Zákon o střetu zájmů

Zákon o střetu zájmů

Dnem 01.09.2017 nabyl účinnosti zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Označeným dnem došlo k zásadním změnám v osobě evidenčního orgánu, kterým byl do 31.08.2017 vedoucí městského úřadu (tajemník, tajemnice). V rámci současné právní úpravy je evidenčním orgánem Ministerstvo spravedlnosti ČR, jež vytvořilo Centrální registr oznámení. Tento model nahrazuje cca 6.500 evidenčních orgánů, které registry oznámení do 31.08.2017 včetně vedly. Ve své evidenční činnosti by se centrální evidenční orgán (Ministerstvo spravedlnosti ČR) měl zaměřit předně na kontrolu skutečnosti, zda veřejní funkcionáři příslušná oznámení podali včas, a následně na kontrolu úplnosti a věcné správnosti podaných oznámení.

Naproti tomu původní evidenční orgány v současné době zastávají funkci tzv. orgánů podpůrných, které zodpovídají za zápis všech osob – veřejných funkcionářů, kterým vznikla povinnost oznámení podat.

Pro účely zákona o střetu zájmů se veřejným funkcionářem, za zápis kterého zodpovídá podpůrný orgán, tedy město Orlová, resp. vedoucí úřadu, rozumí:

dle § 2 odst. 1

  • člen zastupitelstva města, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn
  • člen rady města, který není pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn

dle § 2 odst. 2

  • vedoucí úředník územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do městského úřadu, jestliže v rámci výkonu své činnosti:

-      je oprávněn nakládat s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250.000,00 Kč,

-      bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky,

-      rozhoduje o správním řízení, s výjimkou příkazu na místě, nebo

-      se podílí na vedení trestního stíhání.

  • člen statutárního orgánu příspěvkové organizace územního samosprávného celku (vyjma školských zařízení),
  • vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního předpisu příspěvkové organizace územního samosprávního celku (vyjma školských zařízení), jestliže v rámci výkonu své činnosti:

-      je oprávněn nakládat s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250.000,00 Kč,

-      bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky,

-      rozhoduje o správním řízení, s výjimkou příkazu na místě,

nebo

-      se podílí na vedení trestního stíhání.

Ve vztahu k Ministerstvu spravedlnosti ČR mají veřejní funkcionáři jednu základní povinnost, a to podávat formou čestného prohlášení oznámení o činnostech (§ 9 zákona o střetu zájmů), o majetku (§ 10 zákona o střetu zájmů) a o příjmech a závazcích (§ 11 zákona o střetu zájmů).

Veřejní funkcionáři od 01.09.2017 podávají svá oznámení ve formě tzv. vstupního, průběžného a výstupního oznámení, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o střetu zájmů.

Vstupní oznámení podává veřejný funkcionář do 30 dnů ode dne, kdy jej do Centrálního registru oznámení zapíše příslušný podpůrný orgán. Veřejný funkcionář v daném případě oznamuje veškeré relevantní činnosti, které vykonával ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, dále majetek, který vlastní ke dni předcházejícímu dni zahájení výkonu funkce, a nesplacené závazky, které má ke dni předcházejícímu zahájení výkonu funkce.

Průběžné oznámení veřejný funkcionář podává vždy do 30.06. kalendářního roku za předchozí kalendářní rok, a to po celou dobu výkonu funkce. Veřejný funkcionář v tomto případě oznamuje veškeré relevantní činnosti, které vykonával ke dni 31.12. kalendářního roku, za nějž se oznámení podává, dále majetek, peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, které nabyl v průběhu výkonu funkce v tomto roce, a nesplacené závazky ve stavu ke dni 31.12. kalendářního roku, za nějž se oznámení podává.

Výstupní oznámení podává veřejný funkcionář do 30 dnů ode dne, kdy příslušný podpůrný orgán do Centrálního registru oznámení zapíše, že došlo k ukončení výkonu jeho funkce. Veřejný funkcionář v tomto případě oznamuje veškeré relevantní činnosti, které vykonává, dále majetek, peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, které nabyl v průběhu výkonu funkce v období, za nějž se oznámení podává, a nesplacené finanční závazky. Všechny tyto skutečnosti veřejný funkcionář oznamuje ve stavu ke dni ukončení výkonu funkce.

V souladu s čl. II bodem 3 přechodných ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., vznikla veřejnému funkcionáři povinnost podat v rozmezí od 01.10.2017 do 30.11.2017 mimořádné oznámení. Oznámení v tomto případě zahrnuje:

  • oznámení o jiných vykonávaných činnostech ke dni 01.09.2017,
  • oznámení o majetku, který veřejný funkcionář vlastní ke dni 01.09.2017,
  • oznámení o nesplacených závazcích ke dni 01.09.2017.

Nahlížení na oznámení

Na oznámení evidovaná v Centrálním registru oznámení má právo nahlížet kdokoliv ze strany veřejnosti. Pro tento účel lze veřejné funkcionáře rozdělit do dvou kategorií:

  • veřejní funkcionáři podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona o střetu zájmů (tzv. politici)
  • veřejní funkcionáři podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů (tzv. nepolitici)

Na oznámení politiků může veřejnost nahlížet prostřednictvím veřejné datové sítě (internetu) bez dalšího.

Na oznámení nepolitiků může veřejnost nahlížet až po předchozí individualizované žádosti adresované Ministerstvu spravedlnosti ČR, které tyto žádosti uchovává po dobu pěti let ode dne jejich podání. Žádost musí splňovat náležitosti dle ustanovení § 13 odst. 4 zákona o střetu zájmů. Toto ustanovení se vztahuje i na oznámení, jež byla funkcionáři podána před 01.09.2017 za dobu pěti let zpětně, tedy do roku 2012. Požadované informace získá žadatel na základě žádosti adresované Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Veškeré údaje vedené v Centrálním registru oznámení týkající se nepolitiků mohou být použity a dále zpracovávány toliko za účelem zjištění případného porušení povinností při výkonu funkce veřejného funkcionáře stanovených zákonem o střetu zájmů.

Každý veřejný funkcionář – nepolitik, má v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, právo na informaci o tom, které osoby na jeho oznámení na základě individualizované žádosti nahlížely. 


Datum zveřejnění/aktualizace: 22.6.2012

Zpět na výpis