Regulační plán historického centra Orlová

Město Orlová získalo finanční podporu z EU na projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020.

Název projektu :         Regulační plán historického centra Orlové

Registrační číslo :      CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_008/0004520

Prioritní osa IROP :    3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Popis projektu a jeho výstupy : Cílem projektu je stanovit v řešeném území podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán zvýší právní jistotu v území a občané a podnikatelské subjekty, které jsou cílovou skupinou jako vlastníci nemovitostí, tak budou mít pro případné investice podklad s jasně vymezenými pravidly jak pro vlastní návrhy, tak i pro sousední nemovitosti. Správní orgány získají podklad pro rozhodování v území a regulační plán tak současně pomůže při přípravě investic do území a tím k rozvoji území historické části Orlové.

Celkové způsobilé výdaje projektu jsou ve výši 301 tis. Kč, dotace činí 271 tis. Kč.

Více informací o Integrovaném regionálním operačním programu lze najít na http://strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana.


Datum zveřejnění/aktualizace: 18.8.2017

Zpět na výpis