Orlová - sesuv Olmovec II

Město Orlová získalo dotaci na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí. Celkové  náklady projektu jsou 18 649 084 Kč, celkové způsobilé náklady jsou ve výši 7 829 047 Kč a dotace z Evropské unie 6 654 690 Kč, příspěvek Státního fondu životní prostředí ČR 391 452 Kč.

Název projektu: Orlová - sesuv Olmovec II

Registrační číslo: CZ.1.02/6.6.00/13.21640

Prioritní osa: 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)

Oblast podpory: 6.6. Prevence sesuvů a skalních řícení

Předmětem projektu je stabilizace a sanace sesuvu Olmovec v k.ú. Horní Lutyně. V rámci realizace akce bude provedena úprava odtokových poměrů ( stabilizací koryta vodního toku Výšina, vybudováním odvodňovacího příkopu a vybudováním odpadního koryta dešťové kanalizace), sanace 2 lokálních sesuvů (úprava nivelety, zásypem erozních rýh a vybudováním gabionových gravitačních zdí).

Cílem projektu je stabilizace a sanace sesuvu, který bezprostředně nebo v krátkém časovém horizontu svými negativními projevy a následky ohrožuje především majetek ale také případně životy a zdraví.

Více informací o Operačním programu Životní prostředí jsou zvěřejněny na www.opzp.cz.


Datum zveřejnění/aktualizace: 24.4.2017

Zpět na výpis