23 zasedání zastupitelstva města

U s n e s e n í

 

z 23. zasedání  Zastupitelstva města Orlová, konaného  dne 14.9. 2005 v 8.00 hod.

v estrádním sále Domu kultury  v Orlové - Lutyni

 

 

456/23              Program 23. zasedání Zastupitelstva města  Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

program 23. zasedání Zastupitelstva města Orlová s doplněním bodů:

-          28.4. – „Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MS kraje“

-          28.5. – „Výstavba Penny marketu v Orlové-Porubě“

 

 

 

457/23              Volba návrhové komise

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. zřizuje

            návrhovou komisi

 

2. volí

za členy této komise:

Předseda:

Mgr. Petr Sobol

Členové:

Mgr. Robert Lindert

Karel Skudrzik

Jiří Dlabaja

 

458/23              Úpravy rozpočtu  roku 2005

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

rozpočtová opatření č. 61, 63, 66, 68 až 70 dle důvodové zprávy

 

 

 

459/23              Informativní zpráva z jednání Komise pro strategický, stavební a územní rozvoj města

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. nes c h v a l u j e

využití pozemku parc. č. 644/4 v kat. území Horní Lutyně k realizaci výstavby obchodně nákupního střediska firmami v pořadí LIDL, IMOS Brno, QINN invest a zároveň provést potřebnou změnu ÚPSÚ Orlová v této lokalitě

 

2. s c h v a l u j e

pořízení změny č. 3 ÚPSÚ Orlová v návaznosti  na záměr firmy Fastav Development za podmínek současného vyřešení dopravní situace na křižovatce ulic Na Olmovci a Okružní dle požadavků města

 

 

460/23              Územní plán města Orlová – žádosti občanů a organizací

 

Zastupitelstvo města Orlová

1. b e r e  n a  v ě d o m í

zprávu o průběhu prací na pořízení Územního plánu města Orlová

 

2. s c h v a l u j e

vyhodnocení podnětů občanů  a organizací k Územnímu plánu města Orlová

 

 

461/23              Návrh na změnu územního plánu města Orlová

 

Zastupitelstvo města Orlová

s c h v a l u j e

zapracování řešení funkčního využití bývalé stavební uzávěry pro VI. etapu do změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Orlová dle důvodové zprávy

 

 

462/23              Prominutí pohledávek po zemřelých na nájemném a službách poskytovaných  spolu s nájmem bytu, refakturacích  oprav bytu ve výši nad 20.000,- Kč

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85, písm. e), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

s c h v a l u j e

prominutí pohledávek na nájemném, službách poskytovaných spolu s nájmem bytu a refakturacích oprav bytu po zemřelých podle seznamu se zdůvodněním v důvodové zprávě

 

 

463/23              Prominutí poplatku z prodlení na nájemném a službách spojených s užíváním bytů

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu se závaznými podmínkami stanovenými k prominutí poplatků z prodlení zastupitelstvem města 3.11.2004

s c h v a l u j e

prominutí poplatku z prodlení na nájemném a službách poskytovaných spolu s nájmem bytů ve výši nad 20.000,- Kč podle seznamu se zdůvodněním v důvodové zprávě

 

 

464/23              Odstranění tvrdosti při stanovení ceny za převod práv a povinností k družstevnímu bytu

 

Zastupitelstvo města Orlová

na základě žádosti nájemců bytů v domě čp. 740 v Orlové – Lutyni a nájemců domu čp. 853 v Orlové – Lutyni 

s c h v a l u j e

zrušení další ceny za převod práv a povinností k družstevním bytům v domech čp. 732, 735, 740, 790, 853 a 1048 v Orlové – Lutyni, která byla stanovena za zateplení štítové stěny ve výši 150,- Kč/m2 podlahové plochy bytu a převést předmětná práva a povinnosti zájemcům za základní cenu

 

 

465/23              Převody nemovitostí

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s  § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 

1. s c h v a l u j e

převod nemovitosti

dle bodu 1 - prodej pozemkové parcely č. 105/2 ostatní plocha o výměře cca 971 m2 v k.ú. Horní Lutyně spol. Obchodní dům Centrum s.r.o. za smluvní cenu dle odhadu ve výši 260.370,- Kč + náklady řízení a zavázání nového nabyvatele pozemku povinností smluvního zajištění přístupu pro ostatní vlastníky okolních objektů vhodným způsobem

 

 

2. n e s c h v a l u j e

dle bodu 2- přijetí darovací nabídky pozemků parc. č. 2107/2, 2108/2, a 2156/2 vše v k. ú. Horní Lutyně od pana Františka Bednarze  

 

dle bodu 3- výkup pozemkové parcely č. 3319/22 ostatní plocha o výměře 95 m2 v k.ú. Horní Lutyně od manž. Chybíkových Jaromír a Věra za smluvní cenu ve výši 200,- Kč/m2, tj. celkem 19.000,- Kč

 

dle bodu 4 – prodej části pozemkové parcely č. 3936/200 ostatní plocha o výměře cca 75 m2 v k.ú. Horní Lutyně spol. MK COMP Ostrava a.s. za smluvní cenu ve výši 240,- Kč/ m2 po zaměřeni

 

 

466/23              Pozemní komunikace – ul. Krátká v k. ú. Horní Lutyně

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85 písm. a), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

s c h v a l u j e

přijetí darování poz. parcel tvořících pozemní komunikaci „Krátká“ v k.ú. Horní Lutyně od spoluvlastníků:

 

parc. č.

m2     vlastník

4177   44

Zbořilová Věra

4174   74

dtto

4164   179

Valko Tomáš a Eva

4197   58

Žitňan Ľudovít a Anna

4169   157

Olšarová Eva

4193   52

Noga Robert

4188   111

Kallus Václav a Věra

4182   160

Vencel Jaroslav 1/2

Venclová Otilie 1/2

4184   63

Maslovský Augustin

 

 

467/23              Pozemní komunikace – ul. Do Vršku v k. ú. Horní Lutyně

 

Zastupitelstvo města Orlová

v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

s c h v a l u j e

přijetí darování poz. parcel tvořící pozemní komunikaci „Do Vršku“ v k. ú. Horní Lutyně od spoluvlastníků:

parc.č.

m2

vlastník

1816/2

7

Koziel Petr Ing.

1816/3

160

dtto

1822/2

 

68

Moczydlan Erich a Emilie 1/2

Moczydlan Erich 1/2

1826/3

192

Kaluža Jaromír a Ivana

1786/2

177

Wozniaková Kristina 4/6

Wozniaková Janina 1/6

Wozniaková Danuta 1/6

1845/2

45

Holoubek Oldřich a Šárka

1844/3

33

dtto

1841/2

 

76

Kijonka Vlastimír 1/2

Kijonková Miluše 1/2

1844/4

48

Kijonka Vlatimír

1848/2

157

Jakusová Alena 1/3

Niebroj Otto 1/3

Czyžová Emma 1/3

1846/3

16

Kuzník Milan a Sylva

1849/2

48

Smrček David

1839/2

252

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových </SPAPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [131.5KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 21.9.2005

Zpět na výpis