Usnesení ze 16. zasedání ZM

U s n e s e n í

 

z 16. zasedání  Zastupitelstva města Orlová, konaného  dne 8.9. 2004 v 9.00 hod.

v estrádním sále Domu kultury  v Orlové - Lutyni

 

 

270/16           Program 16. zasedání Zastupitelstva města  Orlová

Zastupitelstvo města  Orlová

 

s c h v a l u j e

program 16. zasedání Zastupitelstva města Orlová se změnou pořadí bodů dle diskuse, a to zařazení bodu 20 před bod 18

 

271/16           Volba návrhové komise

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. zřizuje

návrhovou komisi

 

2. volí

za členy této komise:

Předseda:   Helena Beliančínová

Členové:      Miroslav Pavlík
Mgr. Vladislav Szkandera
Jiří Dlabaja

 

272/16           Střet zájmů

Zastupitelstvo města Orlová

 

konstatuje,

1.      že v souvislosti s rozhodováním o privatizaci bytového fondu formou založení městského bytového družstva, jsou dány rovné podmínky pro všechny občany města Orlová. V tom, že o založení bytového družstva rozhodují zastupitelé, kteří současně bydlí v domech a bytech, které do bytového družstva budou vloženy, nespatřuje zastupitelstvo města střet zájmů a mohou se tedy zúčastnit projednávání a hlasování k bodům 18, 19 a 20 plánovaného programu

 

2.      že člen Zastupitelstva města Orlová Ing. Kotaba se může zúčastnit projednávání a hlasování k bodům 9, 16 a 17 schváleného programu

 

3.      že člen Zastupitelstva města Orlová PaedDr. Mojžíšek se může zúčastnit projednávání a hlasování k bodům 16 a 17 schváleného programu

 

4.      že člen Zastupitelstva města Orlová Mgr. Sobol se může zúčastnit projednávání a hlasování k bodu 9 – rozpočtové opatření č. 71 schváleného programu

 

273/16           Zápisy z provedených kontrol kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 118, zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění

b e r e  n a  v ě d o m í

1. zápis z provedené kontroly:

„Kontrola plnění usnesení ZM a RM Města Orlová v r. 2003“

 

2. upřesnění plánu práce na rok 2004 v bodě 5 následovně :
Kontrola plnění smluv a SMO, m.a.s, o čištění a údržbě komunikací a veřejných ploch (OMKS)
Kontrola plnění smlouvy o dotaci Hřbitovní správě, s.r.o. (OMKS)
Ověření plnění nájemní smlouvy s organizací MOTÝL Havířov o nájmu čp. 154 na ul. Záchranářů – bývalá školka (OMKS)

 

274/16           Aktualizace Jednacího řádu Zastupitelstva města Orlová

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

úpravu Čl.7 Jednacího řádu Zastupitelstva města Orlová ve znění dle protinávrhu a důvodové zprávy

 

275/16           Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace ČR – HZS MS kraje

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 995/2003 o poskytnutí dotace ČR – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje ze dne 18.12.2003 ve znění dle důvodové zprávy

 

276/16           Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Zastupitelstvo města Orlová

na základě zákona § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve znění dle důvodové zprávy

 

277/16           Úhrada ručitelského závazku města poskytnutého firmě V+K – Výroba a kontrakt spol. s r.o.

Zastupitelstvo města Orlová

1.  s c h v a l u j e

výjimku z ustanovení čl. 3 OZV města Orlové č. 9/2003 ve znění : „prostředky fondu je možno použít rovněž k úhradě ručitelského závazku města poskytnutého firmě V+K – Výroba a kontrakt spol. s r.o.“ s platností od 25.6.2004

2.  zřizuje

pracovní skupinu k prošetření přidělení úvěru firmě V + K

3.  jmenuje

členy pracovní skupiny:

Mgr. Dagmar Horváthová

Karel Skudrzik

Ján Stančok

Mgr. Ľubica Turčanová

Doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

Jaroslava Kuzníková

Doc. MUDr. Bohuslav Chwajol, CSc.

Ing. Ivana Čecháková

JUDr. Jiří Luka

4.  ukládá

pracovní skupině k prošetření přidělení úvěru firmě V + K

a)   prošetřit případná pochybení a zanedbání u kauzy „poskytnutí ručení úvěru V + K“

b)   navrhnout případná systémová opatření, která v budoucnu zamezí opakování podobným kauzám

c)   předložit závěry na příštím řádném zasedání Zastupitelstva města Orlová, tj. 3.11.2004

 

278/16           Rozhodnutí o podání návrhu soudu na nařízení zvláštního přezkumného jednání ve věci konkurzního řízení „ V+K – Výroba a kontrakt“ spol. s r.o.

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

podání návrhu soudu na nařízení zvláštního přezkumného jednání ve věci konkurzního řízení „V + K výroba a kontrakt“ spol. s r.o.

 

279/16           Zřízení investičního fondu města

Zastupitelstvo města Orlová

1. vydává

OZV č. 3/2004, kterou se zrušuje OZV města Orlová č. 9/2003, o tvorbě a použití účelového fondu podpory podnikání na území města Orlové, ze dne 10.9.2003

 

2.  zřizuje

investiční fond města ke dni 1.1.2005

 

3.  schvaluje

Pravidla tvorby a používání investičního fondu města 

 

280/16           Úpravy rozpočtu r. 2004

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 59, 60, 61, 62, 66, 69, 71 až 86, 88, 89, 90, 93, 94, a 95

 

281/16           Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Orlová

na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v úplném znění § 84, písm. r), nař. vlády č. 37/2003 Sb. a č. 337/2004 Sb.,

1.  s c h v a l u j e

souběh odměn neuvolněným členům zastupitelstva města ve výši dle varianty č. 2 důvodové zprávy s účinností od 1.ledna 2004

 

2. doporučuje

Radě města Orlová zajistit přepracování náplní činností jednotlivých komisí a zredukovat jejich množství na minimalizovaný počet v termínu do příštího řádného zasedání Zastupitelstva města Orlová

 

282/16           Převody nemovitostí

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 

1.   odkládá

projednání bodu 1prodej částí pozemků parc. č. 3730/1 ost. plocha o výměře cca 1.530 m2  a 3737/1 ost. plocha o výměře cca 75 m2  v k.ú. Horní Lutyně spol. KOMPAKTA INVEST a.s. za smluvní cenu 700,- Kč/m2 + náklady řízení po kolaudaci stavby na jednání Zastupitelstva města Orlová dne 3.11.2004

 

2.   s c h v a l u j e

převody nemovitostí

dle bodu 2prodej poz. parcel č. 2267/1 o výměře 292 m2, 2267/2 o výměře 1.135 m2, 2267/3 o výměře 501 m2, 2267/4 o výměře 572 m2a 2267/5 o výměře 343 m2 vše orná půda v k.ú. Poruba u Orlové manž. Stankušovým Pavel a Jana za smluvní cenu ve výši 211.260,- Kč + náklady řízení

 

dle bodu 3prodej poz. parcely č. 3445 zahrada o výměře 460 m2v k. ú. Poruba u Orlové manž. Vicherkovým Josef a Libuše za smluvní cenu ve výši 33.250,- Kč + náklady řízení

 

dle bodu 4převod poz. parcel č. 31 o výměře 820 m2, 3742/28 o o výměře 839 a 3636/373 o výměře 669 m2v k. ú. Horní Lutyně od Ústavu územního rozvoje do majetku Města Orlová formou darovací smlouvy

 

283/16           Pozemní komunikace – ul. Luční

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

s c h v a l u j e

přijetí darování poz. parcel tvořící pozemní komunikaci „Luční“ v k.ú. Horní Lutyně od spoluvlastníků:

parc. č.    m2   vlastník

3364/4      101  Helis Jiří Ing. O/4/541

                        Helis Emil O-4/448

3319/28    129  Kohoutová Wladyslava O-4/1020

3319/27      10  dtto

3319/26      58  Škorpíková Edina O-4/813

3319/25      74  Gavlovská Ludmila O-4/520

3319/23      64  Pastrňák Zdeněk Ostrava 5503

3319/24        3  dtto

v k.ú. Horní Lutyně

 

284/16           Pozemní komunikace – odbočka z ul. Luční

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

s c h v a l u j e

přijetí darování poz. parcel tvořící pozemní komunikaci – odbočku z ul. „Luční“ v k. ú. Horní Lutyně od spoluvlastníků:

parc. č.    m2   vlastník

3352/2      160  Ivana a Pavel Otýpkovi, O-4/190

3354/2        49  Vlastimil Trenčina, O-4/571

3345/4        32  Ludmila Bocková, O-4/719

3347/2        29  Edina Štefková, O-4/741

3348/2        16  dtto

v k.ú. Horní Lutyně

 

285/16           Pozemní komunikace – odbočka z ul. Těšínská

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

s c h v a l u j e

přijetí darování poz. parcel tvořící pozemní komunikaci – odbočku z ul. Těšínská v k. ú. Poruba u Orlové od spoluvlastníků:

parc. č.    m2   vlastník

1910/2      30  Tomanová Blanka O-3/359

1907/2      30  Hudec Rudolf a Eva O-3/391

1894/3      12  Rucký Jiří a Helena O-3/1221

1877/2      11  Andrušková Jana O-4/523

1880/5        1  dtto

1879/5        4  dtto

1886/2      83  Kuznicius Břetislav a Marta O-3/499

1879/6        5  Jirsák Jindřich O-4/918 (1/2)

                      Římanová Eva O-3/933 (1/2)

1892/2      66  Kuznicius Emil a Růžena O-3/881

v k. ú. Poruba u Orlové

 

286/16           Prominutí pohledávky

Zastupitelstvo města Orlová

ve smyslu ustanovení § 85, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

nes c h v a l u j e

prominutí pohledávky p. Viktora Kolpaka vůči městu Orlová ve výši 97.419,- Kč

 

287/16           Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace a o způsobu provozování sportovních zařízení č. 105/2004

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění

s c h v a l u j e

uzavření upraveného dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace a o způsobu provozování sportovních zařízení č. 105/2004 mezi Městem Orlová a SMO, městskou akciovou společností Orlová ve znění důvodové zprávy

 

288/16           Stanovisko ke kontrolám předloženým finančním výborem Zastupitelstvu města Orlová za I. pololetí roku 2004

Zastupitelstvo města Orlová

ukládá

1.   Radě města Orlová zajistit neprodleně odstranění nedostatků ve smluvních vztazích mezi Městem Orlová a SMO, m.a.s. Orlová

2.   učinit kroky potřebné k zadání hloubkového auditu externí firmou na hospodaření SMO, m.a.s. Orlová v oblasti hospodaření s teplem a v oblasti nakládání s odpady

 

289/16           Vyjádření k připomínkám vzneseným na 15. zasedání Zastupitelstva města Orlová dne 16.6. 2004 k privatizaci bytového fondu

Zastupitelstvo města Orlová

1. b e r e  n a  v ě d o m í

vyjádření k připomínkám vzneseným na 15. zasedání Zastupitelstva města Orlová k privatizaci bytového fondu

2. s c h v a l u j e

změny a doplnění Směrnic k převodu práv a povinností k bytu v městském bytovém družstvu, schválených usnesením č. 248/15, bod 2.7. dle důvodové zprávy

 

290/16           Diskuse

Zastupitelstvo města Orlová

schvaluje

vystoupení MUDr. Bělika, primáře odd. ARO orlovské nemocnice

 

291/16           Ukončení 16. zasedání  Zastupitelstva města Orlová

Zastupitelstvo města Orlová

ukončuje

jednání 16. zasedání Zastupitelstva města Orlová projednáním bodu č. 17 včetně bodu 20 s tím, že další jednání Zastupitelstva města Orlová se bude konat dne 16.9.2004 ve 14.30 hod. s programem jednání začínajícím bodem č. 18 s tím, že body budou přečíslovány

 

 

 

 

 

JUDr. Vladimír Farana                                            PaedDr. Radislav  Mojžíšek

starosta města Orlová                                            místostarosta města OrlováPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [14KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 29.9.2004

Zpět na výpis