Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Orlová

Usnesení

 

z 25. zasedání  Zastupitelstva města Orlová, konaného  dne 14.12. 2005 v 8.00 hod.

v estrádním sále Domu kultury  v Orlové - Lutyni

 

 

524/25             Program 25. zasedání Zastupitelstva města  Orlová

                

                        Zastupitelstvo města Orlová

                        s c h v a l u j e

                        program 25. zasedání Zastupitelstva města Orlová doplněním bodu:

                        - 29.6.- „Pronájem pozemků v areálu bývalého závodu „Žofie“ v Orlové-Porubě“

                       

 

525/25             Volba návrhové komise

 

                        Zastupitelstvo města Orlová

                        1. zřizuje

                        návrhovou komisi

 

                        2. volí

                        za členy této komise:

                        Předseda: Ing. Jozef Troják

                        Členové:     Jan Ďuriš

                              Miroslav Pavlík

                                          Vítězslav Víteček

 

 

 

526/25             Zpráva o činnosti finančního výboru za II. pololetí 2005

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 118 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o činnosti FV za II. pololetí 2005 a zprávy z jednotlivých kontrolních akcí 

 

 

 

527/23             Rozpočet města na rok 2006

                       

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

v souladu s  § 84 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších  předpisů

1.   rozpočet města na  rok  2006 v  objemu 597 229 tis. Kč

 

2.    použití fondu rezerv a rozvoje ve výši       48 097 tis. Kč

 

3.    použití investičního fondu ve výši 21 700 tis. Kč na akce: Orlí kaňon v O/Lutyni, PD dopravního řešení prostranství u hypermarketu Billa, PD rekonstrukce č.p. 796 a stavební úpravy školních zařízení dle zákona č. 258/2000 Sb.

 

 

4.      použití fondu rozvoje bydlení ve výši 3 385 tis. Kč formou půjčky na rekonstrukce výtahů

 

5.        běžné výdaje ve výši 500 671 tis. Kč

 

6.   závazné ukazatele rozpočtu:

 

6.1.   v rámci běžných výdajů ORJ níže uvedené položky:

a)      dotace a transfery

b)      variabilní fondy

c)      neinvestiční příspěvky zřízeným PO

d)      výdaje na dopravní obslužnost

e)      rozpočtová rezerva

f)        výdaje na opravy a udržování nad 500 tis. Kč

                

6.2.      kapitálové výdaje v celkovém objemu  86 936 tis. Kč na realizaci akcí dle rozpisu na str. 48 - 50

 

7.      poskytnutí dotací na prioritní sporty a prioritní akce:                                                                                      

Ø     HC Orlová (lední hokej) ve výši 3 500 tis. Kč na činnost

Ø     FK Slávia O/Lutyně (kopaná) ve výši 1 600 tis. Kč

Ø     Basketbalový club Orlová (košíková) ve výši 650 tis. Kč

Ø     OV Gracia ČEZ-EDĚ Orlová (cyklistika) ve výši 550 tis. Kč na světový pohár žen v cyklistice

Ø     Tělovýchovná jednota O/Lutyně (badminton) ve výši 80 tis. Kč na mezinárodní mistrovství ČR v badmintonu

Ø     SK Slavia Orlová (šachy) ve výši   35 tis. Kč

 

8.      převod příjmů, vytvořených v průběhu roku nad rámec schváleného rozpočtu, do rozpočtové rezervy města

 

9.      svěřit Radě města Orlová pravomoc schvalovat

 

9.1.rozpočtová opatření související s poskytnutím účelových prostředků z rozpočtů vyšších stupňů

 

9.2.přesuny v rámci rozpočtu mezi běžnými a kapitálovými výdaji při zachování schváleného účelu použití

 

 

 

 

528/25             Rozpočtový výhled města Orlová na léta 2007 – 2008

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. odkládá

projednání materiálu „Rozpočtový výhled města Orlová na léta 2007 – 2008“

 

2. ukládá

Radě města Orlová dopracovat materiál ve smyslu vystoupení Doc. Ing. Kafky, CSc.

 

 

 

529/25             Žádost firmy PETAX s.r.o. o souhlas se zřízením podzástavního práva

                       

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

zřízení podzástavního práva ve smyslu § 173, odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník), v platném znění, pro ČSOB, a. s. k nemovitosti čp. 900 Nad poštu, Orlová – Město, která je předmětem zástavy k zajištění pohledávky Města Orlová  dle smlouvy o úvěru č. 898/2001 pro účel jednorázového splacení tohoto úvěru Městu s tím, že do této doby bude společnost PETAX s. r. o. hradit splátky ve stávajícím režimu (dle platného splátkového kalendáře)

 

 

 

530/25                        Smlouva o poskytnutí investiční dotace SMO, městské akciové společnosti Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85, písm. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí investiční dotace SMO, městské akciové společnosti Orlová, ve znění dle důvodové zprávy

 

 

 

531/25             Návrh smlouvy o poskytnutí dotace SMO, městské akciové společnosti Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

smlouvu o poskytnutí provozní dotace SMO, městské akciové společnosti Orlová ve znění důvodové zprávy

 

 

 

532/25             Rozpočtové opatření ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

zvýšení běžných výdajů ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, § 3319, pol. 5169 – nákup ostatních služeb – na částečnou úhradu nákladů na Vánoční jarmark o 10 tis. Kč

a současné

zvýšení příjmů ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, par. 3319, pol 2321 – přijaté neinvestiční dary – od OKD a s.  Ostrava – Moravská Ostrava o 10 tis. Kč.

 

 

 

533/25             Dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům kultury města Orlové

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Dům kultury města Orlová

 

 

 

534/25             Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z variabilního fondu zájmové činnosti

 

Zastupitelstvo města Orlová

schvaluje

v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění

uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Českému zahrádkářskému svazu, osada č. 1, Orlová – Lutyně ve znění důvodové zprávy

                       

 

 

535/25             Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z variabilního fondu pro děti a mládež

                       

Zastupitelstvo města Orlová

schvaluje

v souladu s  § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění

uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace  na materiální vybavení s občanským sdružením FUTRA ve znění dle důvodové zprávy

 

 

 

536/25             Revokace usnesení ZM č. 504/24 ze dne 2.11.2005 – „Žádost Římskokatolické farnosti Orlová o poskytnutí investiční dotace“

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. revokuje

                        usnesení č. 504/24 ze dne 2.11.2005 ve znění:

                        Zastupitelstvo města Orlová schvaluje v souladu s § 84 písm. c) a § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

                        1. zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, par. 3322, položka 6323 – investiční dotace církvím a náboženským společnostem – Římskokatolické farnosti Orlová o částku 50 tis. Kč z rozpočtové rezervy města

                       

                        2. uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace Římskokatolické farnosti Orlová na montáž veřejného osvětlení historického schodiště a okolí katolického kostela  narození Panny Marie ve znění důvodové zprávy

 

 

2. <SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FOPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [105.5KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 21.12.2005

Zpět na výpis