Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Orlová

Usnesení

z 31. zasedání  Zastupitelstva města Orlová, konaného  dne 6.9. 2006 v 8.00 hod.
v estrádním sále Domu kultury  v Orlové - Lutyni

 

 

658/31        Program 31. zasedání Zastupitelstva města  Orlová

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

program 31. zasedání Zastupitelstva města Orlová s doplněním bodů:

-     29.- „Změna strategie správy portfolia města“

-     30.- „Poskytnutí neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti Orlová včetně rozpočtové úpravy“ s tím, že ostatní body programu budou přečíslovány

 

 

659/31        Volba návrhové komise

Zastupitelstvo města Orlová

1. zřizuje

návrhovou komisi

 

2. volí

za členy této komise:

Předseda:            Mgr. Robert Lindert

Členové:               Doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

                           Miroslav Pavlík

                           Ing. Jozef Troják

 

 

660/31        Zápisy z provedených kontrol kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Orlová

 

b e r e  n a  v ě d o m í

Zápis z provedené kontroly:

1. „Kontrola plnění usnesení rady města a zastupitelstva města“

 

2. „Kontrola vedení evidence a vyřizování stížností, podání, podnětů a petic občanů došlých na Městský úřad Orlová“

 

 

661/31        Úpravy rozpočtu roku 2006

Zastupitelstvo města Orlová

 

s c h v a l u j e  

rozpočtová opatření č. 74, 81 a 87 dle důvodové zprávy

 

 

662/31        Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 3/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Orlová č. 8/2005 o místních poplatcích

Zastupitelstvo  města Orlová

 

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Orlová č. 3/2006, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Orlová  č. 8/2005 o místních poplatcích

 

 

663/31        Řešení podílu města Orlová ve společnosti Orlovská průmyslová a podnikatelská zóna s.r.o.

Zastupitelstvo města Orlová

 

1. r o z h o d l o

v souladu s ust. § 84, odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

o skončení účasti města Orlová ve společnosti Orlovská průmyslová zóna s.r.o., se sídlem Orlová, Poruba, Ostravská 140, PSČ 735 14, IČ 25391976

 

2. b e r e  n a  v ě d o m í

Návrh smlouvy o převodu obchodního podílu Orlovská průmyslová a podnikatelská zóna s.r.o.

 

 

664/31        Parkovací objekt – soulad výstavby „Parkovacího objektu na IV.etapě v Orlové-Lutyni“ s realizací „Projektu regenerace panelového sídliště Orlová-Lutyně – IV.etapa výstavby“

Zastupitelstvo města Orlová

 

1. bere na vědomí

1.1. informaci o souvislostech mezi projektem regenerace panelového sídliště a výstavbou parkovacího objektu na IV. etapě

 

1.2. výsledky ekonomické analýzy jednotlivých variant řešení parkování

 

2. schvaluje

2.1. variantu  E

 

2.2. změnu názvu akce z „rekonstrukce kotelny čp. 692 v O/Lutyni“  na  „PD volného parkovacího stání bez zastřešení a oplocení“ dle schválené varianty

 

 

 

665/31        Poskytnutí neinvestiční dotace z variabilního fondu obnovy kulturních památek

Zastupitelstvo města Orlová

 

schvaluje

1. v souladu s § 85, písm. c) a j)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, poskytnutí neinvestiční dotace z variabilního fondu obnovy kulturních  památek z položky 5223 - neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem v celkové výši 15 tis. Kč dle důvodové zprávy

 

2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 340/2006 o poskytnutí neinvestiční dotace Farnímu sboru Slezské církve evangelické a. v. v Orlové dle důvodové zprávy

 

 

666/31        Chodník na ul. Zátiší v Orlové-Lutyni

Zastupitelstvo města Orlová

 

1. b e r e  n a  v ě d o m í            
informaci o vybudování  chodníku na ul. Zátiší v Orlové-Lutyni

 

2. s c h v a l u j e
2.1. rozpočtové opatření č. 84  dle důvodové zprávy

 

2.2. zařazení realizace akce Chodník na ul. Zátiší v Orlové-Lutyni do rozpočtu 2007

 

 

667/31        Poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení na území města Orlová jiným vlastníkům

Zastupitelstvo města Orlová

 

1. s c h v a l u j e

poskytnutí úvěru z  Fondu rozvoje bydlení na území města Orlová

 

manželům Kollárovým

(Pavel a Jiřina)

ve výši 90 000,- Kč

 

Boženě Kunčické

ve výši 50 000,- Kč

 

Ivě Bobokové

ve výši 100 000,- Kč.

 

2. p o v ě ř u j e 

starostu města podpisem smluv o úvěrech s výše uvedenými žadateli

 

 

668/31        Žádost o prominutí penále

Zastupitelstvo města Orlová

 

n e s c h v a l u j e

prominutí poplatků z prodlení p. Richardu Vavřínovi se zdůvodněním v důvodové zprávě

 

 

669/31        Možnosti řešení vlastnictví bytů v majetku města a návrh využití finančního výnosu z privatizace bytového fondu města

Zastupitelstvo města Orlová

 

ukládá

Radě města Orlová připravit na nejbližší zasedání Zastupitelstva města Orlová v roce 2007 návrh na privatizaci bytového fondu ve vlastnictví města Orlová s výjimkou domu čp. 1370 a domů s pečovatelskou službou

 

 

670/31        Řešení finančního vypořádání po ukončení výpůjčky objektu ZŠ 17. listopadu 211 v Orlové-Lutyni

Zastupitelstvo města Orlová

 

1. schvaluje

finanční vypořádání po ukončení výpůjčky objektu ZŠ 17. listopadu 211 v Orlové-Lutyni mezi Městem Orlová a Středním odborným učilištěm Dakol, s.r.o., čp. 570, 735 72  Petrovice u Karviné úhradou  ve   výši   1 185 425,- Kč    formou  pravidelných  ročních  splátek  po dobu 5  let dle důvodové zprávy   

 

2. p o v ě ř u j e

JUDr. Vladimíra Faranu, starostu města uzavřením dohody o splátkách

 

 

671/31        Převody nemovitostí

Zastupitelstvo města Orlová  

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

n e s c h v a l u j e

 

převody nemovitostí

 

dle bodu 1 – prodej části pozemkových parcel č. 3420/2 ostatní plocha o výměře cca 110 m2 a 2794/1 ostatní plocha  o výměře cca 240 m2 v k. ú. Poruba u Orlové panu Tomáši Kondělkovi  za smluvní cenu ve výši 250,- Kč/m2 + náklady řízení po zaměření

 

 

dle bodu 2 – prodej pozemkové parc. č. 3325/337 ostatní plocha  o výměře 256 m2 a části poz. parcely č. 3936/180 ostatní plocha o výměře 6  m2   v k. ú. Horní Lutyně spol. MK COMP a.s.  

 

 

dle bodu 3 – prodej pozemkových parc. č. 1251/1 orná půda o výměře 810 m2, 1251/2 orná půda o výměře 343 m2 a 1252 trvalý travní porost o výměře 85 m2 v k. ú. Poruba u Orlové Pavlu a Janě Ptáčkovým za smluvní cenu ve výši  8 000,- Kč + náklady řízení

 

 

dle bodu 4 – prodej části pozemkové parcely č. 4000/27 ostatní plocha           o výměře cca 150 m2 v k. ú. Horní Lutyně spol. ALKI s.r.o. za smluvní cenu ve výši 250,- Kč/m2 + náklady řízení   po zaměření

 

 

dle bodu 5 – prodej části pozemkové parc. č. 2817/1 ostatní plocha  o výměře cca 150 m2  v k. ú. Poruba u Orlové paní Ivaně Lukšové za smluvní cenu  ve výši 200,- Kč/m2 + náklady řízení po zaměření   a kolaudaci přístavby

 

 

672/31        Pozemní komunikace – odbočka z ul. Na Olmovci

Zastupitelstvo města Orlová  

 

1. schvaluje

směnu poz. parcely č. 1671 orná půda     o výměře 426 m2 v k. ú. Horní Lutyně     ve vlastnictví Města Orlová za poz. parcelu č. 1683  ostatní plocha o výměře 985 m2 tvořící pozemní  komunikaci – odbočku z ul. „Na Olmovci“ v   k. ú. Horní Lutyně ve spoluvlastnictví Marie Stáňové podíl ½  a Rudolfa Štěrby podíl ½

 

2. neschvaluje

přijetí darování poz. parcely č. 1677 ostatní plocha o výměře 460 m2 tvořící pozemní komunikaci – odbočku z ul. „Na Olmovci“ v k. ú. Horní Lutyně od 45 spoluvlastníků

 

 

673/31        Navýšení počtu hodin ledové plochy pro HC Orlová a Krasobruslařský klub Orlová na ZS

Zastupitelstvo města Orlová

 

schvaluje

1.1. navýšení dotace SMO, městské akciové společnosti Orlová z  důvodu zvýšení počtu hodin ledové plochy pro Hokejový klub HC Orlová a Krasobruslařský klub Orlová na zimním stadionu  vč. uzavření dodatku  č. 4  ke smlouvě  o poskytnutí dotace a o způsobu provozování sportovních zařízení  č. 105/2004 pro rok 2006 ve výši 150 tis. Kč ve smyslu důvodové zprávy

 

1.2. rozpočtové opatření č. 82 zvýšení  běžných výdajů ORJ 14 – odbor  majetkový a komunálních služeb, §   3412,   pol. 5213 – neinvestiční dotace podnikatelským subjektům – SMO, městské akciové společnosti Orlová pro navýšení využití ledové plochy o 150 tis. Kč a současné snížení rozpočtové rezervy města ve stejné výši

 

 

674/31        Prominutí pohledávek

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85 písm. f) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 

s c h v a l u j e 

prominutí pohledávky za:

Petra Bartošová

ve výši 49 500,- Kč za pronájem části pozemku parc. č. 4213/276 v kat. území Horní Lutyně  včetně nákladů na řízení ve výši 10 477,- Kč

 

 

675/31        Informace o prodeji pozemkové  parcely č. 105/2 v k. ú. Horní Lutyně

Zastupitelstvo města Orlová 

v  souladu s § 85 písm. a)  zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 

1. bere na vědomí     

informaci týkající se prodeje pozemkové parcely č. 105/2 v k. ú. Horní Lutyně

 

2. revokuje

usnesení zastupitelstva města ze dne 14.09.2005 bod 465/23 ve znění: “schvaluje prodej pozemkové parcely č. 105/2 ostatní plocha o výměře cca 971 m2 v k. ú. Horní Lutyně spol. Obchodní dům Centrum s.r.o. za smluvní cenu dle odhadu ve výši 260 370,- Kč + náklady řízení a zavázání nového nabyvatele pozemku povinností smluvního zajištění přístupu pro ostatní vlastníky okolních objektů vhodným způsobem“

 

3. schvaluje

přímý prodej pozemkové parcely č. 105/2 v k. ú. Horní Lutyně spol. Obchodní dům Centrum s.r.o. za smluvní cenu 260 370,- Kč + náklady řízení

 

 

676/31        Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu zájmové činnosti

Zastupitelstvo města Orlová

 

s c h v a l u j e

v souladu  s § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací se subjekty dle bodů č. 1. - 10. důvodové zprávy

 

 

677/31        Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z variabilního fondu kultury

Zastupitelstvo města Orlová

 

s c h v a l u j e

v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s Olšinkou, dětským národopisným souborem ve znění důvodové zprávy

 

 

678/31        Úprava rozpočtu roku 2006 ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na Zimní halovou soutěž a turnaje mládeže v kopané v roce 2006  

Zastupitelstvo města Orlová 

v souladu s § 84 písm. c) a § 85 písm. j) zákona č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění  

 

s c h v a l u j e

1. zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, § 3419 – ostatní tělovýchovná činnost, položka 5222 – neinvestiční dotace občanským sdružením – Okresnímu fotbalovému svazu Karviná o částku 5 tis. Kč z rozpočtové rezervy města

 

2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace občanskému sdružení Okresní fotbalový svaz Karviná na Zimní halovou soutěž a turnaje mládeže v kopané ve znění důvodové zprávy

 

 

679/31        Smlouva o poskytnutí peněžité půjčky Základní škole Orlová – Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace

Zastupitelstvo města Orlová

 

s c h v a l u j e

v souladu s § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

uzavření smlouvy o poskytnutí peněžité půjčky Základní škole Orlová – Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace dle důvodové zprávy

 

 

680/31        Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací: Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka, Slezská diakonie - Občanská poradna

Zastupitelstvo města  Orlová

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 54pt; TEXT-ALIGN: justifPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [19KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 18.9.2006

Zpět na výpis