Usnesení ze 18. zasedání ZM

U s n e s e n í

 

z 18. zasedání  Zastupitelstva města Orlová, konaného  dne 3.11. 2004 v 8.00 hod.

v estrádním sále Domu kultury  v Orlové - Lutyni

 

 

308/18        Program 18. zasedání Zastupitelstva města  Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

program 18. zasedání Zastupitelstva města Orlová

 

 

309/18        Volba návrhové komise

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. zřizuje

návrhovou komisi

 

2. volí

za členy této komise:

Předseda: Jana Ligocká

Členové:   Ing. Ivo Kotaba
Mgr. Dagmar Horváthová
Miroslav Koláček

 

 

310/18        Zápisy z provedených kontrol kontrolního výboru

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 118, zák. č. 128/2000 Sb. v platném změní

1. b e r e  n a  v ě d o m í

zápis z provedené kontroly:

„Kontrola využívání dotací a nakládání se svěřenými prostředky jednotek sboru dobrovolných hasičů v r. 2003“

 

2. ukládá

kontrolnímu výboru zaujmout stanovisko k rozporným vyjádřením kontrolního výboru a představitelů kontrolovaného odboru ke kontrole vedení evidence a vyřízení stížností občanů na MěÚ Orlová v r. 2003“

 

3. odvolává

p. Vítězslava Vítečka z funkce člena kontrolního výboru

 

4. volí

p. Martina Sliwku členem kontrolního výboru

 

 

311/18        Zpráva o činnosti osadního výboru – Výhoda

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 118 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění,

b e r e  n a  v ě d o m í

Zprávu o činnosti osadního výboru Výhoda za období od 19.3.2003 do 20.10.2004

 

 

312/18        Změna územního plánu města Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

1. s c h v a l u j e

postup řešení změny č. 1 územního plánu Města Orlová dle varianty A upravené důvodové zprávy

 

2. s c h v a l u j e

pořízení změny č. 2 územního plánu Města Orlová dle upravené důvodové zprávy

 

 

313/18        Návrh způsobu krytí kapitálových výdajů

 

Zastupitelstvo města Orlová

b e r e  n a  v ě d o m í

materiál týkající se návrhu způsobu krytí finančních prostředků celkových kapitálových výdajů rozpočtového výhledu do roku 2010

 

 

314/18        Rekonstrukce místní komunikace V Poli v Orlové-Porubě

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

variantu b)

ukončit akci v rozpracovaném stavu a řešit problematiku uzavření části komunikace V Poli

 

 

315/18        Převody nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

1. souhlasí

s vystoupením Ing. Bohma zástupce firmy KOMPAKTA INVEST a.s.

 

2. s c h v a l u j e

2.1. dle bodu 1- prodej poz. parcely č. 3036/47 zast. plocha o výměře 2 m2  v k. ú Poruba u Orlové manž. Talíkovým Petr a Anna za smluvní cenu 150,- Kč/m2 + náklady řízení

 

2.2. dle bodu 2- prodej poz. parcely č. 3888/2 trvalý travní porost o výměře 238 m2  v k. ú. Horní Lutyně manž. Linzerovým František a Jana za smluvní cenu ve výši 40,- Kč/ m2 + náklady řízení

 

2.3. dle bodu 4- prodej části poz. parcely č. 981 orná půda o výměře cca 570 m2  v k. ú. Poruba u Orlové manž. Wiglaszovým Kazimír a Jana za smluvní cenu ve výši 144,- Kč/m2 + náklady řízení po zaměření

 

2.4. dle bodu 5- prodej části poz. parcely č. 254/1 trvalý travní porost v k. ú. Poruba u Orlové spol. SmVaK Ostrava a.s. za smluvní cenu dle odhadu po zaměření

 

2.5. dle bodu 8 -  prodej částí pozemků parc. č. 3730/1 ost. plocha o výměře cca   1.530 m2 a 3737/1 ost. plocha o výměře cca 75 m2 v k. ú. Horní Lutyně spol. KOMPAKTA INVEST a. s. za smluvní cenu 700,- Kč/m2 + náklady řízení po kolaudaci stavby

 

3. doporučuje

Radě města Orlová uzavřít se společností KOMPAKTA INVEST a.s. nájemní smlouvu na části pozemků parc. č. 3730/1 ost. plocha o výměře cca   1.530 m2 a 3737/1 ost. plocha o výměře cca 75 m2 v k. ú. Horní Lutyně za obvyklých podmínek

 

 

4. n e s c h v a l u j e

dle bodu 3 – prodej části poz. parcely č. 90 ostatní plocha o výměře cca 400 m2 v k. ú. Horní Lutyně Jiřímu Šperlíkovi a Pavlu Sachovi za smluvní cenu ve výši 110,- Kč/m2 + náklady řízení po zaměření

 

5. odkládá

5.1. projednání bodu 6- prodej poz. parcely č. 1225 zast. plocha, zbořeniště o výměře 482 m2 v k. ú. Poruba u Orlové Martině Liché za účelem zpracování znaleckého posudku na tržní cenu

 

5.2. projednání bodu 7- výkup pozemkové parcely č. 3742/23 ostatní plocha o výměře 3.152 m2 v k. ú. Horní Lutyně od Antonie Jochymkové, Hemíny Kamýčkové, Marie Lotečkové a PhDr. Jana Kamýčka za smluvní cenu 400,- Kč/m2 , tj. celkem 1.260.800,- Kč

 

 

316/18        Úprava rozsahu výstavby objektu městské knihovny

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. b e r e  n a  v ě d o m í

úpravu rozsahu výstavby objektu městské knihovny dle důvodové zprávy

 

2. s c h v a l u j e

navýšení finančních prostředků na dokončení stavby objektu městské knihovny ve výši uvedené v důvodové zprávě

 

 

317/18        Obecně závazná vyhláška města Orlová, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Orlová č. 11/2003 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2004

 

Zastupitelstvo města Orlová

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Orlová, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Orlová č. 11/2003 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2004

 

 

318/18        Udělení výjimky z OZV o zeleni města Orlové č. 6/2001 firmě Karimpex, a.s. k umístění cenového panelu pro čerpací stanici na pozemku parc. č. 3419/6

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

udělení výjimky z OZV o zeleni města Orlové č. 6/2001, § 4, odst. 3), písm. e) firmě KARIMPEX, a.s. Slezská 320, Orlová Poruba  k umístění cenového panelu  na pozemku parc. č. 3419/6

 

 

319/18        Prominutí pohledávek po zemřelých na nájemném a službách poskytovaných spolu s nájmem bytu, refakturacích oprav bytu ve výši nad 20. 000,- Kč

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s  § 85, písm. e), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

s c h v a l u j e

prominutí pohledávek na nájemném a službách poskytovaných spolu s nájmem bytu, refakturacích  oprav bytu po zemřelých:

1. Věře Polákové, posledně bytem Orlová-Lutyně, F.S. Tůmy 1235 v částce 36. 142,-- Kč

 

2. Jaroslavu Zdebském, posledně bytem Orlová-Lutyně, Okružní 905 v částce 67.850,50 Kč

 

 

320/18        Schválení podmínek pro plošné prominutí poplatku z prodlení k pohledávkám za nájemné a služby

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

závazné podmínky, při jejichž splnění bude dlužníkům na nájemném a službách poskytovaných spolu s nájmem obecních bytů prominut poplatek z prodlení

 

 

321/18        Prominutí poplatku z prodlení k pohledávce za nájemné a služby poskytované spolu s nájmem bytu

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

prominutí poplatku z prodlení k pohledávkám na nájemném a službách

1. panu Josefu Balážovi ve výši 33.302,- Kč

 

2. paní Blance Glogovské ve výši 21.917,- Kč

 

 

322/18        Záměr změny stávajícího rozmístění odborů Městského úřadu Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. bere na vědomí

záměr koncepčního řešení na nové rozmístění odborů MěÚ v hlavní budově čp. 796 v Orlové – Lutyni

 

2. ukládá

2.1. Radě města Orlová dále pracovat na koncepci ve smyslu diskuse

 

2.2. Radě města Orlová zahrnout do návrhu rozpočtu r. 2005 finanční prostředky na provedení personálního auditu MěÚ

 

 

323/18        Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených městem

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

 

s c h v a l u j e

dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací:

1. Základní škola Orlová – Lutyně Ke Studánce 1050 okres Karviná

2. Základní škola Orlová – Lutyně Školní 862 okres Karviná

3. Základní škola Orlová – Lutyně 17. listopadu 211 okres Karviná

4. Dům kultury města Orlové

 

 

324/18        Rozpočtové úpravy v rámci ORJ  03

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 84, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e

1. rozpočtové úpravy odboru školství, kultury a sportu č. 2a a 2b dle důvodové zprávy

 

2. rozpočtovou úpravu odboru školství, kultury a sportu č. 3 dle důvodové zprávy

 

 

325/18        Rozpočtová úprava – ORJ 111 – oddělení personalistiky a mezd

 

Zastupitelstvo města Orlová

na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění § 84, odst. 2, písm. c)

schvaluje

zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 111 – oddělení personalistiky a mezd § 6112, pol. 5023 – odměny členů zastupitelstev obcí o částku 311 tis. Kč z rozpočtové rezervy města

 

 

326/18        Úprava rozpočtu 2004 ORJ 10

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

zvýšení kapitálových výdajů ORJ 10 – odbor rozvoje a investic § 6171 pol. 6125 – výpočetní technika

a) doplnění vybavení místnosti pro server v budově čp. 796 o 235 tis. Kč

b) nákup hardware (server pro databázi Oracle, data-video projektor) o 230 tis. Kč

 

zvýšení běžných výdajů ORJ 112 – oddělení výpočetní techniky § 6171 pol. 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek o 50 tis. Kč a současně snížení kapitálových výdajů ORJ 10 – odboru rozvoje a investic § 6171 pol. 6111 – programové vybavení (infosystém MěÚ Orlová ) o 515 tis. Kč

 

 

327/18        Schválení rozpočtové úpravy v rámci ORJ 10 k zajištění havarijního stavu akce „Oprava opěrné zídky u fotbalového hřiště v SA v O/Lutyni“

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

rozpočtovou úpravu – přesun fin. prostředků v rámci úspor běžných a kapitálových výdajů k navýšení fin. prostředků na akci „oprava opěrné zídky u fotbalového hřiště v SA  v O/Lutyni – havarijní stav“ dle důvodové zprávy

 

 

328/18        Nominace nejlepších organizací pracujících s dětmi a mládeží za rok 2004

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 84 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

s c h v a l u j e

poskytnutí peněžního ocenění z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, § 3421 – variabilní fond pro děti a mládež, pol. 5240 – neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím nominovaným nejlepším organizacím pracujícím s dětmi a mládeží za rok 2004 ve výši 20 000,- Kč dle bodu 1. – 8. důvodové zprávy

 

 

329/18        Nominace nejlepších sportovců a sportovních kolektivů za rok 2004

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 84 písm. c) a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

s c h v a l u j e

poskytnutí peněžního ocenění z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, § 3419 – variabilní fond sportu, pol. 5240 – neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím nominovaným nejlepším sportovním kolektivům za rok 2004 ve výši 30 000,- Kč dle bodu 1. – 6. důvodové zprávy

 

 

330/18        Nominace nejlepších spolků a klubů za rok 2004

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 84 písm. c), § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

s c h v a l u j e

poskytnutí peněžního ocenění z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, § 3429 – variabilní fond zájmové činnosti, pol. 5240 – neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím nominovaným nejlepším spolkům a klubům za rok 2004 v celkové výši 10 500,- Kč dle bodu 1. – 9. důvodové zprávy

 

 

331/18        Nominace nejlepších kulturních souborů, sborů a jednotlivců za rok 2004

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 84 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a § 12 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

s c h v a l u j e

1. poskytnutí peněžního ocenění z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, § 3392 – variabilní fond kultury, pol. 5240 – neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím, nominovaným nejlepším kulturním souborům a sborům za rok 2004 ve výši 15 000,- Kč dle bodu 1. – 3. dle důvodové zprávy

 

2. poskytnutí daru z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu § 3392 – variabilní fond kultury pol. 5492 – dary fyzickým osobám, nominovaným nejlepším jednotlivcům za rok 2004 ve výši 5 000,- Kč dle bodu č. 4. – 5. důvodové zprávy

 

 

332/18        Smlouva o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu kultury

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

s c h v a l u j e

uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací se subjekty dle bodů č. 1. – 8. ve znění důvodové zprávy

 

 

333/18        Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu zájmové činnosti

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s ust. § 85,  písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), v platném znění

s c h v a l u j e

uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací se subjekty dle bodu č. 1, 2, 4 - 11 ve znění přílohy důvodové zprávy

 

 

334/18        Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z variabilního fondu sportu

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s ust. § 85,  písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), v platném znění

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na nákup startovních čísel občanskému sdružení Sportovní klub Slezan Orlová dle důvodové zprávy

 

 

335/18        Zpráva o prošetření poskytnutí ručení k úvěru firmě „V+K – VÝROBA KONTRAKT“ spol. s  r. o.

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o prošetření poskytnutí ručení k úvěru firmě „V+K VÝROBA A KONTRAKT“ spol. s r. o.

 

2. u k l á d á

Radě města Orlová seznámit Zastupitelstvo města Orlová se svým stanoviskem ke zprávě a se svým návrhem opatření

 

 

<P claPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [92KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 10.11.2004

Zpět na výpis