Územně analytické podklady

Územně analytické podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území a jsou jedním z druhů územně plánovacích podkladů. Jsou podkladem pro pořizování územně plánovací dokumentace (územních plánů a regulačních plánů) a pro rozhodování stavebních úřadů.

Textová část zahrnuje vlastní rozbor udržitelného rozvoje území ve formě SWOT analýzy zpracovaný podle vyhlášky č. 500/2006 Sb. na základě dat pořízených v první části ÚAP, doplněných o informace získané z obcí Orlová, Petřvald a Doubrava. SWOT analýza byla zpracována pro jednotlivé kategorie uvedené ve vyhlášce (horninové prostředí a geologie, vodní režim, hygiena životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejná dopravní a technická infrastruktura, sociodemografické podmínky, bydlení, rekreace, hospodářské podmínky). V závěru bylo provedeno vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmínek opět formou SWOT analýzy – shrnutí předchozích deseti kategorií do tří základních – příznivé životní prostředí, soudržnost obyvatel a hospodářský rozvoj. Dále obsahuje také závěrečné textové zhodnocení udržitelného rozvoje území ORP Orlová.

Výkres limitů využití území

Výkres limitů využití území zobrazuje územní omezení vyplývající z právních předpisů. Zobrazeny jsou zákonem stanovené limity využití území – památková ochrana, prvky územních systémů ekologické stability (ÚSES), ochrana přírody, záplavové území, ložiska nerostných surovin, území dotčená těžbou, sesuvná území, technická infrastruktura pro zásobování území pitnou vodou, odvádění odpadních vod, zásobování energiemi, spojové služby a dopravní infrastruktura atd..

Výkres hodnot území

Výkres hodnot území je přehledným výkresem zobrazujícím kulturní, historické, architektonické, urbanistické, přírodní a krajinné hodnoty. Obsahuje prvky v území, které byly zjištěny vlastními průzkumy a rozbory území.

Výkres záměrů na provedení změn v území

Výkres záměrů na provedení změn v území obsahuje jak záměry z nadřazené dokumentace (Územní plán velkého územního celku Ostrava-Karviná), záměry z územních plánů jednotlivých obcí – zastavitelné území, ale také další jevy (kanalizace, zásobování energiemi). Doplněny jsou další záměry, které zatím nejsou v územních plánech schváleny – jedná se o požadavky na změnu funkčního využití území a požadavky na vymezení nové technické a dopravní infrastruktury.

Výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci

Výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci zobrazuje jevy, které způsobují v území v problémy jak samy o sobě, tak v souvislosti s jinými skutečnostmi (dopravní, urbanistické a hygienické závady, ohrožení v území a územní střety). Vybraná problematické místa jsou označena a popsána v legendě.

Pasporty

Na základě § 166, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění zveřejňujeme informace o původu údajů o území.Připojené dokumenty:

Textová část ÚAP ORP Orlová po 4. úplné aktualizaci (2016) PDF [6.2MB]
Výkres limitů využití území PDF [7.9MB]
Výkres hodnot PDF [8.1MB]
Výkres záměrů PDF [3.8MB]
Problémový výkres PDF [3.6MB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 20.6.2012

Zpět na výpis