Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky

Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky

Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) v § 18 - Členství v okrskové volební komisi - stanoví:

 (1) Členem okrskové volební komise může být občan,

 a) který v den složení slibu dosáhl věku 18 let,

b) u něhož nenastala překážka v právu volit podle § 4 odst. 2 a

c) který není kandidátem na prezidenta republiky.

 (2) Delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem volby prezidenta jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu České republiky a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje.

 (3) Delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle starostovi, a to v listinné podobě nebo v elektronické podobě; o osobním doručení se sepíše úřední záznam nebo se potvrdí převzetí. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popřípadě náhradníka, a jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, anebo jméno a příjmení občana, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, popřípadě jméno a příjmení osoby, která byla k tomuto úkonu písemně pověřena a která kopii písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena, popřípadě náhradníka a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. Seznam podepíše osoba oprávněná jednat jménem politické strany nebo politického hnutí, občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, nebo osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 pověřena.

  Důležité termíny: 

Termín

Událost

do 8. 11. 2022

podání kandidátní listiny u Ministerstva vnitra

do 25. 11. 2022

rozhodnutí Ministerstva vnitra o registraci kandidátní listiny nebo o odmítnutí kandidátní listiny

do 14. 12. 2022

delegování jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise

22. 12. 2022

1. zasedání okrskových volebních komisí

 

od 8,00 hodin - okrskové volební komise č. 1 až 15

 

od 9,30 hodin  - okrskové volební komise č. 16 až 30

 

vždy ve velkém sálu Domu kultury města Orlové

6. 1. 2023

od 8,00 hodin - školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a zpracování výsledku hlasování (povinné pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele každé okrskové volební komise)

13. a 14. 1. 2023

volba prezidenta republiky (I. kolo)

27. a 28. 1. 2022

volba prezidenta republiky (případné II. kolo)

  Subjekty  oprávněné  delegovat  podle  §  18  odst.  2  zákona  č.  275/2012  Sb., o volbě  prezidenta  republiky  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  volbě prezidenta  republiky),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  členy  a  náhradníky do okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky 2023:

 - upřesní MV ČR

  Zákonem stanovené subjekty tak mohou delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé okrskové volební komise nejpozději do 14. prosince 2022 (středa) do 16,00 hodin.

 V příloze je přiložen tiskopis „Delegování členů a náhradníků do okrskových volebních komisí dle § 18 odst. 1 až 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, který je možno v případě zájmu využít.Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení XLS [45.5KB] 10.11.2022

Datum zveřejnění/aktualizace: 10.11.2022

Zpět na výpis