Usnesení ze 17. zasedání ZM

U s n e s e n í

 

ze 17. zasedání  Zastupitelstva města Orlová, konaného  dne 16.9. 2004 ve 14.30 hod.

v divadelním sále Domu kultury  v Orlové - Lutyni

 

292/17           Program 17. zasedání Zastupitelstva města  Orlová

 

Zastupitelstvo města  Orlová

s c h v a l u j e

program 17. zasedání Zastupitelstva města Orlová s doplněním bodu „Zhodnocení průběhu 16. zasedání Zastupitelstva města Orlová“

 

 

293/17           Volba návrhové komise

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. zřizuje

návrhovou komisi

 

2. volí

za členy této komise:

Předseda: Ing. Bohumil Bolf

Členové:      Doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
Jan Ďuriš
Josef Bouma

 

 

294/17           Privatizace bytového fondu Města Orlová – založení městského bytového družstva

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. schvaluje

1.1.    vstup Města Orlová do družstva s tím, že zakládajícími subjekty družstva budou:
Město Orlová, se sídlem v Orlové – Lutyni, ul. Osvobození 796
Věra Böhmová, bytem Orlová – Lutyně, ul. Kpt. Jaroše 757
Mária Godulová, bytem Orlová – Lutyně, Masarykova tř. 1008
Jaroslava Chmelková, bytem Orlová – Lutyně, ul. Kpt. Jaroše 789
Mgr. Dagmar Klimecká, bytem, Orlová – Lutyně, Masarykova tř. 852
Marie Ondřejová, bytem Orlová – Lutyně, Masarykova tř. 851
Štěpánka Skříšovská, bytem, Orlová – Lutyně, Masarykova tř. 835

1.2.    návrh názvu družstva a sídla družstva:
Orlovan, městské bytové družstvo, se sídlem v Orlové – Lutyni, ul. Energetiků 640

 

1.3.    návrh na delegování čtyř zástupců Města Orlová do představenstva družstva:
Danuše Junáková
Lucie Polková
Ing. Petr Bura
Ing. Iveta Vrabková

 

1.4.    návrh na delegování pěti zástupců Města Orlová do kontrolní komise družstva:
Petr Swaczyna
Josef Bouma
Arnošt Moráfka
JUDr. Vladimír Farana
Ing. Ivo Kotaba

 

2. u k l á d á

Radě města Orlová, aby zavázala starostu města JUDr. Vladimíra Faranu navrhnout na ustavující schůzi družstva do orgánů družstva zástupce Města Orlová delegované Zastupitelstvem města Orlová dne 16.9.2004

 

 

295/17           Pohledávky váznoucí na městském bytovém fondu

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. b e r e  n a  v ě d o m í

informativní zprávu o stavu pohledávek váznoucích na městském bytovém fondu

 

2. s c h v a l u j e

2.1.  záměr  odepsat nedobytné pohledávky za nájem, služby spojené s nájmem a opravy bytů

2.2.  záměr odprodat pohledávky nájemníků bydlících v převedených bytech za cenu 10% celkové výše, vzniklých do okamžiku převodu bytového fondu, nově vzniklému Městskému bytovému  družstvu ORLOVAN

 

 

296/17           Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 tis. Kč Domovu důchodců ve Vrbně pod Pradědem

 

 

297/17           Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 tis. Kč Občanskému sdružení TRIANON

 

 

298/17           Smlouva o poskytnutí investiční dotace

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

Upravenou Smlouvu o poskytnutí investiční dotace ve výši 750 000,-- Kč Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Orlová

 

 

299/17           Smlouvy o poskytnutí dotací z variabilního fondu sportu

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85, písm. j) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

s c h v a l u j e

1.      uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na akci sportovního charakteru občanskému sdružení Demokratická aliance Romů ČR dle důvodové zprávy

 

2.      uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace na úhradu rekonstrukce osvětlení sportovní haly Gymnázia a Střední odborné školy Orlová dle důvodové zprávy

 

3.      uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Organizačnímu výboru GRACIA ČEZ-EDĚ na úhradu pohledávek za stravování a rozhlasovou a výpočetní techniku při pořádání 18. ročníku mezinárodního cyklistického závodu žen – Světového poháru – GRACIA ORLOVÁ 2004 dle důvodové zprávy

 

 

300/17           Smlouvy o poskytnutí dotací

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

s c h v a l u j e

1.   uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace na realizaci výroby nového modelu tramvaje Muzeu Těšínská dle důvodové zprávy

 

2.   uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace účelově na projekt „Film a škola“ společnosti ASTRA CINEMA OSTRAVA s.r.o. dle důvodové zprávy

 

 

301/17           Obecně závazná vyhláška města Orlová k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti prodeje, podávání nebo konzumování alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve městě Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), v platném znění

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku města Orlová k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti prodeje, podávání nebo konzumování alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve městě Orlová

 

 

302/17           Informativní zpráva o přípravě akcí před zařazením do návrhu rozpočtu

 

Zastupitelstvo města Orlová

b e r e  n a  v ě d o m í

informativní zprávu o přípravě akcí před zařazením do návrhu rozpočtu

 

 

303/17           Koncepce řešení statické dopravy – parkování v sídlištní části Orlové – Lutyně

 

Zastupitelstvo města Orlová

1.  b e r e  n a  v ě d o m í

Koncepci řešení statické dopravy – parkování v sídlištní části Orlové – Lutyně   s připomínkami přednesenými v diskusi

 

2. schvaluje

rozpočtové opatření zvýšení kapitálových výdajů ORJ 10 odbor rozvoje a investic § 2219 pol. 6121 budovy, haly a stavby na zpracování projektové dokumentace „Řešení statické dopravy parkování v sídlištní části Orlové – Lutyně“   o 150 tis. Kč a současně snížení běžných výdajů ORJ 08 finanční odbor § 6409 pol. 5901 rozpočtová rezerva o 150 tis. Kč

 

3. ukládá

Radě města Orlová zařadit schválené akce ve výši cca 6.255 tis. Kč do návrhu rozpočtu na rok 2005

 

 

304/17           Smlouva o dotaci HC Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. konstatuje,

že člen Zastupitelstva města Orlová JUDr. Vladimír Farana se může zúčastnit v souvislosti s případným střetem zájmů projednávání a hlasování k bodu č. 14 „Smlouva o dotaci HC Orlová“

 

2. s c h v a l u j e

2.1.    zvýšení neinvestiční dotace HC Orlová na 3.500 tisíc korun dle důvodové zprávy a podmínek uvedených ve smlouvě o dotaci ze dne 18.12.2003

 

2.2     zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 03, § 3419, pol. 5222 neinvestiční dotace občanským sdružením – HC Orlová na činnost klubu o 1.500 tis. Kč z fondu rezerv a rozvoje města

 

2.3     uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 973/2003 HC

 

 

305/17           Informace o vyřízení interpelací z 15. zasedání Zastupitelstva města Orlová, konaného dne 16.6.2004

 

Zastupitelstvo města Orlová

b e r e  n a  v ě d o m í

odpovědi na interpelace, které byly vzneseny na 15. zasedání Zastupitelstva města Orlová, konaném dne 16.6.2004

 

 

306/17           Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

b e r e  n a  v ě d o m í

kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Orlová k 26.8.2004 s úpravami u bodů 232/14 a 262/15

 

 

307/17           Změna členů pracovní skupiny k prošetření přidělení úvěru firmě V + K

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. odvolává

členy pracovní skupiny:

Jaroslava Kuzníková

Doc. MUDr. Bohuslav Chwajol, CSc.

 

2. jmenuje

členy pracovní skupiny:

Ing. Ivo Štěrba

Ing. Radomír Podjukl

Martin Sliwka

 

 

 

 

 

 

JUDr. Vladimír Farana                                             PaedDr. Radislav  Mojžíšek

starosta města Orlová                                             místostarosta města OrlováPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [12KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 5.10.2004

Zpět na výpis