Územní studie krajiny ORP Orlová

Územní studie krajiny ORP Orlová je odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území, s využitím koordinační úlohy územního plánování. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný. Základem řešení z hlediska územního plánování je vytvoření územně plánovacího podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, případně pro následné řešení regulačních plánů a pro koordinaci řešení záměrů v krajině. Intenzivní transformace krajiny se výrazně promítla i do podmínek udržitelného rozvoje tohoto území a to ve všech třech jeho pilířích (environmentálním, hospodářském i soudržnosti obyvatel území).

ÚSK SO ORP Orlová je zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině (dále jen EÚK), která je smluvním dokumentem mezi členskými státy Rady Evropy, reaguje na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. „Adaptační strategie EU“) a na její národní ekvivalent – Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv. „Adaptační strategie ČR“) a na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020.

Územní studie krajiny má dvě části. Analytickou a návrhovou.

Analytická část je k dispozici ve formátu PDF na následujícím odkazu:

https://uloziste.muor.cz/index.php/s/howpMdAvfyHVYFM

Návrhová část je k dispozici ve formátu PDF na následujícím odkazu:

https://uloziste.muor.cz/index.php/s/goHVjmvn83fOWrU

Pořízení územní studie krajiny bylo spolufinancováno Evropskou unií.

Logo


Datum zveřejnění/aktualizace: 10.12.2018

Zpět na výpis