Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Orlová

Usnesení

z 26. zasedání  Zastupitelstva města Orlová, konaného  dne 15.2. 2006 v 8.00 hod.
v estrádním sále Domu kultury  v Orlové - Lutyni

 

 

557/26           Program 26. zasedání Zastupitelstva města  Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

program 26. zasedání Zastupitelstva města Orlová s doplněním bodu:

- 21.1. – „Poskytnutí účelové investiční dotace pro zlepšení podmínek života seniorů v areálu Domu „Pohoda“

 

 

558/26           Volba návrhové komise

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. zřizuje

návrhovou komisi

 

2. volí

za členy této komise:

Předseda:      Mgr. Vladislav Szkandera

Členové:         Mgr. Dagmar Horváthová
Jaroslava Kuzníková
Mgr. Jaromír Kouba

 

 

559/26           Plán práce finančního výboru na rok 2006

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

plán práce finančního výboru na rok 2006  

 

 

560/26           Plán práce kontrolního výboru na rok 2006 a termíny konání kontrolního výboru v roce 2006

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 118, zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění

b e r e  n a  v ě d o m í

1. plán práce na rok 2006

- dle důvodové zprávy

 

2. termíny konání jednání KV na rok 2006

- dle důvodové zprávy

 

 

561/26           Zápisy z provedených kontrol kontrolního výboru

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 118, zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění

b e r e  n a  v ě d o m í

1. zápis z provedené kontroly:

„Kontrola vedení evidence a vyřizování stížnosti, podání, podnětů a petic občanů došlých na Městský úřad Orlová v r. 2004“

 

2. zápis z provedené kontroly:

„Kontrola plnění usnesení rady města a zastupitelstva města“

 

3. zápis z provedené kontroly:

„Kontrola systému umísťování firemních reklam v městě Orlová“

 

 

562/26           Rozpočtový výhled města Orlová na léta 2007- 2008

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

rozpočtový výhled města Orlová na léta 2007 – 2008 dle důvodové zprávy

 

 

563/26           Obecně závazná vyhláška Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství č. 1/2006

 

Zastupitelstvo města Orlová

v y d á v á 

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve

-     variantě b) čl. 3, odst. (1) s ponecháním textu zákaz vstupu psů „do areálu letního kina“

 

 

564/26           Úprava rozpočtu roku 2006

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. s c h v a l u j e

rozpočtové úpravy č. 1 až 13 dle důvodové zprávy

 

2. ukládá

finančnímu výboru sledovat RO č. 9 a předložit v červnu 2006 závěry postupu

 

 

565/26           Informace o stanovení počtu zaměstnanců zařazených do městského úřadu v návaznosti na organizační změny a  doporučení  personálního auditu

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. b e r e  n a  v ě d o m í

informaci o stanovení počtu zaměstnanců zařazených do městského úřadu v návaznosti na organizační změny a doporučení personálního auditu

 

2. doporučuje

2.1. Radě města Orlová do zasedání Zastupitelstva města Orlová v červnu 2006 předložit rozpracování dalších námětů vyplývajících z auditu

 

2.2. Radě města Orlová do zasedání Zastupitelstva města Orlová v červnu 2006 předložit návrh řešení stavu pracovníků MěÚ dle návrhu auditu

 

 

566/26           Programy prevence kriminality pro rok 2006 – Partnerství 2006

 

Zastupitelstvo města Orlová

schvaluje

1.                  dohodovací řízení k tomuto bodu

2.                  program prevence kriminality na rok 2006 – tj. program PARTNERSTVÍ 2006 tvořený dílčími projekty uvedenými v důvodové zprávě

 

 

 

567/26           Převody nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Orlová

schvaluje

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

převody nemovitostí

 

dle bodu 1 – výkup pozemkové parcely č. 2706 ostatní plocha o výměře 2.353 m2 v k. ú. Orlová od Židovské obce v Ostravě za smluvní cenu  dle odhadu ve výši  65.880,- Kč

 

dle bodu 2 – prodej  části pozemkové parc. č. 140 ostatní plocha  o výměře  23  m2   v k. ú. Horní Lutyně společnosti PROSPERITA holding, a.s.  za smluvní cenu ve výši 262,- Kč/m2 + náklady řízení

 

dle bodu 3 – prodej pozemkové parcely č. 853 orná půda  o výměře  268 m2 v  k. ú. Orlová Obci Doubrava  za smluvní cenu dle odhadu ve výši 29.340,- Kč + náklady řízení

 

dle bodu 4 – prodej pozemkové  parcely č. 799 trvalý travní porost  o výměře 158 m2 v k. ú. Orlová manž. Jendřejčíkovým Zdeněk a Miroslava za smluvní cenu dle odhadu ve výši 17.300,- Kč + náklady řízení

 

dle bodu 5 – přijetí darovací nabídky pozemkových parcel č. 3463 o výměře 53 m2 a 3464 o výměře 106 m2 obě ostatní plochy, ost. komunikace v k. ú. Orlová od manž. Bartulíkových František a Helena

 

 

568/26           Převody nemovitostí – pozemky pod garážemi

 

Zastupitelstvo města Orlová

schvaluje

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

prodej níže uvedených pozemkových parcel jednotlivým stavebníkům za smluvní cenu 150,- Kč/m2 + náklady řízení

 

parc. č.    m2   vlastník garáže

1508/38    3   Fehér Gejza a Marie

1508/39    3   dtto

1508/42    5   Papáková Alena

1508/43    4   Papavasiliu Christo

1508/45    2   Janeček Augustin a Eva

1508/49    1   Zelenka Ludvík  

v k. ú. Poruba u Orlové

 

2885/33    1   Koždoň Roman a Radmila

2976/1      2   Stavrovská Jindřiška

v k. ú. Horní Lutyně

 

 

569/26           Pozemky a budovy v bývalém areálu technických služeb – žádost o úhradu kupní ceny dle splátkového kalendáře

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu  s   §   85  písm. h)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  v platném  znění

s c h v a l u j e

 

splátkový kalendář úhrady kupní ceny ve výši 2.341.190,- Kč za  pozemky parc. č. 201/2, 202/3, 202/4, 202/5, 202/6, 202/7, 202/11, 202/12 a 202/13 vše v k. ú. Poruba u Orlové společnosti Dornet  s.r.o., a to na dobu 5 let v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 39.020,- s poslední splátkou ve výši 39.010,- Kč s uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem

 

 

570/26           Prominutí poplatku z prodlení k pohledávce za nájemné a služby poskytované spolu s nájmem bytu

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. s c h v a l u j e

prominutí poplatku z prodlení p.Milanu Gunárovi a manželům Zdeňku a Bohuslavě Botošovým

 

2. n e s c h v a l u j e

prominutí poplatku z prodlení p. Petru Švajnému

 

 

571/26           Veřejná zakázka „Provádění údržby lesoparku Orlová – Lutyně“ – rozhodnutí ÚOHS ze dne 26.10.2005

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. bere na vědomí

výsledky šetření škodní komise, na základě kterého nebyla zjištěna konkrétní zodpovědnost za škodu ze strany zaměstnanců MěÚ

 

2. ukládá

Radě města Orlová předložit na příštím zasedání Zastupitelstva města Orlová opatření směřující k zamezení opakování podobných škod

 

 

572/26           Veřejná zakázka „Výstavba objektu městské knihovny – provedení dodatečných prací“ – rozhodnutí ÚOHS ze dne 30.9.2005

 

Zastupitelstvo města Orlová

bere na vědomí

výsledky šetření škodní komise, na základě kterého nebyla zjištěna konkrétní zodpovědnost za škodu ze strany zaměstnanců MěÚ s úpravou důvodové zprávy spočívající ve vypuštění poslední věty

 

 

573/26           Souhrnný materiál k problematice areálu bývalého Dolu Žofie a návrh na další řešení činnosti a fungování obchodní společnosti Orlovská průmyslová a podnikatelská zóna s. r. o.

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. bere na vědomí

souhrnnou informaci k problematice areálu bývalého Dolu Žofie

 

2. zřizuje

pracovní skupinu ve složení:

JUDr. Vladimír Farana

PaedDr. Radislav Mojžíšek

Ing. Ivo Kotaba

Jiří Dlabaja

Doc. Ing. Václav Kafka, CSc.

 

Ing. Jozef Troják

Mgr. Ľubica Turčanová

František  Wita

 

3. ukládá

starostovi svolat zasedání Zastupitelstva města Orlová  k problematice dalšího fungování Průmyslové zóny Žofie po 20. březnu 2006

 

 

574/26           Konkurzní řízení na majetek úpadce Bernatík, a.s., „v likvidaci“ – záměr prodeje nemovitosti čp. 408 v Albrechticích zajištěné pro město Orlová zástavní smlouvou

 

Zastupitelstvo města Orlová

bere na vědomí

záměr prodeje nemovitosti čp. 408 v Albrechticích zajištěné pro město Orlová zástavní smlouvou v konkurzní věci úpadce Bernatík, a.s., „v likvidaci“

 

 

575/26           Prominutí pohledávky 40 000,- Kč pan Jozef Vedra

 

Zastupitelstvo města Orlová

projednalo

bez přijetí usnesení prominutí pohledávky pana Jozefa Vedry ve výši 40 000,-Kč dle důvodové zprávy

 

 

576/26           Smlouvy o poskytnutí dotací: Nestátnímu sociálnímu zařízení DUHA; Domu seniorů POHODA; Slezské diakonii - Středisku pro mentálně postiženou mládež HOSANA; Slezské humanitě - Domovu pro seniory; Občanskému sdružení Heřmánek; Charitě Javorník

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s ustanovením § 85, písm. j)  Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích

schvaluje

1. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 730 tis. Kč provozovatelce nestátního sociálního zařízení „DUHA“ PaedDr. Marcele Králové

 

2. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 820 tis. Kč Domu seniorů POHODA, o.p.s.

 

3. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 45 tis. Kč Slezské diakonii, Středisku pro mentálně postiženou mládež HOSANA

 

4. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 330 tis. Kč Slezské humanitě, humanitární společenství pro zdravotnictví a sociální péči, která je určena Domovu seniorů v Orlové-Lazích

 

5. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10 tis. Kč Občanskému sdružení Heřmánek, která je určena Domu na půli cesty Heřmánek

 

6. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5 tis. Kč Charitě Javorník, která je určená Domovu pokojného stáří Sv. Františka

 

 

577/26           Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85, písm. j) zákona č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Městem Orlová a Domem dětí a mládeže, Orlová-Lutyně, Masarykova 958 dle důvodové zprávy

 

 

578/26           Žádost  Klubu přátel hornického muzea v Ostravě o poskytnutí neinvestiční dotace na vydání publikace o hornických koloniích

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

v souladu s § 84, odst.2 písm. c) a § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

1. zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, § 3319, položka 5222 – neinvestiční dotace občanským sdružením – Klubu přátel hornického muzea v Ostravě o částku 5 tis. Kč z rozpočtové rezervy města

 

2. uzavření  smlouvy  o  poskytnutí neinvestiční dotace občanskému sdružení Klubu přátel hornického muzea v Ostravě na vydání publikace o hornických koloniích ve znění důvodové zprávy

 

 

579/26           Informativní zpráva o činnosti Zdravého města a MA 21

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 84 odst.1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v znění pozdějších předpisů

bere na vědomí

informativní zprávu o činnosti Zdravého města Orlová a MA 21 dle důvodové zprávy

 

 

580/26           Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z variabilního fondu sportu firmě AD GROUP s.r.o. na úhradu provozních nákladů bazénu Kaplička v Orlové-Lutyni

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [138.5KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 22.2.2006

Zpět na výpis