Ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015“

Dotační program „Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj (dále MSK). Pro tento dotační program je alokována částka 3.000.000,- Kč.

  • Cílem programu je podpořit účast dětí předškolního věku s trvalým pobytem na území Moravskoslezského kraje v oblasti, kde 36. nejvyšší průměrná čtyřiadvacetihodinová koncentrace suspendovaných částic PM₁₀ v průběhu kalendářního roku v pětiletém průměru let 2009 až 2013 je rovna nebo vyšší 50 µg. m⁻³ na 50 % nebo více než 50 % území příslušné obce, na ozdravných pobytech (město Orlová patří mezi tyto obce).
  • Dotace je poskytovatelem poskytována na úhradu neinvestičních uznatelných nákladů spojených s realizací ozdravných pobytů s cílem regenerace a prevence onemocnění dýchacích cest, organizovaných příjemcem dotace. Uznatelné náklady na osobu činí nejvýše 300,- Kč na den v průměru za daný ozdravný pobyt (tj. 4.200,- Kč/14 dnů).
  • Minimální délka ozdravného pobytu se stanoví na 14 kalendářních dnů, ozdravný pobyt           v tomto topném období do 30. 4. 2016 (1. topné období)  nebo od 1. 10. 2016                   
   do 30. 4. 2017 (2. topné období).
  • Minimální výše poskytnuté dotace na jeden projekt příjemce činí 60 tis. Kč a maximální výše činí 600 tis. Kč.
  • Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 50 %.
  • Byly specifikovány podmínky: ozdravný pobyt v délce 14 dnů pro děti, které v době pobytu nedovrší 6 let zbylých 50% nákladů hradí rodiče.
  • Dotační program schválen usnesením Rady MSK s účinnosti od 9. 6. 2015, projekt bude ukončen nejpozději do 30. 4. 2017.

 Dotační program s odkazem na internetové stránky:

http://www.msk.cz/cz/uredni_deska/podminky-dotacniho-programu-prispevky-na-ozdravne-pobyty-zpz-04-2015-52924/

 •  Na základě zájmu dvou soukromých mateřských škol (MŠ Radost, s. r. o. Ke Studánce 1033 Orlová-Lutyně a MŠ Čtyřlístek, s. r. o. Kpt. Jaroše 762 Orlová-Lutyně) město Orlová podalo Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu s názvem Příspěvky na ozdravné pobyty ŽPZ/04/2015, která byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 17/1727 dne  17. 12. 2015.

 Dotace byla Městu Orlová schválena a bude realizována v rámci Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v maximální výši 102 200,- Kč (úhrada MSK ve výši 50% celkových nákladů, a to 68 300,- Kč pro MŠ Radost, s. r. o. Ke Studánce 1033 Orlová-Lutyně, a 33 900,- Kč pro MŠ Čtyřlístek, s. r. o. Kpt. Jaroše 762 Orlová-Lutyně). 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 26.7.2016

Zpět na výpis