Organizace odvádění vod a spojená rizika na území města Orlová

Územní studie "Organizace odvádění vod a spojená rizika na území města Orlová“ je jedním ze základních podkladů pro plánovací a rozhodovací činnost zejména orgánů územního plánování, orgánů ochrany vod, orgánů ochrany přírody, stavebního úřadu a dalších orgánů podílejících se na rozhodování o území a změnách v území. Studie bude sloužit také jako podklad pro doplnění a upřesnění územně analytických podkladů ORP Orlová.

Jedná se o komplexní odborný dokument, který řeší problematiku vod na území celého města Orlová. Předmětem je jak řešení dešťových vod (vsakování, odvádění…) a souvisejících protipovodňových opatření, tak i odvádění a likvidace splaškových vod. V budoucnu se předpokládá zpřesnění řešení vybraných problémů podrobnějšími dokumentacemi.

Studie je členěna následovně:

Analytická část: (odkaz ke stažená analytické části - https://uloziste.muor.cz/index.php/s/prFwLqW5ZreYqfv)

Textová zpráva

Příloha č. 1      Doplňující geotechnický průzkum na území města Orlová, GEOtest, 06/2019

Výkres č. 1          Výkres rámcového vymezení hodnot a potenciálů území               1:5 000

Výkres č. 2.1       Výkres problémů 1                                                                          1:5 000

Výkres č. 2.2       Výkres problémů 2                                                                          1:5 000

Výkres č. 3          Výkres systému odvádění splaškových a dešťových vod               1:5 000

Výkres č. 4          Výkres širších územních vazeb                                                       1:10 000

Výkres č. 5          Geologická mapa                                                                             1:10 000

 

Návrhová a implementační část: (odkaz ke stažení návrhokvé části - https://uloziste.muor.cz/index.php/s/QoyfQNLY2uEi06t)

Textová zpráva

Výkres č. 1.1       Hlavní výkres – Vymezení území pro povrchový vsak              1:5 000

Výkres č. 1.2       Hlavní výkres – Vymezení území pro hlubinný vsak                 1:5 000

Výkres č. 2          Výkres vymezení navržených změn v území                             1:5 000

Výkres č. 3          Přehledný výkres celkového řešení                                           1:5 000

Výkres č. 4          Výkres širších vztahů                                                                 1:10 000

Výkres č. 5          Vzorový řez revitalizací vodního toku                                        1:100

Výkres č. 6          Vzorový řez umělou tůní / mokřadem                                        1:100

Výkres č. 7.1       Vzorový řez zemní hrází                                                             1:200

Výkres č. 7.2       Vzorový výkres sdruženého objektu nádrže                               1:100

Výkres č. 8.1       Dřevěná přehrážka – pohled                                                       1:50

Výkres č. 8.2       Vzorový podélný řez dřevěnou přehrážkou                                1:50

Výkres č. 9          Vzorový výkres dešťové nádrže                                                 1:100

Výkres č. 10        Vzorový řez svodným průlehem                                                 1:100

Výkres č. 11.1    Podélný profil řešením odtoku z Kozího Becírku – Varianta 1     1:2000/200

Výkres č. 11.2    Podélný profil řešením odtoku z Kozího Becírku – Varianta 2     1:2000/200

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 26.2.2020

Zpět na výpis