstvu ORLOVAN, městskému bytovému družstvu

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

1.    poskytnutí půjčky ve výši 8,5 mil. Kč družstvu ORLOVAN, městskému bytovému družstvu se sídlem v Orlové – Lutyni, ul. Energetiků 640

 

2.    uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky ve výši 8,5 mil. Kč družstvu ORLOVAN,  městskému bytovému družstvu se sídlem v Orlové – Lutyni, ul. Energetiků 640 dle upravené důvodové zprávy

 

 

344/19      Problematika personálního auditu – zařazení výdajů na zpracování personálního auditu

 

Zastupitelstvo města Orlová

b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o obsahové a finanční náročnosti personálních auditů

 

 

345/19      Úpravy rozpočtu roku 2004

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 109, 125 a 129 dle důvodové zprávy

 

2. n e s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 113 a 126 dle důvodové zprávy

 

 

346/19      Rozpočet města na rok 2005

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

v souladu s § 84, odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

1.    rozpočet města na rok 2005 v objemu 664 979 tis. Kč

 

2.    zapojení fondu rezerv a rozvoje ve výši 42 666 tis. Kč

 

3.    zapojení fondu investic ve výši 5 700 tis. Kč na rekonstrukci Orlího kaňonu v O/Lutyni a PD dopravního řešení prostranství u hypermarketu Billa

 

4.    běžné výdaje ve výši 613 067 tis. Kč

 

5.    závazné ukazatele rozpočtu:

5.1. v rámci běžných výdajů ORJ níže uvedené položky

a)    neinvestiční dotace a transfery

b)    variabilní fondy

c)    neinvestiční příspěvky zřízeným PO

d)    výdaje na dopravní obslužnost

e)    rozpočtová rezerva

f)     výdaje na opravy a udržování nad 300 tis. Kč

 

5.2. kapitálové výdaje v celkovém objemu 42 290 tis. Kč na realizaci akcí dle rozpisu na str. 47

 

6.    poskytnutí dotací na prioritní sporty a prioritní akce:

Ø    HC Orlová (lední hokej) ve výši 3 500 tis. Kč na činnost

Ø    FK Slávia O/Lutyně (kopaná) ve výši 1 600 tis. Kč na činnost

Ø    Basketbalový club Orlová (košíková) ve výši 510 tis. Kč na činnost

Ø    OV Gracia ČEZ-EDĚ Orlová (cyklistika) ve výši 550 tis. Kč na světový pohár žen v cyklistice

Ø    Tělovýchovná jednota O/Lutyně (badminton) ve výši 80 tis. Kč na mezinárodní mistrovství ČR v badmintonu

Ø    SK Slavia Orlová (kulturistika) ve výši 50 tis. Kč na mistrovství Severní Moravy a Slezska v kulturistice

 

7.    převod příjmů, vytvořených v průběhu roku nad rámec schváleného rozpočtu, do rozpočtové rezervy města

 

8.    svěřit RM pravomoc

8.1. schvalovat rozpočtová opatření související s poskytnutím účelových prostředků z rozpočtů vyšších stupňů

8.2. přesuny v rámci rozpočtu mezi běžnými a kapitálovými výdaji při zachování schváleného účelu použití

 

 

347/19      Zřízení Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

n e s c h v a l u j e

na základě § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 o obcích,

zřízení Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Orlová

 

 

348/19      Informativní zpráva o posuzování bezúplatného převodu stálého tlakově odolného úkrytu v lokalitě bývalého Dolu Žofie

 

Zastupitelstvo města Orlová

n e s c h v a l u j e

bezúplatný převod stálého tlakově odolného úkrytu umístěného v areálu bývalého Dolu Žofie v Orlové pro 290 ukrývaných osob, dle důvodové zprávy

 

 

349/19      Projekt regenerace panelového sídliště Orlová – Lutyně IV. Etapa

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

Projekt regenerace panelového sídliště Orlová  – Lutyně IV. Etapa

 

 

350/19      Řešení problematiky žadatelů o byt v souvislosti s privatizací městského bytového fondu

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

s účinností od vkladu bytového fondu do družstva prodávat podíly k uvolněným bytům za cenu vedenou v účetnictví zájemcům dle seznamu uchazečů o družstevní byt podle data podání, a to za předpokladu, že uchazeč uhradí 1/3 z ceny podílu hotově a zbývající částku bude moci splácet maximálně po dobu pěti let

 

 

351/19      Převody nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 

1. s c h v a l u j e

převody nemovitostí

 

1.1. dle bodu 1 – přijetí darovací nabídky poz. parcely ve zjednodušené evidenci (PK) č. 2189 o výměře 135 m2 v k. ú. Poruba u Orlové od paní Ludmily Brakové

 

1.2. dle bodu 2 – bezúplatný převod pozemkových parcel č. 2753/6 o výměře 488 m2 a 2861/1 o výměře 283 m2  v k. ú. Horní Lutyně od Zemědělského podniku Razová, s.p.

 

1.3. dle bodu 3 – prodej poz. parcely č. 1225 zast. plocha, zbořeniště o výměře 482 m2 v k. ú. Poruba u Orlové Martině Liché za smluvní cenu 275,- Kč/m2 + náklady řízení

 

1.4. dohodovací řízení k bodu 4 materiálu č. 15

 

2. odkládá

projednání bodu 4 – výkup pozemkové parcely č. 3742/23 ostatní plocha o výměře 3.152 m2 v k. ú. Horní Lutyně od Antonie Jochymkové, Hermíny Kamýčkové, Marie Lotečkové a PhDr. Jana Kamýčka za smluvní cenu 400,- Kč/m2

 

3. ukládá

Radě města Orlová jednat s vlastníky pozemku o výši prodejní ceny přijatelné pro město Orlová

 

 

352/19      Prodej čp. 154 – bývalá MŠ Záchranářů vč. pozemků v k. ú. Poruba u Orlové

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85, písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 

s c h v a l u j e

prodej objektu čp. 154 včetně poz. parc. č. 1187 zast. plocha o výměře 1.657 m2 a poz. parc. č. 1186 trvalý travní porost o výměře 5.835 m2 v k. ú. Poruba u Orlové fy Meccano, s.r.o. za smluvní cenu ve výši 1.290.000,- Kč + náklady řízení

 

 

353/19      Změna subjektu kupujícího a nájemce – obchodní centrum Hypernova

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

s c h v a l u j e

změnu subjektu kupujícího v kupní smlouvě č. 09/2002, 612/2002 ze dne 13.09.2002, dodatku č. 1 k této kupní  smlouvě ze dne 30.10.2003  PRK Shelf s.r.o. na společnost AHOLD Czech Republic, a.s.

 

 

354/19      Vyjádření ke kontrole provedené finančním výborem

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o jednotlivých krocích směřujících k odstranění nedostatků ve smlouvách s SMO, městskou akciovou společností Orlová

 

2. ukládá

finančnímu výboru předložit Zastupitelstvu města Orlová stanovisko k vyjádření rady města v případech, které jsou v rozporu se stanoviskem výboru

 

 

355/19      Problematika dalšího využití travnaté plochy fotbalového hřiště v Orlové – Láryni

 

Zastupitelstvo města Orlová

Projednalo

bez přijetí usnesení problematiku dalšího využití travnaté plochy fotbalového hřiště v Orlové – Láryni

 

 

356/19      Problematika dalšího užívání objektu čp. 1315 a bývalé kotelny čp. 692 na IV. Etapě

 

Zastupitelstvo města Orlová

Projednalo

bez přijetí usnesení problematiku dalšího užívání objektu čp. 1315 a bývalé kotelny čp. 692 na IV. Etapě

 

 

357/19      Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 92/2004

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

1.    změnu předmětu smlouvy č. 92/2004 – z částky 820 tis. Kč poskytnuté jako neinvestiční dotace se pro potřeby investic uvolňuje částka 30 tis. Kč

 

2.    dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 92/2004 ze dne 13.2.2004 Domu seniorů POHODA, o.p.s v rozsahu důvodové zprávy

 

 

358/19      Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených městem

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e

dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací:

 

1. Základní škola Orlová – Lutyně Dvořáčka 1230 okres Karviná

2. Základní škola Orlová – Lutyně Školní 862 okres Karviná

3. Základní škola Orlová – Lutyně 17. listopadu 211 okres Karviná

4. Základní škola Orlová – Lutyně Mládí 726 okres Karviná

5. Základní škola Orlová – Poruba Slezská 850 okres Karviná

6. Základní škola Orlová – Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná

7. Mateřská škola Orlová – Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná

8. Mateřská škola Orlová Lutyně Okružní 917 okres Karviná

 

 

359/19      Smlouvy na poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu sportu pro prioritní akce města Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

s c h v a l u j e

smlouvy pro prioritní akce města Orlová dle upravené důvodové zprávy:

 

1.    Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 550 tis. Kč  Organizačnímu výboru Gracia ČEZ-EDĚ Orlová na světový pohár žen v cyklistice v roce 2005

 

2.    Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 tis. Kč Sportovnímu klubu Slavia Orlová na Mistrovství Severní Moravy a Slezska v kulturistice mužů a žen v roce 2005

 

3.    Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 80 tis. Kč Tělovýchovné jednotě Orlová-Lutyně na Mezinárodní mistrovství juniorů ČR v badmintonu v roce 2005

 

 

360/19      Zásady pro tvorbu a používání sociálního fondu

 

Zastupitelstvo města Orlová

na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění § 84, odst. 2, písm. d)

s c h v a l u j e

„Zásady pro tvorbu a používání sociálního fondu“ dle důvodové zprávy

 

 

361/19      Návrh na zrušení OZV č. 2/2004

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Orlová, kterou se zrušuje „Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 2/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti prodeje, podávání nebo konzumování alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve městě Orlová“

 

 

362/19      Termíny konání zasedání Zastupitelstva města Orlová a Rady města Orlová v roce 2005

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. s c h v a l u j e

termíny jednání a odesílání materiálů pro zasedání Zastupitelstva města Orlová v roce 2005 dle důvodové zprávy

 

2. b e r e  n a  v ě d o m í

<P class=MPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [96KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 21.12.2004

Zpět na výpis