Dejte nám šanci poznat svět II

Náhled

 

Město Orlová získalo dotaci  na projekt realizovaný v rámci  Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, a to v souladu s usnesením Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko č. 41/413 ze dne 18. 8. 2010. Realizované  náklady projektu byly 7067 tis. Kč z toho způsobilé náklady  7043 tis Kč a dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko je  6 514 tis Kč.  

 

Název projektu: Dejte nám šanci poznat svět II

Registrační  číslo: CZ.1.10/3.2.00/03.00888

Prioritní osa: 3 Rozvoj měst

Oblast podpory: 3.2 Subregionální centra

Zaměření výzvy: Školství a volnočasové aktivity

 

Město Orlová si jako zřizovatel základních škol ve městě stanovilo cíl pečovat o žáky nadané, žáky se specifickými poruchami učení a klást důraz na zkvalitnění materiálních a technických podmínek vzdělávání a práci s informacemi. K naplnění tohoto cíle byl připraven projekt zavádění moderních výukových metod založených na informačních technologiích a multimediálních učebnicích do základních škol. Projekt bude realizován Městem Orlová v ZŠ Mládí 726, v ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem Orlová, Lutyňská 400, v  ZŠ Slezská 850 a ZŠ  Jarní 400. Předmětem projektu je pořízení informační technologie (počítače, dataprojektoru, plátna nebo interaktivní tabule) s napojením na internet do každé kmenové třídy a pořízení elektronických učebnic. Zapojení multimédií do výuky umožní žákům přijímat informace všemi smysly a pedagogům umožní respektovat individuální schopnosti žáka a to z hlediska rychlosti a formy.

Více informací o Regionálním operačním programu lze najít na www.rr-moravskoslezsko.cz.


Datum zveřejnění/aktualizace: 19.4.2011

Zpět na výpis