Územní studie krajiny ORP Orlová

Město Orlová získalo finanční podporu z EU na projekt realizovaný v rámci Integrovaného operačního programu pro období 2014 - 2020.

Název projektu :             Územní studie krajiny ORP Orlová

Registrační číslo :          CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004473

Prioritní osa IROP :        3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Popis projektu a jeho výstupy :

Předmětem projektu je pořízení územní studie krajiny, která bude jedním ze základních podkladů pro plánovací a rozhodovací činnost zejména orgánů územního plánování, orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů a dalších orgánů podílejících se na rozhodování o krajině. Cílem realizace je vytvořit odborný, komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního plánování.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 701 tis. Kč, dotace činí 631 tis. Kč.

Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu lze najít na http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana.


Datum zveřejnění/aktualizace: 18.8.2017

Zpět na výpis