MAP III - ORP Orlová

"MAP III - ORP ORLOVÁ"

V rámci obce s rozšířenou působností byl ukončen k 31.04.2022 projekt "MAP II - ORP Orlová". Spolupracující obce - Orlová, Petřvald a Doubrava se dohodly v projektu dále spolupracovat. Z tohoto důvodu byla podána na MŠMT žádost a projekt může dále pokračovat.

Číslo a název výzvy: 02_20_082  Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023052

Harmonogram projektu:

Datum zahájení fyzické realizace projektu:      01.05.2022

Datum ukončení fyzické realizace projektu:    30.11.2023

Doba trvání (v měsících):                                   19

Celkové způsobilé výdaje:                                 2 147 255,60 Kč

Anotace projektu:

Projekt podporuje společné plánování a sdílení aktivit na celém území ORP Orlová (3 obce, 18 IZO) za účelem zlepšení kvality místního vzdělávání ve školách, ale i u neformálních vzdělavatelů. Projekt navazuje na MAP I a II a umožňuje pokračovat v rozvoji a aktualizaci místního akčního plánování, monitorovaní a vyhodnocování MAP. Naším cílem je také podpořit větší zapojení rodičů do života škol, umožnit spolupráci a výměnu zkušeností aktérů ve vzdělávání, především pak u pedagogů a zřizovatelů.

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpora společného plánování v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ. Projekt zajistí pokračování a nepřerušení nastavené spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, podpoří jejich další vzájemné informování a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Primárním cílem je podpořit již fungující realizační tým v přechodném období, než bude zahájena realizace Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) připravovaného pro programové období 2021-2027. V rámci projektu bude také podpořeno vyhodnocování přínosů vzájemné spolupráce partnerů, a to jak v rámci probíhajícího projektu, tak i v rámci celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání, které v daném území v programovém období 2014 - 2020 probíhalo. Plánování společných nebo sdílených aktivit v území bude přispívat k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje, ve kterém se nachází MAP, navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. Projekt MAP III v ORP Orlová navazuje na dosažené cíle místních akčních plánů I a II a obsahuje aktivity, které školy povedou blíže k naplnění vize jejich rozvoje. To znamená posun ke konkrétním cílům, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci.

Dílčí cíle projektu:

1. Systémové zlepšení řízení škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého akčního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.

2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání.

3. Zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání pro každé dítě / každého žáka v inkluzivní škole.

4. Zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních finančních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků.

Spolupráce v MAP povede k realizaci povinných i volitelných podaktivit, jejichž prostřednictvím budou naplněny stanovené cíle.

 Webové stránky prejektu: www.map-orlova.cz


Datum zveřejnění/aktualizace: 29.9.2022

Zpět na výpis