Usnesení z 32. zasedání zastupitelstva města Orlová

Usnesení

z 32. zasedání  Zastupitelstva města Orlová, konaného  dne 19.9.2006 v 15.30 hod.
v estrádním sále Domu kultury  v Orlové - Lutyni

 

 

689/32        Program 32. zasedání Zastupitelstva města  Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

program 32. zasedání Zastupitelstva města Orlová s doplněním o bod:

- 4. – „Smlouva o poskytnutí dotace a o způsobu provozování sportovních zařízení“

 

 

690/32        Volba návrhové komise

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. zřizuje

návrhovou komisi

 

2. volí

za členy této komise:

Předseda:            Mgr. Zoja Chramostová

Členové:               Ján Stančok

                                             Ing. Ivo Kotaba

                                             Rudolf Štěrba

 

 

691/32        Poskytnutí neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti Orlová včetně rozpočtové úpravy 

 

Zastupitelstvo města  Orlová

schvaluje

1.             poskytnutí   neinvestiční   dotace Římskokatolické  farnosti Orlová ve výši 2 mil. Kč

 

2.             rozpočtovou úpravu č. 88 dle upravené důvodové zprávy

 

3.             uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s  výše uvedeným subjektem na částku 2 mil. Kč 

 

 

692/32        Smlouva o poskytnutí dotace občanskému sdružení TRIANON

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

1.               smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.000,- Kč OS TRIANON na zabezpečení Konference „BEZ BARIÉR – BEZ HRANIC“

 

2.               zvýšení běžných výdajů ORJ 06 – odbor soc. a zdravotní par. 4319 pol. 5259 – OS TRIANON a současné zapojení rozpočtové rezervy ve stejné výši

                                                                                              

                                                                                       

693/32        Smlouva o poskytnutí dotace a o způsobu provozování sportovních zařízení

 

Zastupitelstvo města Orlová

v  souladu  s  § 85  písm.  c)  a  písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 20 odst.   II.   zákona   č. 250/2000   Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů   

 

1. b e re  n a  v ě d o m í

informaci o nesouhlasném stanovisku  SMO, městské akciové společnosti Orlová k výši dotace na provozování sportovních zařízení pro rok 2007

 

2.  r e v o k u j e

usnesení zastupitelstva města ze dne 21.6.2006 pod č.j. 629/30 ve znění:

„Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

1. poskytnutí dotace SMO, městské akciové společnosti Orlová na provozování sportovních zařízení pro rok 2007 částku ve výši 18.024.399,- Kč s tím, že v  této částce je zahrnuta dotace na škvárové hřiště

 

2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a o způsobu provozování sportovních zařízení pro rok 2007“

 

3.   schvaluje

3.1. poskytnutí dotace SMO, městské akciové společnosti Orlová ve výši 20.000.000,- Kč na provozování sportovních zařízení pro rok 2007 s tím, že v letech 2008, 2009 a 2010 bude tato částka upravena o úředně stanovenou míru inflace či deflace

 

3.2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a o způsobu provozování sportovních zařízení pro rok 2007-2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Vladimír Farana                                           PaedDr. Radislav Mojžíšek

starosta města Orlová                                           místostarosta města Orlová

 

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [39KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 25.9.2006

Zpět na výpis