Komunitní centrum Maják

 

Město Orlová realizuje  projekt financovaný z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost

Název projektu: Komunitní centrum "Maják" v Orlové
Registrační číslo: CZ.1.04/3.2.00/55.00011
Prioritní osa: 3. Sociální integrace a rovné příležitosti
Oblast podpory: 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
Termín realizace: 09/2012-05/2015

Popis projektu

Projekt využije působení synergického efektu poskytování hned několika sociálních služeb a doprovodných fakultativních činností na jednom místě, což povede k sociálnímu začleňování a prevenci sociálního vyloučení v romské lokalitě v Orlové-Porubě.

V rámci Komunitního centra Maják budou poskytovány tři registrované sociální služby, a to Občanská poradna Orlová (odborné sociální poradenství), Sociální asistence Orlová (sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) a terénní program. Na tyto služby pak navazují další - fakultativní - činnosti, jako je klub dětí a maminek, výchovně vzdělávací aktivity, hudební taneční či sportovní aktivity.

Provázanost jednotlivých činností zajistí komplexní a intenzivní řešení nejpalčivějších problémů, s nimiž se obyvatelé sociálně vyloučených lokalit denně potýkají.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je podpora začleňování sociálně vyloučených osob v lokalitě Orlová-Poruba nebo osob ohrožených sociálním vyloučením a jejich návrat do společnosti a na trh práce. Podpora se zaměří především na poskytování sociálních služeb terénní sociální práce, sociálně aktivizačních služeb, odborného sociálního poradenství a navazujících fakultativních činností v komunitním centru.

Smyslem projektu je systematická práce se všemi věkovými skupinami tak, aby byl kladen důraz na prevenci sociálního vyloučení.

Dílčími cíly je podpora aktivního hledání zaměstnání, pracovních návyků, samostatnosti klientů v řešení jejich životních situací, zodpovědnosti za vlastní život, smysluplného trávení volného času, přístupu ke vzdělání, znalosti svých práv a povinností.

V neposlední řadě je snahou komunitního centra působit na chod veřejné správy a samosprávy ve prospěch občanů ze sociálně vyloučené lokality. Příkladem může být spolupráce se zaměstnanci MěÚ Orlová, koordinátorem pro národnostní menšiny, Policií České republiky a dalšími subjekty působícími na území města Orlová a v širším okolí.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou obyvatelé sociálně vyloučených romských lokalit v Orlové starší 15 let.

Podle zkušeností jsou považovány za nejzávažnější problémy života komunity úroveň bydlení, vnímání vyloučení ze společenského života, předluženost domácností, kriminalita, záškoláctví, lichva, závislost na sociálních dávkách.

Typickým problémem v místě je pak nízká vzdělanost a naopak vysoká míra nezaměstnanosti. Trvale pracuje pouze několik osob, další jsou příležitostně zaměstnáváni načerno. Stejně jako ve většině jiných sociálně vyloučených lokalit se zde vyskytuje prodej drog, narkomanie, gamblerství a alkoholismus.

Všechny uvedené jevy negativním způsobem ovlivňují rodinné prostředí. Rodiče, kteří mají nízkou úroveň vzdělání, nemají tendenci motivovat své děti ke školnímu vzdělávání nebo organizovaným mimoškolním aktivitám.

Cílovou skupinu projektu tak představují všichni lidé, kteří se dostali do obtížné životní situace, jež nedokáží řešit vlastními silami, a obrátí se na služby komunitního centra. Služby komunitního centra nejsou určeny pouze pro specifický okruh problémů, naopak jsou nastaveny tak, aby mohly zasahovat do mnoha oblastí lidského života, navazovaly na sebe, a mohly plně uspokojit potřeby klienta.

Všechny aktivity projektu jsou a budou přizpůsobovány požadavku a úrovni cílové skupiny. Služby jsou poskytovány především dle zásad bezplatnosti (za poskytované služby se neplatí), nestrannosti (bez rozdílu rasy, pohlaví, sexuální orientace aj.), diskrétnosti (sdělené informace jsou důvěrné) a nezávislosti (služba je poskytována nezávisle na jiných institucích či organizacích financujících služby).

Účastníci/ce projektu

osoby z romských lokalit
pracovníci/ce a subjekty v oblasti sociálních služeb a začleňování

Region

Moravskoslezský kraj

Průběh

Projekt bude realizován prostřednictvím 10 klíčových aktivit, které povedou k naplnění cílů a dosažení očekávaných výsledků projektu.
1. Zahájení realizace projektu
2. Oslovení cílové skupiny
3. Poskytování terénní sociální služby
4. Poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
5. Poskytování odborného sociálního poradenství
6. Celoživotní vzdělávání
7. Semináře pro uživatele služeb
8. Metodická práce
9. Ukončení realizace projektu
10. Koordinace aktivit

Výsledky

Terénní sociální práce je poskytována v přirozeném prostředí uživatele. Terénní pracovníci tedy docházejí do přímo do místa bydliště uživatelů, či je kontaktují na místech, kde se uživatelé obvykle zdržují. Opakovaně je nejčastěji řešenou problematikou oblast bydlení, tedy získání nového bydlení, řešení závad v bytech, pomoc s řešením dluhů na nájemném či obrana před vystěhováním z bytu. Dále se velice často řeší problematika zadluženosti, tedy pomoc a poradenství v oblasti exekucí, odporů proti platebním příkazům, sjednání splátkového kalendáře. Dále pracovníci Terénní sociální práce poskytují poradenství a pomoc také v oblasti rodinného práva, sociálních dávek, školství, zaměstnanosti, trestního práva, vyřízení jakýchkoliv dokladů apod. Pracovníci také poskytují doprovody uživatelům při řešení různých záležitostí v případě, kdy uživatel nerozumí požadavkům třetí strany či svým právům a povinnostem a potřebuje pomoci. Služby Terénní sociální práce využilo dohromady od začátku projektu 319 uživatelů. Přičemž pouze za březen a duben roku 2015 bylo poskytnuto 784 intervencí a kontaktů a 462 služeb.Pracovníci Terénní sociální práce se snaží zejména o podporu uživatelů při řešení jejich situace a to tak, že je se snaží vést k samostatnosti a zvýšit jejich aktivitu při řešení již vzniklé situace. Dále se snaží působit na své uživatele preventivně, tedy vést uživatele k tomu, aby předcházeli vzniku nepříznivých situací, např. pravidelné splácení dluhů byť v malých částkách, placení nájmu či v případě nouze alespoň uhrazení jeho části apod.

 V Komunitním centru Maják je dále registrována také služba Sociální asistence Orlová, která poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Pracovníci Sociální asistence pomáhají rodinám, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokáži zvládat vlastními silami. Jejich cílem je pomoci rodinám získat, udržet či prohloubit základní funkce rodiny. V praxi tedy pomáhají rodinám s přípravou jejich dětí do školy, s komunikací s různými školskými zařízeními, s hledáním vhodnějšího bydlení pro rodinu a sestavení rodinného rozpočtu. Tato služba již také slaví své vlastní úspěchy a podařilo se díky ní předejít mnoha propadnutím dětí ve škole, předcházet uložení nápravných opatření dětem či pomoci získat rodině zpět děti z institucionální výchovy. Mnoho rodin již začalo v různých oblastech své působnosti fungovat samostatně, například u jedné z rodin se podařilo naučit maminku chodit pravidelně k lékaři s dítětem a samostatně si vyřídit všechna povinná očkování u novorozence. Od začátku projektu Sociální asistence aktivně pomohla 33 rodinám.

Třetí z registrovaných sociálních služeb je Občanská poradna Orlová. Poradkyně poskytuje odborné sociální poradenství v široké oblasti sociální problematiky. Tato služba je uživateli využívána spíše jednorázově či krátkodobě. Uživatelé zůstávají anonymní a jsou jim přidělovány kódy. Nejčastěji řešenou problematikou je oblast občansko–soudních sporů, sociálních dávek, zadluženosti, rodinného práva, bydlení apod.

Cílem Občanské poradny je poskytnutí potřebných informací a rad, které uživatel využije pro vyřešení svého problému. V některých případech je uživateli poskytnuta pomoc se sepsáním různých návrhů, odvolání, odporů, žalob či vyjádření apod. Často ovšem stačí i poskytnutí příslušného vzoru dokumentu.

Vzhledem k převážně jednorázovému systému poskytování poradenství, je po ukončení jednání nabídnuta uživatelům možnost vyjádření jejich spokojenosti s poskytovanou službou formou vyplnění krátkého dotazníku. Tím získáváme zpětnou vazbu uživatelů.

Od začátku projektu využilo služeb 160 nových uživatelů. Během března a dubna bylo poskytnuto 103 intervencí.

Více o programu najdete na  www.esfcr.cz.


Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [27.5KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 1.10.2012

Zpět na výpis