Útvar interního auditu

 • Interní audit je funkčně nezávislým útvarem úřadu podřízeným starostovi, organizačně odděleným od řídících výkonných struktur
 • V samostatné působnosti nezávisle a objektivně přezkoumává a vyhodnocuje operace a vnitřní kontrolní systém v celém rozsahu části čtvrté zákona o finanční kontrole
 • Vyhodnocuje a přezkoumává přiměřenost a účinnost systému finančního řízení a kontrol na úřadě města interními audity, kterými prověřuje vybrané operace a procesy
 • Organizuje a provádí veřejnosprávní kontroly příspěvkových organizací zřízených městem a dalších organizací, kterým jsou z rozhodnutí orgánů města poskytovány finanční prostředky z rozpočtu města
 • Ověřuje správnost použití těchto prostředků.

Nejdůležitější předpisy

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
 • Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. , o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. , zákona č. 320/2002 Sb . a zákona č. 123/2003 Sb.
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví

Datum zveřejnění/aktualizace: 2.11.2012

Zpět na výpis