Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Orlová

Usnesení

z 27. zasedání  Zastupitelstva města Orlová, konaného  dne 27.3. 2006 v 15.30 hod.
v estrádním sále Domu kultury  v Orlové - Lutyni

 

 

 

588/27           Program 27. zasedání Zastupitelstva města  Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

program 27. zasedání Zastupitelstva města Orlová 

 

 

589/27           Volba návrhové komise

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

1. zřizuje

návrhovou komisi

 

2. volí

za členy této komise:

Předseda:           Ján Stančok

Členové:      Josef Bouma
Mgr. Ľubica Turčanová
Mgr. Petr Sobol

 

3. revokuje

volbu návrhové komise ve složení:

Předseda: Ján Stančok

Členové:      Josef Bouma
Mgr. Ľubica Turčanová
Mgr. Petr Sobol

 

4. volí

za členy této komise:

Předseda: Ján Stančok

Členové:      Josef Bouma
Mgr. Ľubica Turčanová
Rudolf Štěrba

 

 

590/27           Návrh řešení problematiky dalšího fungování Průmyslové zóny Žofie

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. bere na vědomí

informaci o činnosti pracovní skupiny k řešení problematiky dalšího fungování Průmyslové zóny Žofie

 

2. schvaluje

2.1.             dohodovací řízení k tomuto bodu

 

2.2.             pokračování v činnosti obchodní společnosti Orlová průmyslová a podnikatelská zóna s. r. o. a za tím účelem změnit notářským zápisem společenskou smlouvu o založení společnosti ze dne 26.9.2002 tak, že v části VI., čl. 17., odst. 1. se vypouští a nahrazuje textem: „Společnost se zakládá na dobu neurčitou“

 

2.3.             záměr vkladu majetku bývalého areálu Žofie do společnosti Orlovská průmyslová a podnikatelská zóna s.r.o. při respektování zákona č. 215/2004 Sb.

 

3. ukládá

Radě města Orlová a pracovní skupině připravit na příští zasedání Zastupitelstva města Orlová podklady pro využití a fungování Průmyslové zóny Žofie ve smyslu schváleného usnesení

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Vladimír Farana                                     PaedDr. Radislav Mojžíšek

starosta města Orlová                                     místostarosta města Orlová

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [33KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 31.3.2006

Zpět na výpis