Usnesení ze 24 Zastupitelstva Města Orlová

U s n e s e n í

z 24. zasedání  Zastupitelstva města Orlová, konaného  dne 2.11. 2005 v 8.00 hod.
v estrádním sále Domu kultury  v Orlové - Lutyni

 

 

 

489/24        Program 24. zasedání Zastupitelstva města  Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

program 24. zasedání Zastupitelstva města Orlová

 

 

490/24        Zřízení návrhové komise

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. zřizuje

návrhovou komisi

 

2. volí

za členy této komise:

Předseda:      Jana Ligocká

Členové:         Doc. Ing. Václav Kafka, CSc.
Miroslav Koláček
Ing. Bohumil Bolf

 

 

491/24        Zprávy z kontrolního výboru

 

Zastupitelstvo města Orlová

b e r e    n a     v ě d o m í

Zápis z provedené kontroly:

„Kontrola oprávněnosti navýšení cen investičních akcí r. 2003 a r. 2004“

 

 

492/24        Úpravy rozpočtu  roku 2005

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 83, 89, 91, 92, 95 a 97 dle důvodové zprávy

 

 

493/24        Obecně závazná vyhláška o zeleni města Orlové č. 5/2005

 

Zastupitelstvo města Orlová

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2005 o zeleni města Orlové

 

 

494/24        Obecně závazná vyhláška č. 6/2005, kterou se ruší OZV č. 10/2003 o provedení speciální ochranné deratizace

 

Zastupitelstvo města Orlová

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2005, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 10/2003 o provedení speciální ochranné deratizace

 

 

495/24        Pronájem a následný prodej části pozemku parc. č. 105/2 v k. ú. Horní Lutyně

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

s c h v a l u j e

převod nemovitosti – prodej části pozemku parc. č. 105/2 ostatní plocha o výměře 31 m2 v k.ú. Horní Lutyně společnosti PROSPERITA holding, a.s. za smluvní cenu ve výši 262,- Kč/m2 + náklady řízení po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí a dodání geometrického zaměření na stavby schodišť „Generální oprava a rekonstrukce obchodního střediska Centrum II. etapa v Orlové“

 

 

496/24        Uznání vlastnictví staveb komunikací

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

1. p r o h l a š u j e

vlastnictví staveb komunikací ul. Luční, ul. Ztracené, ul. Boční a ul. Do Vršku vše v k. ú. Horní Lutyně za majetek Města Orlové

 

2. s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemkové parcely č. 3319/21 o výměře 576 m2 v k. ú.  Horní Lutyně z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Orlové

 

 

497/24        Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 4/2005 – Řád veřejného pohřebiště Města Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku města Orlová č. 4/2005 „Řád veřejného pohřebiště města Orlová“

 

 

498/24        Obecně závazná vyhláška č. 7/2005, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2001, o čistotě veřejného prostranství na území města Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2005, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, o čistotě veřejného prostranství na území města Orlové

 

 

499/24        Pronájem škvárového hřiště v areálu SA a uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace a o způsobu provozování sportovních zařízení

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s  § 85 odst. 2  písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

s c h v a l u j e

 

1.      snížení dotace SMO, městské akciové společnosti Orlová pro rok 2005 na částku 20.922.944,- Kč a pro rok 2006 na částku 17.915.399,- Kč z důvodu vynětí škvárového fotbalového hřiště v Orlové – Lutyni ze smlouvy o dotaci a o způsobu provozování sportovních zařízení č. 105/2004

 

2.      uzavření upraveného dodatku č. 3 ke smlouvě o dotaci a způsobu provozování sportovních zařízení č. 105/2004

 

 

500/24        Dodatek č. 2 ke smlouvě nájemní, smlouvě o budoucí kupní, směnné smlouvě, smlouvě o zřízení věcného břemene a o spolupráci č. 542/2003

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

text dodatku č. 2 ke smlouvě nájemní, smlouvě o budoucí kupní, směnné smlouvě, smlouvě o zřízení věcného břemene a o spolupráci č. 542/2003

 

 

501/24        Prominutí nedobytných pohledávek na poplatcích z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků

 

Zastupitelstvo města Orlová

nes c h v a l u j e

prominutí nedobytných pohledávek poplatků z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků ve výši podle seznamu se zdůvodněním v důvodové zprávě

 

 

502/24        Evidované pohledávky určené k odpisu

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85 odst. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

s c h v a l u j e

odpis pohledávek odboru sociálního a zdravotního v rozsahu důvodové zprávy

 

 

503/24        Převod Denního dětského sanatoria v Orlové-Lutyni, Mládí 725 na Město Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

doporučuje

Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje řešit provozování Denního dětského sanatoria v Orlové-Lutyni, Mládí 725 převedením na Denní nestátní zařízení DUHA

 

 

504/24        Žádost Římskokatolické farnosti Orlová o poskytnutí investiční dotace

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

v souladu s § 84 písm. c) a § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

1.      zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, par. 3322, položka 6323 – investiční dotace církvím a náboženským společnostem – Římskokatolické farnosti Orlová o částku 50 tis. Kč z rozpočtové rezervy města

 

2.      uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace Římskokatolické farnosti Orlová na montáž veřejného osvětlení historického schodiště a okolí katolického kostela Narození Panny Marie ve znění důvodové zprávy

 

 

505/24        Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu kultury

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

v souladu s § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací se subjekty dle bodů č. 1. – 3. důvodové zprávy

 

 

506/24        Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu zájmové činnosti

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

v souladu s § 85 písm.  j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací se subjekty dle bodu 1. -8.  ve znění důvodové zprávy

 

 

507/24        Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Nadaci LANDEK Ostrava

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

v souladu s § 84 písm.c) a § 85 písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

1.      zvýšení rozpočtu běžných výdajů ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, par. 3319, položka 5229 – ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím o částku 10 tis. Kč z rozpočtové rezervy města

 

2.      uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Nadaci LANDEK na realizaci „Nadačního programu 2005 Nadace LANDEK Ostrava“ ve znění důvodové zprávy

 

 

508/24        Žádost Muzea Těšínska o poskytnutí neinvestiční dotace

 

Zastupitelstvo města Orlová

n e s c h v a l u j e

poskytnutí neinvestiční dotace příspěvkové organizaci Muzeum Těšínska na zakoupení výstavních vitrín a fundusu pro výstavní síň v Orlové

 

 

509/24        Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu sportu

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

v souladu s § 85 písm. c) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 

1.      poskytnutí účelové neinvestiční dotace z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, § 3419 – variabilní fond sportu, položka 5222 – neinvestiční dotace občanským sdružením Klubu plaveckých sportů Mládí Orlová ve výši 60 000,- Kč dle důvodové zprávy

 

2.      uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu pronájmu krytého bazénu a dopravu do Bohumína Klubu plaveckých sportů Mládí Orlová ve znění důvodové zprávy

 

3.      uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na činnost se Sportovním klubem Gymnázia v Orlové – Lutyni ve znění důvodové zprávy

 

 

510/24        Obecně závazná vyhláška města Orlová č. 3/2005 o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí ve městě Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 84 odst. 2 písm. i)  zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

v y d á v á

Obecně závaznou vyhlášku města Orlová č. 3/2005 o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí ve městě Orlová

 

 

511/24        Návrh na prominutí pohledávky

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

prominutí pohledávky za:

 

1.            Miroslav Opálka
ve výši 75 667,50 Kč za pronájem pozemku, parc. č. 531/2 a 531/4 v k. ú. Horní Lutyně, vč. nákladů řízení ve výši 3 048,- Kč

 

2.            Ema Wojnarová
ve výši 132 000,- Kč za doplatek kupní smlouvy za nákup nemovitostí č.p. 688 na pozemku par. č. 4583 v k. ú. Orlová, vč. nákladů řízení ve výši 5 300,- Kč

 

 

512/24        Schválení vstupu do Svazku měst a obcí okresu Karviná a schválení příspěvku

 

Zastupitelstvo města Orlová 

1.  b e r e    n a    v ě d o m í

návrh Svazu obcí okresu Karviná na vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem Svazek měst a obcí okresu Karviná podle § 46 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

2.  r o z h o d u j e

podle § 84 odst. 2 písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o spolupráci obcí okresu Karviná, a to formou vytvoření dobrovolného svazku obcí

 

3.  p ř i j í m á

návrh smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem Svazek měst a obcí okresu Karviná

 

4.  p o v ě ř u j e

starostu obce JUDr. Vladimíra Faranu k podpisu smlouvy podle bodu 3) tohoto usnesení

 

5.  d e l e g u j e

starostu JUDr. Vladimíra Faranu jako zástupce města Orlová do Svazku měst a obcí okresu Karviná

 

6. u k l á d á

radě města zapracovat do návrhu rozpočtu Města Orlová na rok 2006 členský příspěvek SOOK ve výši 4,50 Kč/obyvatel tj. celkem 153 120,- Kč

 

 

513/24        Informace o vyřízení interpelací z 23. zasedání Zastupitelstva města Orlová, konaného dne 14.9.2005

 

Zastupitelstvo města Orlová

b e r e    n a    v ě d o m í

odpovědi na interpelace, které byly vzneseny na 23. zasedání Zastupitelstva města Orlová, konaném dne 14.9.2005

 

 

514/24        Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

b e r e    n a    v ě d o m í

kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města Orlová k 20.10.2005

 

 

515/24        Odvolání člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 84 odst. 2 písm. o) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

1. o d v o l á v á

p. Bronislava Malysze z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Orlová ke dni 6.10.2005 na základě vlastní rezignace

 

2. volí

za členy Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Orlová:

p. Jiřího Kalla

MUDr. Petra Haltmana

 

 

516/24        Stížnost p. Marie Rosmanitové

 

Zastupitelstvo města Orlová

1.  b e r e    n a    v ě d o m í

stížnost Marie Rosmanitové

 

2.  s c h v a l u j e

znění návrhu obsahu písemné odpovědi starosty stěžovatelce

 

 

517/24        Petice občanů za využití pozemku par. č. 644/4 v k.ú. Horní Lutyně

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. b e r e    n a    v ě d o m í

petici občanů za využití městského pozemku p.č. 644/4 v katastrálním území Horní Lutyně, obec Orlová pro výstavbu prodejny potravin LIDL a zároveň proti výstavbě prodejny Kaufland na tomto pozemku

 

2. ukládá</SPPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [81KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 10.11.2005

Zpět na výpis