Revitalizace lesoparku ve městě Orlová

                                                 

Město Orlová získalo dotaci na projekt realizovaný v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020. Celkové uznatelné náklady projektu jsou ve výši  5 938 410,00 Kč, z toho příspěvek společenství EU činí 990 000,00 Kč, příspěvek z národních zdrojů 1 010 000,00 Kč.

Název projektu:       Revitalizace lesoparku ve městě Orlová

Registrační číslo :  16/002/08520/780//000122

Opatření 8 :              Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Podopatření 8.5 :    Podpora investic ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystémů

Operace 8.5.2 :        Neproduktivní investice v lesích

Cílem realizace projektu je celková revitalizace lesoparku ve městě Orlová tak, aby lesopark plnil svou společenskou funkci. Předmětem realizace je revitalizace chodníků a zpevněných ploch, obnova a doplnění veřejného osvětlení, revitalizace studánky a instalace mobiliáře (lavičky a odpadkové koše). Realizace projektu přinese zlepšení ekologické stability území a celkově zvýší funkčnost a udržitelnost území. 

 Více informací o Programu rozvoje venkova na www.szif.cz a www.eagri.cz.


Datum zveřejnění/aktualizace: 24.4.2017

Zpět na výpis