Lepší Orlová - město pro TEBE

Město Orlová získalo finanční podporu z EU na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

a) Název projektu:                                               Lepší Orlová - město pro TEBE

b) Registrační číslo projektu:                            CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016800

c) Prioritní osa:                                                    Efektivní veřejná správa

Popis projektu a jeho výstupy:

Projekt "Lepší Orlová - město pro TEBE" je zaměřený na zlepšení fungování chodu úřadu zavedením automatizace vybraných procesů, čímž dojde k jeho zefektivnění. Automatizace procesů přináší mnoho výhod, kterými jsou především zvýšení produktivity práce, snížení chybovosti, usnadnění práce zaměstnancům, auditovatelnost provedené práce a další. Dále je projekt zaměřen na zlepšení obrazu města a komunikace směrem k občanům.

 Skládá se z těchto částí:

1) Automatizace vybraných procesů na Městském úřadě

- Pronájem RPA nástroje na 24 měsíců, který (RPA software = robot) vykonává různorodé administrativní činnosti stejně jako lidský operátor. Robot může převzít celý proces, nebo jeho část k dosažení co nejlepší kombinace lidských a robotických schopností. Zpracovává data v různých formách, umí komunikovat se systémy, aplikacemi a následovat procesní pravidla.

Jedná se o automatizaci těchto procesů:

-        Založení karty poplatníka – komunální odpad

-        Hlavní uzávěrka na kódu poplatků a generování opravných položek

-        Přerozdělování datových zpráv

2) Zpracování komunikační strategie města Orlová

3) Zachycení vzpomínkového dědictví prostřednictvím rozhovorů mezi mladou generací a seniory

4) Film o našem městě

5) Rozšíření objednávkového systému (odbor dopravy)

6) Vizuální komunikace města (manuál jednotného vizuálního stylu)

7) Rozvoj komunikace na sociálních sítích

- Analýza a strategie komunikace města Orlová na sociálních sítích

- Vzdělávací kurz ke komunikaci 

- Vzdělávací kurz zaměřený na sociální sítě

Celkové náklady projektu jsou stanoveny na 2 507 684,25 Kč. Příspěvek Unie činí 2 131 531,60 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 250 768,42 Kč. Vlastní zdroje financování města Orlová je ve výši 125 384,23 Kč.

Více informací o Operačním programu Zaměstnanost jsou zveřejněny na https://www.esfcr.cz.


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.2.2021

Zpět na výpis