Orlová - řídíme strategicky II

 Město Orlová získalo finanční podporu z EU na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanosti.

a)     Název projektu:                                 Orlová – řídíme strategicky II

b)     Registrační číslo:                             CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007387

c)     Prioritní osa:                                      Efektivní veřejná správa

Popis projektu a jeho výstupy:

Předmětem projektu je posílení strategického řízení města Orlová za podpory koncepčních dokumentů vztahujících se k fungování obce. Výstupem projektu budou následující koncepční dokumenty, které budou zpracovány v souladu s novým strategickým plánem města:

-       územní studie – organizace odvádění vod a spojená rizika,

-       pasport veřejného osvětlení,

-       pasport místních komunikací a dopravního značení,

-       koncepce rozvoje statické dopravy.

Celkové náklady projektu jsou stanoveny na 3 565 189,95 Kč. Příspěvek Unie činí 3 030 411,45 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 356 519 Kč. Vlastní zdroje financování města Orlová je ve výši 178 259,50 Kč.

 Více informací o Operačním programu Zaměstnanosti jsou zveřejněny na https://www.esfcr.cz.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 4.6.2018

Zpět na výpis