Zákon o střetu zájmů

Zákon o střetu zájmů

Dnem 01.09.2017 nabyl účinnosti zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Označeným dnem došlo k zásadním změnám v osobě evidenčního orgánu, kterým byl do 31.08.2017 vedoucí městského úřadu (tajemník, tajemnice). V rámci současné právní úpravy je evidenčním orgánem Ministerstvo spravedlnosti ČR, jež vytvořilo Centrální registr oznámení. Tento model nahrazuje cca 6.500 evidenčních orgánů, které registry oznámení do 31.08.2017 včetně vedly. Ve své evidenční činnosti se centrální evidenční orgán, kterým je Ministerstvo spravedlnosti ČR, zaměřuje především na včasnost podání příslušných oznámení veřejnými funkcionáři, a následně na kontrolu úplnosti a věcné správnosti podaných oznámení.

Naproti tomu původní evidenční orgány v současné době zastávají funkci tzv. orgánů podpůrných, které zodpovídají za zápis všech osob – veřejných funkcionářů, kterým vznikla povinnost oznámení podat.

Pro účely zákona o střetu zájmů se veřejným funkcionářem, za zápis kterého zodpovídá podpůrný orgán, tedy město Orlová, resp. vedoucí úřadu, rozumí:

dle § 2 odst. 1

 • člen zastupitelstva města, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn
 • člen rady města, který není pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn

dle § 2 odst. 2

 • vedoucí úředník územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do městského úřadu, jestliže v rámci výkonu své činnosti:

-      je oprávněn nakládat s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250.000,00 Kč,

-      bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky,

-      rozhoduje o správním řízení, s výjimkou příkazu na místě, nebo

-      se podílí na vedení trestního stíhání.

 • člen statutárního orgánu příspěvkové organizace územního samosprávného celku (vyjma školských zařízení),
 • vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního předpisu příspěvkové organizace územního samosprávního celku (vyjma školských zařízení), jestliže v rámci výkonu své činnosti:

-      je oprávněn nakládat s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250.000,00 Kč,

-      bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky,

-      rozhoduje o správním řízení, s výjimkou příkazu na místě,

nebo

-      se podílí na vedení trestního stíhání.

Ve vztahu k Ministerstvu spravedlnosti ČR mají veřejní funkcionáři jednu základní povinnost, a to podávat formou čestného prohlášení oznámení o činnostech (§ 9 zákona o střetu zájmů), o majetku (§ 10 zákona o střetu zájmů) a o příjmech a závazcích (§ 11 zákona o střetu zájmů).

Veřejní funkcionáři od 01.09.2017 podávají svá oznámení ve formě tzv. vstupního, průběžného a výstupního oznámení, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o střetu zájmů.

Vstupní oznámení podává veřejný funkcionář do 30 dnů ode dne, kdy jej do Centrálního registru oznámení zapíše příslušný podpůrný orgán. Veřejný funkcionář v daném případě oznamuje veškeré relevantní činnosti, které vykonával ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, dále majetek, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, a nesplacené závazky, které má ke dni předcházejícímu zahájení výkonu funkce.

Průběžné oznámení veřejný funkcionář podává vždy do 30.06. kalendářního roku za předchozí kalendářní rok, a to po celou dobu výkonu funkce. Veřejný funkcionář v tomto případě oznamuje veškeré relevantní činnosti, které vykonával ke dni 31.12. kalendářního roku, za nějž se oznámení podává, dále majetek, peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, které nabyl v průběhu výkonu funkce v tomto roce, a nesplacené závazky ve stavu ke dni 31.12. kalendářního roku, za nějž se oznámení podává.

Výstupní oznámení podává veřejný funkcionář do 30 dnů ode dne, kdy příslušný podpůrný orgán do Centrálního registru oznámení zapíše, že došlo k ukončení výkonu jeho funkce. Veřejný funkcionář v tomto případě oznamuje veškeré relevantní činnosti, které vykonává, dále majetek, peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, které nabyl v průběhu výkonu funkce v období, za nějž se oznámení podává, a nesplacené finanční závazky. Všechny tyto skutečnosti veřejný funkcionář oznamuje ve stavu ke dni ukončení výkonu funkce.

Nahlížení na oznámení

Na oznámení evidovaná v Centrálním registru oznámení má právo nahlížet kdokoliv ze strany veřejnosti. Pro tento účel lze veřejné funkcionáře rozdělit do dvou kategorií:

 • veřejní funkcionáři podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů (tzv. politici)
 • veřejní funkcionáři podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů (tzv. nepolitici)

Do registru oznámení lze bezplatně nahlížet na základě "Žádosti" prostřednictvím veřejné datové sítě v rozsahu stanoveném zákonem o střetu zájmů. Žádost musí obsahovat

v případě fyzické osoby: 

 • jméno, popřípadě jména, příjmení
 • datum narození
 • trvalý pobyt
 • adresu pro doručování žadatele

v případě právnické osoby:

 • obchodní firmu nebo název
 • IČO
 • sídlo
 • údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby

Žádost musí dále obsahovat jméno, resp. jména a příjmení veřejného funkcionáře, nebo funkci veřejného funkcionáře a právnickou osobu nebo její orgán nebo organizační složku, ve které veřejný funkcionář působí.

Žádost lze podat

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na listině s úředně ověřeným podpisem žadatele,
 • elektronicky prostřednictváím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, je-li žádost opatřena uznávaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele,
 • elektronicky prostřednictvím datové schránky žadatele.

Veškeré údaje vedené v Centrálním registru oznámení týkající se nepolitiků mohou být použity a dále zpracovávány toliko za účelem zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného funkcionáře stanovených zákonem o střetu zájmů.

Každý veřejný funkcionář – nepolitik, má v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, právo na informaci o tom, které osoby na jeho oznámení na základě individualizované žádosti nahlížely. 

Příloha: Zákon č. 159/2006 Sb., Zákon o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, účinnost k: 01.01.2024 Připojené dokumenty:

Zákon č. 159/2006 Sb., Zákon o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, účinnost k: 01.01.2024 PDF [241.8KB] 7.5.2024

Datum zveřejnění/aktualizace: 7.5.2024

Zpět na výpis