28. usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Orlová

U s n e s e n í

z 28. zasedání  Zastupitelstva města Orlová, konaného  dne 19.4. 2006 v 8.00 hod.
v estrádním sále Domu kultury  v Orlové - Lutyni

 

 

 

591/28              Program 28. zasedání Zastupitelstva města  Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

program 28. zasedání Zastupitelstva města Orlová s doplněním programu o bod 24. – „Petice k řešení kanalizace na ulici Jabloňová, Třešňová a Přespolní“ s tím, že ostatní body programu budou přečíslovány.

 

 

592/28              Volba návrhové komise

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. zřizuje

návrhovou komisi

 

2. volí

za členy této komise:

Předseda:         Mgr. Petr Sobol

Členové:  RSDr. Ladislav Bernatík
Karel Skudrzik
Ing. Waldemar Danělišyn

 

 

593/28              Rozbory hospodaření města a organizací jím založených a závěrečný účet města za rok 2005

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. schvaluje

v souladu s  § 84 odst. (2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších    předpisů, závěrečný účet města Orlové za rok 2005:

 

1.1.                         finanční vypořádání města za rok 2005 a převody do fondů v rozsahu tabulky na str. 12 důvodové zprávy

 

1.2.                         výsledky hospodaření školských příspěvkových organizací a jejich rozdělení dle rozpisu v tabulkách na str. 37 až 40 důvodové zprávy

 

1.3.                         výsledek hospodaření příspěvkové organizace Dům kultury města Orlové za rok 2005 - ztrátu ve výši 71 954,80 Kč a její pokrytí z rezervního fondu organizace

 

1.4.                         výsledky hospodaření doplňkových činností města za rok 2005:

 

1.4.1                      správa společných částí domů se spoluvlastníky ve výši 5 672,54 Kč a jeho převod do rozpočtu města

 

1.4.2                      provozování nápojového automatu ve výši  127,27 Kč a jeho ponechání v doplňkové činnosti

 

1.4.3                      prodej knih v městské knihovně ve výši 22 832,84 Kč a jeho ponechání v doplňkové činnosti

 

1.4.4                      zpracování mezd školských pracovníků ve výši 4 164,56 Kč a jeho ponechání v doplňkové činnosti

 

1.5.                         příspěvek družstvu Orlovan, městskému bytovému družstvu do dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu jednotlivých bytových domů za rok 2005 ve výši 51 428 364,13 Kč

 

 

2.  souhlasí

v souladu s § 17, odst. (7) zák. č. 250/2000 Sb.,    o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s celoročním hospodařením města za r. 2005 bez výhrad

 

3.  bere na vědomí

zprávu auditora o přezkoumání roční účetní závěrky a hospodaření města za rok 2005

 

4.  ukládá

Radě města Orlová připravit na příští zasedání Zastupitelstva města Orlová návrh využití finančního výnosu z privatizace bytového fondu města

 

 

594/28              Úpravy rozpočtu roku 2006

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. schvaluje

1.1.  rozpočtová opatření č.19 a 26 dle důvodové zprávy

 

1.2.  dohodovací řízení k rozpočtovému opatření č. 18

 

1.3.  rozpočtové opatření č. 18 s finančním a časovým omezením do termínu zasedání Zastupitelstva města Orlová v září 2006

 

2. ukládá

Radě města Orlová připravit materiál, který bude alternativně řešit možný autoprovoz pečovatelské služby

 

 

595/28              Poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení na území města Orlová jiným vlastníkům

 

Zastupitelstvo města Orlová

1.  s c h v a l u j e 

poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení na území města Orlová

Jaroslavu Mrázkovi

ve výši 60 000,- Kč

 

Ing. Janě Otrubové

ve výši 88 000,- Kč

 

Václavu Polákovi

ve výši 25 000,- Kč

 

Marii Buglové

ve výši 25 000,- Kč

 

Marku Buglovi

ve výši 25 000,- Kč

 

Petru Pečínkovi

ve výši  25 000,- Kč

 

Jarmile Smékalové

ve výši 90 000,- Kč

 

Markétě Klimkové

ve výši 60 000,- Kč

 

Manželům Bobrekovým

(Jiří a Hilda)

ve výši 50 000,- Kč

 

manželům Kochovým

(Rostislav a Jana)

ve výši 60 000,- Kč

 

manželům Weissbergerovým

(Josef a Helena)

ve výši  45 000,- Kč

 

manželům Adamczykovým

(Pavel a Janka)

ve výši  60 000,- Kč

 

manželům Svidrovým

(Milan a Eva)

ve výši  45 000,- Kč

 

 2. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem smluv o úvěrech s výše uvedenými žadateli

 

 

596/28              Aktualizace Strategického plánu města Orlové

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

1.                  aktualizaci strategického plánu dle důvodové zprávy

 

2.                  zveřejnění strategického plánu na webových stránkách města

 

 

597/28              Poskytnutí neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti Orlová včetně rozpočtové úpravy č. 23

 

Zastupitelstvo města Orlová

schvaluje

1.                  vystoupení Mgr. Pastrňáka v rozpravě k tomuto bodu

 

2.                  poskytnutí neinvestiční dotace Římskokatolické farnosti Orlová ve výši    1 mil. Kč

 

3.                  rozpočtovou úpravu č 23 dle důvodové zprávy

 

4.                  uzavření smlouvy s  výše uvedeným subjektem  

 

 

598/28              Poskytnutí dotací z variabilního fondu obnovy kulturních památek

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

schvaluje

v souladu s § 85, písm. c) a j)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu obnovy kulturních  památek:

 

1.                  z položky 5223 - neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem v celkové výši 365 tis. Kč dle bodů 1,4 a 5 důvodové zprávy

 

2.                  z položky 5493 - účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám v celkové výši 120             tis. Kč dle bodů 2 a 3 důvodové zprávy

 

3.                  uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací se subjekty uvedenými v důvodové zprávě dle bodů 1-5.

 

 

599/28              Zadání změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Orlová vč. úpravy rozpočtu r. 2006

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. bere na vědomí

1.1.       zprávu o veřejnoprávním projednání návrhu zadání změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Orlová s dotčenými orgány státní správy, ostatními orgány, orgány územního plánování sousedních územních obvodů, právnickými a fyzickými osobami a občany a vyhodnocení jejich stanovisek, připomínek a podnětů, v rozsahu přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

 

1.2.       stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, vydané dle § 20 odst. 6 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 11 odst. 3 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhl. č. 570/2002 Sb., které je obsahem změny č. 3 předloženého materiálu

 

2. schvaluje

2.1.       dle § 84 odst. 2 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 20 odst. 7 a § 31 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, návrh zadání změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru  Orlová, které je obsahem přílohy č. 1 předloženého materiálu.

 

2.2.       rozpočtové opatření č. 22 dle důvodové zprávy

 

 

600/28              Převody nemovitostí

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

1. s c h v a l u j e

převody nemovitostí

 

dle bodu 1 – prodej části pozemkové parcely č. 84/1 ostatní plocha o výměře cca 32 m2 v k. ú. Horní Lutyně Petru  a Ireně Ovesným za smluvní cenu dle odhadu ve výši 230,- Kč/m2 + náklady řízení po zaměření  a kolaudaci přístavby 

 

dle bodu 2 – prodej  části pozemkové parc. č. 960/12 ostatní plocha  o výměře     cca 200  m2   v k. ú. Poruba u Orlové   Ing. Janě Otrubové  za smluvní cenu dle odhadu ve výši 161,- Kč/m2 + náklady řízení po odměření  požadované části pozemku

 

dle bodu 3 – prodej pozemkové parc.  č. 1783/9 orná půda  o výměře 39 m2 v k. ú. Poruba u Orlové Eduardu  a Martě Zuczkovým za smluvní cenu ve výši 6 691,- Kč + náklady řízení 

 

dle bodu 4 – prodej pozemkové parc.  č. 1783/8 orná půda o výměře 57 m2   v k. ú. Poruba u Orlové  Pavlu Ing.  a Libuši Malíčkovým za smluvní cenu ve výši 9 779,- Kč + náklady řízení

 

dle bodu 5 – prodej pozemkové  parc. č. 1784/1 orná půda o výměře 56 m2 v k. ú. Poruba u Orlové Vandě, Zuzaně a Tadeuszi Kristenovým za smluvní cenu ve výši 9 608,- Kč + náklady řízení

  

dle bodu 6 – prodej pozemkové parc.  č. 1784/6 orná půda o výměře 27 m2  v k. ú. Poruba u Orlové  Milanu a Daně Šafarčíkovým za smluvní cenu ve výši 4 632,- Kč + náklady řízení           

 

dle bodu 7 – prodej části pozemkové parc. č. 2826/8 zastavěná plocha  o výměře 1 m2 v k. ú. Poruba u Orlové spol. DaF – stavby s.r.o. za smluvní cenu ve výši 280,- Kč + náklady řízení

 

dle bodu 8 – směna části pozemkových  parc. č. 4000/25 o výměře 71 m2, 4000/27 o výměře 27 m2 a 4000/106     o výměře 6 m2 vše ostatní plocha v k. ú. Horní Lutyně v majetku Města Orlová za část pozemkové parc. č. 4000/26 zastavěná plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Horní Lutyně v majetku spol. ALKI s.r.o. s finančním doplatkem ve výši     23 580,- Kč + náklady řízení ve pros-pěch Města Orlová

 

dle bodu 10 – směna pozemkových parcel č.

a) 4245/1 vodní plocha o výměře 1 957 m2 v k. ú. Orlová ve vlastnictví Povodí Odry, státní podnik za poz. parcely č. 4250/5 ostatní plocha o výměře 117 m2, 4263/2 ostatní plocha o výměře 302 m2, 4264/2 vodní plocha o výměře 187 m2, 4265/3 ostatní plocha o výměře 939 m2 a 4267/2 ostatní plocha o výměře 1 051 m2 vše v k. ú. Orlová v majetku Města Orlová s finančním doplatkem ve výši  17 890,- Kč ve prospěch Města Orlová

 

b) 4647 zahrada  o výměře 254 m2, 4648 ostatní plocha o výměře 1 231 m2 a 4649 zahrada o výměře 435 m2 v k. ú. Orlová ve vlastnictví OKD, Doprava, a.s. za poz. parcelu č. 4250/2 ostatní plocha o výměře 1 819 m2 v k. ú. Orlová ve vlastnictví Města Orlová

 

 

2. n e s c h v a l u j e 

převody nemovitostí

 

dle bodu 9

směna pozemkových parc.  č. 633/1 o výměře 150 m2Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [14KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 25.4.2006

Zpět na výpis