25. usnesení Zastupitelstva Města Orlová

Usnesení

z 25. zasedání  Zastupitelstva města Orlová, konaného  dne 14.12. 2005 v 8.00 hod.
v estrádním sále Domu kultury  v Orlové - Lutyni

 

 

524/25           Program 25. zasedání Zastupitelstva města Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

program 25. zasedání Zastupitelstva města Orlová doplněním bodu:

- 29.6.- „Pronájem pozemků v areálu bývalého závodu „Žofie“ v Orlové-Porubě“

 

 

525/25           Volba návrhové komise

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. zřizuje

návrhovou komisi

 

2. volí

za členy této komise:

Předseda:   Ing. Jozef Troják

Členové:      Jan Ďuriš
Miroslav Pavlík
Vítězslav Víteček

 

 

526/25           Zpráva o činnosti finančního výboru za II. pololetí 2005

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 118 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o činnosti FV za II. pololetí 2005 a zprávy z jednotlivých kontrolních akcí

 

 

527/25           Rozpočet města na rok 2006

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

v souladu s  § 84 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších  předpisů

1.       rozpočet města na  rok  2006 v  objemu 597 229 tis. Kč

 

2.       použití fondu rezerv a rozvoje ve výši 48 097 tis. Kč

 

3.       použití investičního fondu ve výši 21 700 tis. Kč na akce: Orlí kaňon v O/Lutyni, PD dopravního řešení prostranství u hypermarketu Billa, PD rekonstrukce č.p. 796 a stavební úpravy školních zařízení dle zákona č. 258/2000 Sb.

 

4.       použití fondu rozvoje bydlení ve výši 3 385 tis. Kč formou půjčky na rekonstrukce výtahů

 

5.       běžné výdaje ve výši 500 671 tis. Kč

 

6.       závazné ukazatele rozpočtu:

 

6.1.       v rámci běžných výdajů ORJ níže uvedené položky:

 

a)             dotace a transfery

b)             variabilní fondy

c)             neinvestiční příspěvky zřízeným PO

d)             výdaje na dopravní obslužnost

e)             rozpočtová rezerva

f)               výdaje na opravy a udržování nad 500 tis. Kč

 

6.2.       kapitálové výdaje v celkovém objemu  86 936 tis. Kč na realizaci akcí dle rozpisu na str. 48 - 50

 

7.       poskytnutí dotací na prioritní sporty a prioritní akce:

Ø             HC Orlová (lední hokej) ve výši 3 500 tis. Kč na činnost

Ø             FK Slávia O/Lutyně (kopaná) ve výši 1 600 tis. Kč

Ø             Basketbalový club Orlová (košíková) ve výši 650 tis. Kč

Ø             OV Gracia ČEZ-EDĚ Orlová (cyklistika) ve výši 550 tis. Kč na světový pohár žen v cyklistice

Ø             Tělovýchovná jednota O/Lutyně (badminton) ve výši 80 tis. Kč na mezinárodní mistrovství ČR v badmintonu

Ø             SK Slavia Orlová (šachy) ve výši   35 tis. Kč

 

8.       převod příjmů, vytvořených v průběhu roku nad rámec schváleného rozpočtu, do rozpočtové rezervy města

 

9.       svěřit Radě města Orlová pravomoc schvalovat

 

9.1.       rozpočtová opatření související s poskytnutím účelových prostředků z rozpočtů vyšších stupňů

 

9.2.       přesuny v rámci rozpočtu mezi běžnými a kapitálovými výdaji při zachování schváleného účelu použití

 

 

528/25           Rozpočtový výhled města Orlová na léta 2007 – 2008

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. odkládá

projednání materiálu „Rozpočtový výhled města Orlová na léta 2007 – 2008“

 

2. ukládá

Radě města Orlová dopracovat materiál ve smyslu vystoupení Doc. Ing. Kafky, CSc. 

 

 

529/25           Žádost firmy PETAX s.r.o. o souhlas se zřízením podzástavního práva

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

zřízení podzástavního práva ve smyslu § 173, odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník), v platném znění, pro ČSOB, a. s. k nemovitosti čp. 900 Nad poštu, Orlová – Město, která je předmětem zástavy k zajištění pohledávky Města Orlová  dle smlouvy o úvěru č. 898/2001 pro účel jednorázového splacení tohoto úvěru Městu s tím, že do této doby bude společnost PETAX s. r. o. hradit splátky ve stávajícím režimu (dle platného splátkového kalendáře)

 

 

530/25           Smlouva o poskytnutí investiční dotace SMO, městské akciové společnosti Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85, písm. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí investiční dotace SMO, městské akciové společnosti Orlová, ve znění dle důvodové zprávy

 

 

531/25           Návrh smlouvy o poskytnutí dotace SMO, městské akciové společnosti Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

smlouvu o poskytnutí provozní dotace SMO, městské akciové společnosti Orlová ve znění důvodové zprávy

 

 

532/25           Rozpočtové opatření ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

zvýšení běžných výdajů ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, § 3319, pol. 5169 – nákup ostatních služeb – na částečnou úhradu nákladů na Vánoční jarmark o 10 tis. Kč

a současné

zvýšení příjmů ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, par. 3319, pol 2321 – přijaté neinvestiční dary – od OKD a s.  Ostrava – Moravská Ostrava o 10 tis. Kč.

 

 

533/25           Dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům kultury města Orlové

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům kultury města Orlová

 

 

534/25           Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z variabilního fondu zájmové činnosti

 

Zastupitelstvo města Orlová

schvaluje

v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění

uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Českému zahrádkářskému svazu, osada č. 1, Orlová – Lutyně ve znění důvodové zprávy

 

 

535/25           Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z variabilního fondu pro děti a mládež

 

Zastupitelstvo města Orlová

schvaluje

v souladu s  § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění

uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace  na materiální vybavení s občanským sdružením FUTRA ve znění dle důvodové zprávy

 

 

536/25           Revokace usnesení ZM č. 504/24 ze dne 2.11.2005 – „Žádost Římskokatolické farnosti Orlová o poskytnutí investiční dotace“

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. revokuje

usnesení č. 504/24 ze dne 2.11.2005 ve znění:

Zastupitelstvo města Orlová schvaluje v souladu s § 84 písm. c) a § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

1. zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, par. 3322, položka 6323 – investiční dotace církvím a náboženským společnostem – Římskokatolické farnosti Orlová o částku 50 tis. Kč z rozpočtové rezervy města

 

2. uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace Římskokatolické farnosti Orlová na montáž veřejného osvětlení historického schodiště a okolí katolického kostela  narození Panny Marie ve znění důvodové zprávy

 

2. schvaluje

v souladu s § 84 písm. c) a § 85 písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné zřízení), v platném znění

 

2.1. zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů ORJ 03 – odbor školství kultury a sportu, par. 3322, položka 6323 – investiční dotace církvím a náboženským společnostem – Římskokatolické farnosti Orlová o částku 110 tis. Kč z rozpočtové rezervy města

 

2.2. poskytnutí investiční dotace Římskokatolické farnosti Orlová na montáž veřejného osvětlení historického schodiště  a okolí katolického kostela narození Panny Marie ve výši 110 tis. Kč

 

2.3. uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace Římskokatolické farnosti Orlová na montáž veřejného osvětlení historického schodiště  a okolí katolického kostela narození Panny Marie ve znění důvodové zprávy

 

 

537/25           Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z variabilního fondu kultury

 

Zastupitelstvo města Orlová

schvaluje

v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění

uzavření smlouvy o poskytnutí  neinvestiční dotace Dětskému národopisnému souboru Olšinka ve znění důvodové zprávy.

 

 

538/25           Podpora terénní práce 2006

 

Zastupitelstvo města Orlová

schvaluje

podání žádosti o dotaci na program Podpora terénní práce 2006

 

 

539/25           Poskytnutí dotace Slezské Humanitě, Karviná – Nové Město

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s ustanovením § 85, písm. b) j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

schvaluje

 

1.      rozpočtové opatření č. 104 zvýšení běžných výdajů, ORJ 06 – odbor sociální a zdravotní, § 4319, položka 5222 – neinvestiční dotace občanskému sdružení Slezská Humanita, Karviná-Nové Město o 100 tis. Kč a současně snížení běžných výdajů ORJ 06 – odbor sociální a zdravotní, § 4339, položka 5492 – dary obyvatelstvu, ozdravné pobyty o 100 tis. Kč

 

2.      poskytnutí neinvestiční dotace 100 tis. Kč. Slezské Humanitě, Karviná – Nové Město na běžný provoz Domova seniorů v Orlové – Lazích

 

3.      uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace 100 tis. Kč. Slezské Humanitě, Karviná – Nové Město

 

 

540/25           Využití pozemku parc.č.644/4 v k.ú. Horní Lutyně

 

Zastupitelstvo města Orlová

revokuje

usnesení Zastupitelstva města Orlová č. 404/21  bod 1 ze dne 27.4.2005 ve znění:“ Zastupitelstvo města Orlová schvaluje v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr využití pozemku parc. č. 644/4 v k.ú. Horní Lutyně k výstavbě obchodně – nákupního centra a parkovacích ploch při respektování podmínek zónace územního plánu“

 

 

541/25           Parkovací objekt na IV. etapě v Orlové – Lutyni

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. schvaluje

dohodovací řízení k tomuto bodu programu

 

2. ukládá

Radě města Orlová, aby prostřednictvím ORI připravila nový podkladový materiál k využití daného území pro účely parkování a služeb s ním spojených ve smyslu diskuse proběhlé u dohodovacího řízení

 

 

542/25           Úprava rozpočtu ORJ 10 – odbor rozvoje a investic

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. schvaluje

rozpočtovou úpravu č. 111 a 112 dle důvodové zprávy

 

2. ukládá

Radě města Orlová předložit Zastupitelstvu města Orlová závěry škodního řízení týkající se rozpočtového opatření č. 111  a č. 112

 

 

543/25           Metodika zadávání zakázek malého rozsahu a metodika provádění stavebních zakázek nad 500 tis. do 2 000 tis. Kč bez DPH

 

Zastupitelstvo města Orlová

projednalo

bez přijetí usnesení

1.      Metodiku realizace zakázek v objemu do 2 000 tis. Kč bez DPH

 

2.      Metodiku realizace stavebních zakázek v objemu nad 500 tis. Kč do 2 000 tis. Kč bez DPH

 

 

544/25           Nabídka k odkoupení domů čp. 907 a 908 včetně zastavěných a okolních pozemků v k. ú. Poruba u Orlové ve vlastnictví OKD, a. s. Správy majetku

 

Zastupitelstvo města Orlová

neschvaluje

odkoupení domů čp. 907 a 908 včetně zastavěných pozemků parc. č. 1632/3 o výměře 248 m2  a 1632/2 o výměře 248 m2 a okolních pozemků parc.č. 1632/1 zahrada o výměře 1.835 m2, 1632/4 ostatní plocha  o výměře 818 m2, 1631 trvalý travní porost o výměře 34 m2,  1633 ostatní plocha o výměře 258 m2, 1647 ostatní plocha o výměře 51 m2 a 1646 lesní porost o výměře 60 m2 v k. ú. Poruba u Orlové za cenu 1 mil. Kč.  od OKD, a. s. Správy majetku

 

 

545/25           Dodatek č. 1. ke směrnici k převodu členských práv a povinností k bytu v městském bytovém družstvu a dodatek č. 1 k dohodě o podmínkách vkladu bytových domů

 

Zastupitelstvo města Orlová

schvaluje

1. dodatek č. 1 ke Směrnici k převodu členských práv  a povinností k bytu v městském bytovém družstvu ze dne 16. 6. 2004 vč. změn a doplnění ze dne 8. 9. 2004, který je přílohou č. 1  tohoto návrhu na usnesení

 

2. dodatek č. 1 k Dohodě o podmínkách vkladu bytových domů uzavřené dne 30. 6. 2005, který je přílohou č. 2 tohoto návrhu na usnesení

 

 

546/25           Prominutí pohledávek nájemci p. Jiřímu Hudcovi v objektu domu čp. 1000 v komplexu Doubravan v Orlové – Lutyni

 

Zastupitelstvo města Orlová

neschvaluje

prominutí pohledávek ve výši  70 889,- Kč panu Jiřímu Hudcovi, bytem Kpt. Jaroše čp. 755, Orlová – Lutyně

 

 

547/25           Převody nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Orlová </Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [105.5KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 10.1.2006

Zpět na výpis