Útvar interního auditu

Interní audit je funkčně nezávislým útvarem úřadu podřízeným starostovi, organizačně odděleným od řídících výkonných struktur. V samostatné působnosti nezávisle a objektivně přezkoumává a vyhodnocuje operace a vnitřní kontrolní systém Vyhodnocuje a přezkoumává přiměřenost a účinnost systému finančního řízení a kontrol na úřadě města interními audity, kterými prověřuje vybrané operace a procesy. 

V součinnosti s controllingem se zúčastňuje veřejnosprávních kontrol. Zajišťuje v součinnosti s controllingem zpracování a předkládání souhrnných ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol za město Orlová Ministerstvu financí ČR. Ve spolupráci s controllingem zajišťuje zpracování obecných informací o výsledcích kontrol dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a jejich zveřejnění. Ve spolupráci s dotčenými odbory zasílá hlášení o případných závažných zjištěních na ministerstvo financí. Zpracovává roční zprávu o své činnosti, kterou předkládá starostovi města

Základní legislativní rámec:

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
  • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
  • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
  • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
  • Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Datum zveřejnění/aktualizace: 2.11.2012

Zpět na výpis