Územní plán Orlové - úplné znění po změnách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7

Část změny  č. 7 Územního plánu Orlové byla zrušena rozsudkem Krajského soudu v Ostravě  č. j. 76 A 1/2021 - 52. Proti rozsudku podalo město kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který kasační stížnosti nepřiznal odkladný účinek. V tuto chvíli tedy je tedy zrušeno následující ustanovení územního plánu:

"7. Ve stabilizovaných plochách bydlení hromadného - v bytových domech BH, které jsou zásobovány teplem ze soustavy CZT, se nepřipouští výstavba ani zřizování nových nezávislých teplárenských zdrojů. Nezávislým teplárenským zdrojem je myšleno ucelené zařízení (např. kotelna, teplárna, kogenerační zařízení, výměník tepla, tepelné čerpadlo, sluneční kolektor), ve kterém se získává teplo pro tepelnou soustavu.“

Územní plán Orlové - úplné znění po změnách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 územního plánu. Poslední změna (č. 7) nabyla účinnosti 7. 5. 2021.  

Územní plán v tištěné podobě je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři úřadu územního plánování na odboru rozvoje a investic, MěÚ Orlová,Osvobození 796, Orlová – Lutyně.Připojené dokumenty:

06 Zpráva o uplatňování územního plánu Orlové za období 2009 - 2013 PDF [106.9KB]
07 Zpráva o uplatňování územního plánu Orlové za období 2013 - 2017 PDF [6.2MB]
04 Výkres veřejně prospěšných staveb ve znění po změnách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 PDF [3.6MB] 6.5.2021
03 Výkres základního členění území ve znění po změnách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 PDF [4.6MB] 6.5.2021
01 Územní plán Orlové ve znění po změnách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 - textová část PDF [1.0MB] 6.5.2021
05 Koordinační výkres ve znění po změnách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 PDF [9.9MB] 10.5.2021
02 Hlavní výkres ve znění po změnách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 PDF [7.3MB] 10.5.2021

Datum zveřejnění/aktualizace: 17.10.2018

Zpět na výpis