Výpis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Orlová

 

 

Výpis usnesení

 

z 12. zasedání  Zastupitelstva města Orlová, konaného  dne  27.06.2012 v 9:00 hod.

ve velkém sále Domu kultury v Orlové - Lutyni

 

Usnesení + materiály

 

 

266/12             Program 12. zasedání Zastupitelstva města  Orlová

           

                        Zastupitelstvo města Orlová

 

                        s c h v a l u j e

                        program 12. zasedání Zastupitelstva města Orlová s vypuštěním
                        bodu:

- 5. „Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací na prioritní sporty a prioritní sportovní akce na léta 2013 – 2016

 

 

 

 

 

267/12             Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlová

 

1.zřizuje

                        návrhovou komisi

 

2.volí

                        za členy této komise:

            Předseda:       Ing. Roman Koutný  

Členové:          Marie Pustelníková

                         Ladislav Fojt

 

 

 

 

 

268/12             Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 84 odst.2) písm. h) a § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

vydává

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

 

 

 

 

 

269/12             Žádost Modelklubu Orlová o poskytnutí neinvestiční dotace, včetně rozpočtové úpravy

 

Zastupitelstvo města Orlová

v  souladu s § 84 písm. c) a § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

schvaluje

1. rozpočtové opatření č. 30 dle důvodové zprávy

 

2. uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Modelklubu Orlová na úhradu nájmu pozemku v roce 2012, využívaného jako letiště, ve znění důvodové zprávy

 

 

 

 

 

270/12             Program prevence kriminality na rok 2012 – II. část

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

schvaluje

 

1. Program prevence kriminality pro rok 2012 – II. část, včetně dílčích projektů, jejichž popis je uveden v důvodové zprávě

 

2. Priority jednotlivých projektů, a to tak, že doporučuje následující pořadí:

 

1.         Součinnost a komunikace

2.         Profesionálem ve všech situacích

3.         Jak na rizikové děti a jejich rodiny

4.         Senioři v bezpečí

5.         Okresní workshop SVI

 

 

 

 

271/12             „Ověřené problémy“ města Orlové vzešlé z „Veřejného projednávání Plánu zdraví a kvality života“ realizovaného v rámci Projektu Zdravé město a MA21

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 84 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

bere na vědomí

výsledky z „Veřejného projednávání Plánu zdraví a kvality života“ týkající se stanovení největších problémů města viděných očima občanů, následně ověřených anketou

 

 

 

272/12             Dny bezpečnosti 2012

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s ustanovením § 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění,

 

schvaluje

1. poskytnutí věcného daru -1 ks vrchního dílu obleku RINGO, 1 ks notebooku, 1 ks počítačové sestavy, 1 ks monitor LCD, 1 ks klávesnice, 2 ks myš optická a 1 ks software pro editaci videa, KRAJSKÉMU ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE se sídlem 30. dubna 1628/24, Moravská Ostrava, 728 99 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, ve znění dle důvodové zprávy

 

2. uzavření darovací smlouvy s Krajským ředitelstvím Policie  Moravskoslezského kraje

 

 

 

273/12             Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací

 

Zastupitelstvo města Orlová 

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s ust. § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

 

schvaluje

1. Dodatek č.7 ke zřizovací listině Základní školy Orlová - Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace

 

2. Dodatek č.2 ke zřizovací listině Domu dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace

 

dle důvodové zprávy 

 

 

 

274/12             Dopis auditorské společnosti - přezkum hospodaření
                         města za rok 2011

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

1.schvaluje

vystoupení auditorky Ing. Aleny Čechové k tomuto bodu

 

2.bere na vědomí

dopis auditorské společnosti  CONSULT, s.r.o. ze dne 30. 3. 2012 včetně stanovisek příslušných organizačních útvarů a SMO, městské akciové společnosti Orlová

 

3.ukládá

Radě města Orlová

zajistit realizaci opatření  uvedených v příloze č. 2 důvodové zprávy

 

275/12             Úpravy rozpočtu roku 2012

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

schvaluje

rozpočtová opatření č. 29, 36, 41, 43 - 45 a 52 - 55 dle důvodové zprávy

 

 

 

276/12             Projednání závěrečného účtu Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2011

 

Zastupitelstvo města Orlová

 

projednalo a bere na vědomí

závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Karviná za rok 2011

 

 

 

277/12             Schválení kandidátů do představenstva družstva a kontrolní komise ORLOVAN, bytové družstvo

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:

 

1.schvaluje

navržené kandidáty do představenstva družstva a kontrolní komise ORLOVAN, bytové družstvo, dle upravené důvodové zprávy

 

2.ukládá

tajemnici města Orlová zajistit vyplnění tiskopisu „Prohlášení kandidáta“ a jejich výpisů z rejstříku trestů

 

 

 

278/12             Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí daru – Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

 

Zastupitelstvo města  Orlová

v souladu se  zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

                       

schvaluje

Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí daru  Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvkovou organizací

 

 

279/12             Financování služeb sociální prevence

 

Zastupitelstvo  města Orlová

 

neschvaluje

„Smlouvu o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“

 

 

280/12             Úvěr z fondu podpory bydlení

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

                                                                           

schvaluje

výjimku z ustanovení čl. 4, odst. 5, písm. m) Zásad č. 1/2010 pro tvorbu a použití fondu podpory bydlení, a to prodloužení termínu čerpání úvěru z fondu podpory bydlení na výměnu kotle na ÚT na domě čp. 488, ul. K Venuši v Orlové-Porubě do 30. 9. 2012 panu ………………...

 

 

 

281/12             Převody nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Orlová

v  souladu  s  §  85  písm. a)   zákona  č. 128/2000   Sb.,    o   obcích,   ve   znění  pozdějších předpisů

 

1.revokuje

 

dle bodu 6

usnesení Zastupitelstva města Orlová ze dne 03.09.2008, bod 334/13 ve znění:„2.schvaluje…2.2. prodej objektu bývalé kotelny čp. 692 vč. pozemků parc. č. 3705 o výměře 1864 m2 a  parc. č. 3711/1 -o výměře 3782 m2 v kat. úz. Horní Lutyně pro sportovně - rekreační účely společnosti KOMPAKTA INVEST a.s., Tovární 2917/5a, 750 02 Přerov  za cenu ve výši 3 500 tis. Kč,
a to po finanční stabilizaci investičního záměru nejpozději však do 15 let

od uzavření smlouvy o pronájmu nemovitostí“

 

2.schvaluje

převody nemovitostí

 

dle bodu 2

prodej části pozemku parc. č. 1654 ostatní plocha o výměře cca 180 m2 v k. ú. Horní Lutyně manž.  ……………….. za smluvní cenu ve výši 300,- Kč/m2 + náklady řízení po zaměření

 

dle bodu 4

prodej části pozemku parc. č. 3936/315 ostatní plocha o výměře cca 150 m2 v k. ú. Horní Lutyně …………………………… za smluvní cenu ve výši 800,- Kč/m2 + náklady řízení po zaměření

 

 

 

3.neschvaluje

převody nemovitostí

 

dle bodu 1

prodej pozemku parc. č. 3325/337 ostatní plocha o výměře 256 m2 a části pozemku parc. č. 3639/229 ostatní plocha o výměře  cca 200 m2 obě v k. ú. Horní Lutyně spol.  MK COMP Ostrava,
a. s.
  

                       

                        dle bodu 3

prodej pozemku parc. č. 1654 ostatní plocha o výměře 440 m2 v k. ú. Horní Lutyně   …………………….. za smluvní cenu ve výši 20,- Kč/m2, tj celkem
8 800,- Kč  + náklady řízení

 

dle bodu 5

prodej části pozemku parc. č. 2817/1 ostatní plocha o výměře cca 100 m2
v k. ú. Poruba  u Orlové  ………………………   

 

 

 

282/12             Způsob zajištění provozování odkanalizování okrajových
                          částí města

 

Zastupitelstvo města Orlová

v  souladu s § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění                                                                                                                                                pozdějších předpisů

 

schvaluje

1. vystoupení RNDr. Vykydala k tomuto bodu

 

2. variantu zajištění provozování nové kanalizace realizované v rámci projektu „Odkanalizování okrajových částí města Orlové“ formou koncesního řízení.

 

 

 

283/12             Regulační plán "Rodinné domy Rajčula, Orlová"

 

Zastupitelstvu města Orlová

 

1.rozhodlo

v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, o námitkách podaných k regulačnímu plánu „Rodinné domy Rajčula, Orlová“ následovně:

 

1.1. Námitka, kterou podal dne 10.4.2012 …………., se zamítá.

1.2. Námitce, kterou podal dne 25.4.2012 …………….., se vyhovuje.

1.3. Námitce, kterou podal dne 26.4.2012 …………., se v bodě č. 1 vyhovuje, v bodě č. 2 se zamítá.

 

 

 

 2.vydává

v souladu s ustanoveními § 6 odst. 5 písm. d) a § 69 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti regulační plán „Rodinné domy Rajčula, Orlová“ formou opatření obecné povahy č. j. MUOR 31587/2012 

 

 

 

284/12             Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 84, odst. 2, písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

schvaluje

Zásady č. 1/2012 pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Orlová

 

 

 

 

285/12             Zrušení partnerské smlouvy s obcí Dolní Lutyně

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 84, odst. 2, písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

1.zrušuje

Dohodu o partnerství k projektu „Technologické centrum a elektronické spisové služby na území správního obvodu města Orlová“ uzavřenou dle ustanovení § 46 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzhledem k zániku podstatné okolnosti za které mohla být tato dohoda uzavřena.

 

2.schvaluje

Dohodu o zrušení dohody o partnerství k projektu „Technologické centrum a elektronické spisové služby na území správního obvodu města Orlová“

 

 

 

 

286/12             Realizace společného projektu v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika vč. rozpočtové úpravy

 

Zastupitelstvo města Orlová 

 

schvaluje

1. Vyčlenění finančních prostředků pro Svazek měst a obcí okresu Karviné ve výši 250 tis. Kč na financování realizace projektu „Rozvoj a doplnění turistické infrastruktury podél řeky Olše a Odry“ v období od 2013 do roku 2014 a úhradu 100 % nezpůsobilých výdajů projektu v situaci, kdy bude projekt vybrán k poskytnutí dotace

 

2. Rozpočtové opatření č. 48 dle důvodové zprávy

 

3. Smlouvu o finanční spoluúčasti

 

 

 

287/12             Odkanalizování okrajových částí města Orlová – dary
                        občanům

Zastupitelstvo města Orlová

           

schvaluje

poskytování darů občanům ve výši 2/3 z ceny nákladů na pořízení domovních čerpacích stanic max. však do 30 tis. Kč v rámci projektu „Odkanalizování okrajových částí města Orlová“

 

 

 

 

288/12             Zápisy z  kontrol vykonaných kontrolním výborem v I. pololetí roku 2012

Zastupitelstvo města Orlová

 

bere na vědomí

 

Protokol z kontroly:

 

1. „Kontrola plnění usnesení ZM za r. 2011, resp. usnesení z let předchozích“

2. „Kontrola plnění usnesení RM za r. 2011, resp. usnesení z let předchozích“

3. „Kontrola evidence podání a petic došlých na Městský úřad Orlová v roce
     2011“

4. „Kontrola systému přidělování bytů v DPS“

 

 

 

 

289/12             Operační program „Lidské zdroje a zaměstnanost“  - podání žádostí o dotaci

 

Zastupitelstvo města Orlová

           

schvaluje

podání žádosti o dotaci a dofinancování realizace projektu „Procesně – personální optimalizace agend na Městském úřadu Orlová“ z rozpočtu města

 

 

 

290/12             Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

                       

bere na vědomí

kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Orlová k 30.05.2012 ve znění dle důvodové zprávy

 

 

291/12             Informace o vyřízení interpelací z 11. zasedání Zastupitelstva města Orlová, konaného dne 25.04.2012

Zastupitelstvo města Orlová

                       

bere na vědomí

odpovědi na interpelace vznesené na 11. zasedání Zastupitelstva města Orlová, konaném dne 25.04.2012  ve znění dle důvodové zprávy

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Radislav Mojžíšek                              Miroslav Koláček 

                     místostarosta města Orlová                     místostarosta města Orlová

  

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [77.5KB]
Výsledky hlasování PDF [6.4MB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 2.7.2012

Zpět na výpis