Povinně zveřejňované informace

 1. BodObsah informaceVěcně příslušná informace

  1

  Úplný oficiální název povinného subjektu. Město Orlová

  2

  Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost. Město Orlová vzniklo jako územní samosprávná jednotka na základě zákona č. 367/1990 Sb. ze dne 4. září 1990.
  Činnost provozuje na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění.

  3

  Popis organizační struktury povinného subjektu. Zobrazit stránku s popisem organizační struktury

  4

  Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail, oficiální e-mail pro elektronický podpis (pokud existuje) a pro zaručený elektronický podpis (pokud existuje), jiné možné spojení. Zobrazit stránku s kontaktními informacemi

  5

  Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti. Případné platby můžete poukázat:
  Příjmový účet - 107216397/0300
  IBAN: CZ12 0300 0000 0001 0721 6397
  SWIFT CODE: CEKO CZ PP
  Jednotliví plátci a ostatní účely plateb jsou rozlišeny variabilními symboly, které určuje odbor městských financí a školství prostřednictvím věcně příslušného odboru.

  6

  Identifikační číslo organizace (IČO). 00297577

  7

  Daňové identifikační číslo (DIČ). CZ00297577

  8

  Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

  9

  Místo a způsob, jak získat příslušné informace. Pro potřebu podání žádosti o informaci a při použití elektronického formuláře nemusí být aplikován elektronický podpis.
  Místo - 

   

   

  Město Orlová
  Osvobození 796
  735 14   Orlová - Lutyně
  IČO: 00297577
  tel.: 596 581 111
  fax: 596 581 123, 596 581 333
  email.: posta@muor.cz
  Způsob -  ústně => osobně či telefonicky
  písemně => individuální podání, na formuláři zpracovaném MěÚ, elektronickou poštou, faxem, prostřednictvím Internetu
  • Směrnice o postupu MěÚ a vymezení kompetencí pro poskytování informací a podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  • Formulář (Žádost o informace podané fyzickou osobou)
  • Formulář (Žádost o informace podané právnickou osobou)

  10

  Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
  1.  Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím podatelny, sekretariátů starosty, tajemníka a vedoucích odborů nebo elektronicky na e-mailovou adresu konkrétního zaměstnance.
  2.  Rozhodnutí lze převzít osobně v sídle povinného subjektu, po předchozí dohodě s vedoucím odboru, jehož odbor podání vyřizoval. V opačném případě bude rozhodnutí doručeno poštou na doručenku. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti je vydáváno podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydávané v oblasti přenesené působnosti jsou příslušné odbory KÚ. Odvolacím orgánem pro oblast samosprávné působnosti je Rada Města Orlové. Lhůta pro rozhodnutí o odvolání činí podle ust. § 83 odst. 1 zákona 15 dnů od předložení odvolání orgánem, který rozhodoval v I. instanci.

  11

  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.
  1.  Odvolání se podává k odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat prostřednictvím podatelny.
  2.  Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat způsobem stanoveným zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.
  3.  Postup a pravidla, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku jsou stanovena rovněž zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Tento zákon stanovuje mimo jiné i náležitosti, které má obsahovat rozhodnutí. Pro podání opravného prostředku není stanoven formulář.

  12

  Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat. Formuláře související s řešením životních situací jsou umístěny u jednotlivých návodů

  13

  Popisy postupů (návody pro řešení životních situací). Zobrazit stránku s návody na řešení životních situací

   

   

  14

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

  Přehled nejdůležitějších předpisů je uveden v textu, popisujícího činnost odboru.
  Více informací: Veškeré předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení vlády) vydané ve Sbírce zákonů.

  Zobrazit stránku s Vyhláškami obce.
  Zobrazit stránku s Nařízeními obce.

  Nejdůležitější předpisy:

  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
  zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění
  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění

  Přehled nejdůležitějších předpisů jednotlivých odborů:

  odbor rozvoje a investic

  zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
  zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (rozpočtová pravidla), v platném znění
  zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

  právní odbor

  zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
  zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
  zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění
  zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, v platném znění
  zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), v platném znění
  zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění

  odbor městských financí a školství

  zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
  zákon č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, v platném znění
  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění                                                                      zákon č. 186/2002 Sb., o hazardních hrách, v platném znění
  zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění
  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění                                                      zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění

  kancelář tajemníka

  zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, v platném znění
  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
  zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění
  zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
  zákon č. 111/2009 Sb., o základních registech, v platném znění
  zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění
  vyhláška MV č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění
  vyhláška MV č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě, v platném znění
  zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění
  vyhláška MV č. 59/2002 Sb., o provedení zákona o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění
  zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, v platném znění
  vyhláška MV č. 152/2000 Sb., o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů, v platném znění
  zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění
  vyhláška MV č. 233/2000 Sb., o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR, v platném znění
  zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, v platném znění
  vyhláška MV č. 409/2003 Sb., o povedení zákona o volbách do Evropského parlamentu, v platném znění
  zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, v platném znění
  vyhláška MV č. 294/2012 Sb., o provedení zákona o volbě prezidenta republiky, v platném znění
  zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon), v platném znění
  zákon č. 241/2000 Sb., o hosodářských opatřeních pro krizové stavy, v platném znění
  zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, v platném znění
  zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění
  zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v platném znění
  zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní či jinou pohromou, v platném znění
  zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, v platném znění
  zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění
  ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění
  zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), v platném znění
  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
  zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem  a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění
  zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky

  odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad

  zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném znění
  zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění
  zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, v platném znění
  zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
  zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění
  zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění
  zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění
  zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
  zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
  zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, v platném znění
  zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
  zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
  zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
  zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění
  zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění
  zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
  zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění
  zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění
  zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  zákon č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  odbor výstavby a životního prostředí

  zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
  zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění
  zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
  zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
  zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění
  vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění
  vyhláška MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  vyhláška MMR č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
  vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění
  vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění
  vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění
  vyhláška MMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

  zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění
  zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění
  zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
  zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů (zákon o rybářství), v platném znění
  zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
  zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, v platném znění
  zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění
  zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon), v platném znění
  zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
  zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
  zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění
  zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění
  zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, v platném znění
  zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), v platném znění
  zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění
  zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
  zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, v platném znění
  zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění
  zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

  odbor dopravy

  zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), v platném znění
  zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti  za přestupky a řízení o nich, v platném znění
  zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění
  zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění
  zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění
  zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
  zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění

  odbor správy majetku a hospodářské správy

  zákon č. 458/2000 Sb., o ppodmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění
  zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
  vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
  zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
  zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
  zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
  vyhláška MMR č. 372/2001 Sb., kterou se se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitelke
  vyhláška MPO č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

  interní audit

  zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění
  vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

  odbor sociální a zdravotní

  zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
  zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění
  zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění
  zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), v platném znění
  zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění
  vyhláška MPSV č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
  nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení, v platném znění
  zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

   

   

   

   

   

   

  15

  Sazebník úhrad za poskytování informací.

  Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  16

  Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.  Zobrazit stránku s výročními zprávami

  17

  Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

  Zobrazit stránku se seznamem organizací

  PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - KULTURA, SPORT:

  1. Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace

  IČ:

  05547431

  Adresa:          

  Osvobození 796 735 14 Orlová-Lutyně

  Ředitel:          

  Ing. Michal Kozák

  E-mail:

  michal.kozak@msk-orlova.cz    info@msk-orlova.cz

  Telefon:

  731 620 971

  Webové stránky:

  www.msk-orlova.cz

   

  2. Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace

  IČ:

  72050098

  Adresa:          

  Masarykova třída 1324 Orlová-Lutyně 735 14

  Ředitelka:      

  Bc. Iva Sušková

  E-mail:

  reditelka@knihovna-orlova.cz   knihovna@knihovna-orlova.cz

  Telefon:

  596 530 954, 596 511 938

  Webové stránky:

  www.knihovna-orlova.cz

   

  3. Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace

  IČ:

  65890825

  Adresa:          

  Osvobození 797 Orlová-Lutyně 735 14

  Ředitelka:      

  Barbora Herdová

  E-mail:

  informace@dkorlova.cz    bara.herdova@dkorlova.cz

  Telefon:

  596 512 945, 604 295 976

  Webové stránky:

  www.dkorlova.cz

  PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ŠKOLSTVÍ:

  1.    Mateřská škola Orlová-Lutyně Na Vyhlídce 1143 okres Karviná, příspěvková organizace

  IČ:

  66182531

  Adresa:          

  Na Vyhlídce 1143 Orlová-Lutyně 735 14

  Ředitel/ka:     

  Mgr. Yvona Dluhošová

  E-mail:

  msnavyhlidce@seznam.cz

  Telefon:

  596 511 162

  Webové stránky

  www.msnavyhlidce.info

    

  2.    Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace

  IČ:

  48004201

  Adresa:          

  K. Dvořáčka 1228 Orlová-Lutyně 735 14

  Ředitelka:      

  Mgr. Jana Valošková

  E-mail:

  info@mskarladvoracka.cz

  Telefon:

  730 595 920

  Webové stránky:

  www.mskarladvoracka.cz

   

  3.    Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace

  IČ:

  75026678

  Adresa:          

  Okružní 917 Orlová-Lutyně 735 14

  Ředitelka:      

  Mgr. Marie Bardoňová

  E-mail:

  ms-okruzni@seznam.cz

  Telefon:

  596 521 428

  Webové stránky:

  www.msorlova.cz

   

  4.    Mateřská škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1033 okres Karviná, příspěvková organizace

  IČ:

  6390757

  Adresa:          

  Ke Studánce 1033 Orlová-Lutyně 735 14

  Ředitelka:      

  PhDr. Bc. Karin Fodorová, PhD.

  E-mail:

  ms-kestudance1033@seznam.cz

  Telefon:

  703 499 894

  Webové stránky:

  www.mskestudance.cz

   

  5.    Základní škola Orlová-Lutyně Ke Studánce 1050 okres Karviná, příspěvková organizace

  IČ:

  48004219

  Adresa:          

  Ke Studánce 1050 Orlová-Lutyně 735 14

  Ředitel:          

  Mgr. Milan Fus

  E-mail:

  kestudance@kestud.cz

  Telefon:

  558 847 913

  Webové stránky:

  www.kestud.cz

   

  6.    Základní škola Orlová-Lutyně Školní 862 okres Karviná, příspěvková organizace

  IČ:

  48004201

  Adresa:          

  Školní 862 Orlová-Lutyně 735 14

  Ředitel:          

  Mgr. Marek Tešnar

  E-mail:

  sekretariat.skolni@zsskolni.org

  Telefon:

  596 511 938

  Webové stránky:

  www.zsskolni.org

   

  7.    Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace

  IČ:

  75026635

  Adresa:          

  K. Dvořáčka 1230 Orlová-Lutyně 735 14

  Ředitel:          

  Mgr. Zdenek Nowak

  E-mail:

  sekretariat@zsdvoracka.cz

  Telefon:

  596 511 08

  Webové stránky:

  www.zsdvoracka.cz

   

  8.    Základní škola Orlová-Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace

  IČ:

  62331426

  Adresa:          

  U Kapličky 859 Orlová-Lutyně 735 14

  Ředitel:          

  Mgr. Kamil Paloncy

  E-mail:

  zs.kaplicka@seznam.cz

  Telefon:

  596 511 093

  Webové stránky:

  www.zsukaplicky.cz

   

  9.    Základní škola Orlová-Lutyně Mládí 726 okres Karviná, příspěvková organizace

  IČ:

  75026643

  Adresa:          

  Mládí 726 Orlová-Lutyně 735 14

  Ředitelka:      

  Mgr. Ing. Kateřina Plintová

  E-mail:

  skolamladi@skolamladi.cz

  Telefon:

  596 511 885

  Webové stránky:

  www.skolamladi.cz

   

  10.    Základní škola Orlová-Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace

  IČ:

  75026678

  Adresa:          

  Jarní 400 Orlová-Poruba 735 14

  Ředitel:          

  PhDr. Soňa Balonová

  E-mail:

  zsjarniorlova@seznam.cz

  Telefon:

  596 520 329

  Webové stránky:

  www.zsjarni.org

   

  11.    Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Orlová, příspěvková organizace

  IČ:

  75026694

  Adresa:          

  Lutyňská 400 Orlová-Lutyně 735 14

  Ředitel:          

  Mgr. Halina Sikorová

  E-mail:

  zsporlova@seznam.cz

  Telefon:

  552 308 540

  Webové stránky:

  www.pzsorlova.cz

   

  12.    Dům dětí a mládeže Orlová, příspěvková organizace

  IČ:

  75122073

  Adresa:          

  Masarykova třída 958 Orlová-Lutyně 735 14

  Ředitelka:      

  Mgr. Jana Šertlerová

  E-mail:

  jana.sertlerova@ddm-orlova.cz

  Telefon:

  596 511 888

  Webové stránky:

  www.ddmorlova.cz

  18

  Informační systém úřadu  GINIS, VITA

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 23.2.2015

Zpět na výpis