Usnesení z 30. zasedání zastupitelstva města

Usnesení

z 30. zasedání  Zastupitelstva města Orlová, konaného  dne 21.6. 2006 v 8.00 hod.
v estrádním sále Domu kultury  v Orlové - Lutyni

 

 

620/30        Program 30. zasedání Zastupitelstva města  Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

program 30. zasedání Zastupitelstva města Orlová s doplněním bodu:

34.1. – „Informace o výsledcích hospodaření SMO, m.a.s. Orlová za rok 2005“

a s přesunem a projednáním bodu 18. – „Informativní zpráva o průběhu akce „PD rekonstrukce budovy čp. 796 v Orlové-Lutyni“  v 10.20 hod.

 

 

621/30        Volba návrhové komise

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. zřizuje

návrhovou komisi

 

2. volí

za členy této komise:

Předseda:   Ing. Bohumil Bolf

Členové:      Helena Beliančínová
Marie Pustelníková
Jiří Přibyl

 

 

622/30        Zpráva o činnosti finančního výboru za I. pololetí 2006

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 118 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o činnosti finančního výboru za I. pololetí 2006 a zprávy z jednotlivých kontrolních akcí 

 

 

623/30        Další podněty vzešlé z personálního auditu směřující ke zlepšení činnosti MěÚ

 

Zastupitelstvo města Orlová

1.  bere na vědomí

řešení podnětů vzešlých z personálního auditu ve znění dle důvodové zprávy

 

2.  ukládá

Radě města Orlová rozpracovat závěry personálního auditu ve smyslu diskuse a předložit Zastupitelstvu města Orlová informaci nejpozději do 12 měsíců

 

 

624/30        Úpravy rozpočtu roku 2006

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

1. rozpočtová opatření č. 29 až 37, 40, 41, 52, 53, 60 a 61 dle důvodové zprávy

 

2. dohodovací řízení k tomuto bodu

 

3. rozpočtové opatření č. 56 dle důvodové zprávy

 

 

625/30        Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 685/2005 o poskytnutí investiční dotace SMO, městské akciové společnosti Orlová na rekonstrukci krytého bazénu  včetně  rozpočtové úpravy

 

Zastupitelstvo města Orlová

schvaluje

v souladu s § 85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

1. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 685/2005 o poskytnutí investiční dotace SMO, městské akciové společnosti Orlová ve znění dle důvodové zprávy (příl. č. 1)

 

2. zvýšení kapitálových výdajů ORJ 08 - finanční odbor, § 3429, pol. 6313 investiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům – SMO, městské akciové společnosti Orlová na rekonstrukci krytého bazénu o 1 100 tis. Kč z fondu rezerv a rozvoje

 

 

626/30        Směna pozemků – areál Lesoparku a část komunikace „K Zimovůdce“ za část lesa Holotovec

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu  s   §   85  písm. a)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  v platném  znění

s c h v a l u j e   

záměr směny pozemků tvořících areál Lesoparku v Orlové-Lutyni, a to poz. parc. č.  447/1, 451/1, 626/12, 626/20, 626/21, 626/22, 626/23, 626/26, 626/29, 626/30 626/37, 626/38, 626/39, 626/40, 626/51, 626/52, 626/54, 626/56, 920/10, 920/11, 920/12, 920/15, 920/16, 920/28, 920/29, 920/30, 974/5, 1003/1, 5113/9, 5113/10, 5113/11, 5113/12, 5113/14, 5113/24, 5113/25, 5113/27, 5113/33 vše lesní pozemky, 618/1, 618/2 obě ostatní plochy    a poz. parc. č. 377/1 ostatní plocha o výměře 1 810 m2 tvořící komunikaci ul. K Zimovůdce v k. ú. Horní Lutyně vše ve vlastnictví Lesů ČR za pozemky části lesa Holotovec včetně příjezdových komunikací v k. ú. Petřvald u Karviné, a to: poz. parcely č. 2999, 3001, 3005, 3007, 3008, 3009, 3011, 3017, 3018  a pozemky ve zjednodušené evidenci (PK) 3004, 3006 a 3010 ve vlastnictví Města Orlová ve stejné finanční hodnotě

 

 

627/30        Návrh řešení opravy asfaltové plochy včetně zídky u č.p. 970 v Orlové - Porubě

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření č. 64 dle důvodové zprávy

 

 

628/30        Posouzení stavu střešní konstrukce zimního stadionu v Orlové - Lutyni

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o stavu střešní konstrukce zimního stadionu v  Orlové – Lutyni a z  tohoto  vyplývající  možnost ohrožení v zimním období při kombinovaném zatížení

 

2. s c h v a l u j e

2.1. zpracování přesnějšího statického výpočtu prostorové ocelové konstrukce zimního stadionu dle tzv. teorie II. Řádu vč. zpracování PD   dle výsledku statického výpočtu a následnou realizaci nutných zesílení nebo doplnění ocelové konstrukce střechy s  tím, že statický výpočet II. Řádu vč. zpracování PD bude proveden ještě v roce 2006  a realizace  bude automaticky zařazena  do investičních akcí roku 2007

 

2.2. rozpočtové opatření č. 46 - zvýšení kapitálových výdajů   ORJ 10 – odbor rozvoje a investic, § 3412, pol. 6119  na provedení statického výpočtu       ocelové konstrukce zimního stadionu  dle tzv. II. Řádu o částku 580 tis. Kč a současné zapojení fondu rozvoje    a rezerv  ve stejné výši 

 

2.3. rozpočtové opatření č. 47 - zvýšení běžných výdajů ORJ 14 - odbor majetkový  a komunálních služeb,  § 3412, pol. 5169 nákup služeb ostatních (služby na SA) na odklízení sněhu ze střech   zimního stadionu  o částku 200 tis. Kč a současné zapojení fondu rozvoje  a rezerv   ve stejné výši 

 

 

629/30        Smlouva o poskytnutí dotace a o způsobu provozování sportovních zařízení pro rok 2007 až 2010

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

1.            poskytnutí dotace SMO, městské akciové společnosti Orlová na provozování sportovních zařízení pro rok 2007 částku ve výši 18.024.399,- Kč s tím, že v této částce je zahrnuta dotace na škvárové hřiště

 

2.            uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a o způsobu provozování sportovních zařízení pro rok 2007

 

 

630/30        Technický stav areálu letního koupaliště v Orlové - Lutyni

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. b e r e   n a   v ě d o m í

informaci o  havarijním  stavu  bazénového   dna    letního   koupaliště   čp.  974 v  Orlové – Lutyni  a    tohoto   vyplývající    možnost    ohrožení   provozu v probíhající sezoně 2006 a dalších letech v případě, že tato situace nebude řešena

 

2. s c h v a l u j e

zařazení do rozpočtu města pro rok 2007 zpracování PD na rekonstrukci letního koupaliště čp. 974 v Orlové–Lutyni ve výši 1.500 tis. Kč, tj. cca 2 % z návrhu celkové ceny již zpracované studie rekonstrukce letního koupaliště, která je řešena po jednotlivých etapách

 

 

631/30        Žádost o prominutí penále

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

prominutí poplatků z prodlení p. Anně Urbánkové se zdůvodněním v důvodové zprávě

 

 

632/30        Návrh využití finančního výnosu z privatizace bytového fondu města

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. schvaluje

dohodovací řízení k tomuto bodu

 

2. odkládá

materiál „Návrh využití finančního výnosu z privatizace bytového fondu města“

 

3. ukládá

Radě města Orlová připravit na zasedání Zastupitelstva města Orlová v září 2006 nový materiál, který bude řešit problematiku ve smyslu diskuse u dohodovacího řízení

 

 

633/30        Zprovoznění Skate areálu v O/Lutyni včetně rozpočtových úprav

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

rozpočtovou úpravu č. 58 dle důvodové zprávy

 

 

634/30        Uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací (příspěvků) z variabilního fondu prevence kriminality pro rok 2006

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e 

v souladu s ustan. § 85, písm. j) uzavření smluv o poskytnutí  neinvestičních dotací (příspěvků) se subjekty dle bodů č. 1-5 a 7-8 důvodové zprávy 

 

 

635/30        Návrh opatření k zamezení opakování chyb při soutěžích na veřejné zakázky

 

Zastupitelstvo města Orlová

b e r e    n a    v ě d o m í

návrh opatření k zamezení opakování chyb při soutěžích na veřejné zakázky

 

 

636/30        Informativní zpráva o průběhu akce „PD rekonstrukce budovy čp. 796 v Orlové-Lutyni“

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. bere na vědomí

informativní zprávu o průběhu akce „PD rekonstrukce budovy čp. 796 v Orlové -Lutyni „

 

2. ukládá

Radě města Orlová svolat informativní setkání zastupitelů města, ORI, OSBB a projektanta k projednání projektové dokumentace rekonstrukce budovy čp. 796 v Orlové-Lutyni

 

 

637/30        Alternativní řešení  zajištění autoprovozu pro pečovatelskou službu

 

Zastupitelstvo města Orlová

schvaluje

1.            dohodovací řízení k tomuto bodu

 

2.            zachování stávajícího systému zajišťování autoprovozu pečovatelské služby stávajícím způsobem až do 30.3.2007

 

3.            zvýšení běžných výdajů ORJ 06 – odbor sociální a zdravotní § 4314 pol. 5169 – nákup ostatních služeb na zajištění autoprovozu pro  pečovatelskou službu o 284 tis. Kč z fondu rezerv a rozvoje

 

 

638/30        Poskytnutí dotace Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s ustanovením § 85, písm. b) j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 66 zvýšení kapitálových výdajů, ORJ 06 - odbor sociální a zdravotní, § 3522, položka 6359 - investiční dotace ostatním příspěvkovým organizacím Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Orlová na pořízení přístrojové techniky -  ultrazvukový přístroj a urodynamickou jednotku o   590 tis. Kč a současně snížení běžných výdajů ORJ 08 - finanční odbor, § 6409, položka 5901 - rozpočtová rezerva o 590 tis. Kč.

 

2. Poskytnutí investiční dotace 590 tis. Kč Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Orlová dle důvodové zprávy.

 

3. Uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace 590 tis. Kč Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, pracoviště Orlová.

 

 

639/30        Poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení na území města Orlová jiným vlastníkům

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. schvaluje

poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje   bydlení  na  území  města Orlová

Manželům Sikorovým (Tomáš a Dagmar)

ve výši 90 000,- Kč a Farnímu  sboru  Slezské církve Evangelické a.v. v Orlové, zastoupenému pastorem  Mgr. Vladislavem   Szkanderou ve výši 120 000,- Kč

 

 

2. p o v ě ř u j e 

starostu města

2.1. podpisem smluv o úvěrech s výše uvedenými žadateli

 

2.2. podpisem smlouvy o zástavním právu s Farním  sborem  Slezské     církve Evangelické a.v. v Orlové

 

2.3. podpisem návrhu na povolení vkladu zástavního práva do katastru  nemovitostí pro zástavce Farní sbor  Slezské církve Evangelické a.v.  v Orlové

 

 

640/30        Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu zájmové činnosti

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

v souladu  s § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací se subjekty dle bodů č. 1. - 2. důvodové zprávy

 

 

641/30        Rozbory hospodaření finančních prostředků ze státního rozpočtu za rok 2005 školských příspěvkových organizací

 

Zastupitelstvo města Orlová

dle § 161 odst. 7 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění,

b e r e   n a   v ě d o m í

rozbory hospodaření s  finančními prostředky ze státního rozpočtu za rok 2005 školských příspěvkových organizací

 

 

642/30        Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací zřízených městem

 

Zastupitelstvo města Orlová

schvaluje

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení) v platném znění, dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací:

Základní škola Orlová - Lutyně Dvořáčka 1230 okres Karviná

Základní škola Orlová - Lutyně Školní  862 okres Karviná

Základní škola Orlová - Lutyně Mládí 726 okres Karviná

Základní škola Orlová - Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná

Základní škola Orlová - Lutyně Ke Studánce 1050 okres Karviná

Základní škola Orlová - Poruba  Slezská 850 okres Karviná

Základní škola Orlová - Poruba Jarní 400 okres Karviná

Základní škola s polským vyučovacím jazykem Orlová –Lutyně Lutyňská 400 okres Karviná dle důvodové zprávy

 

 

643/30        Obecně závazná vyhláška stanovující školské obvody spádových základních škol

 

Zastupitelstvo města Orlová

schvaluje

Obecně závaznou vyhlášku stanovující školské obvody spádových základních škol dle důvodové zprávy

 

 

644/30        Smlouva o poskytnutí investiční dotace Gymnáziu a Střední odborné škole Orlová na nákup čistícího stroje<SPANPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [108.5KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 3.7.2006

Zpět na výpis