agenda Právního odboru

Náplň činnosti Právního odboru

Agenda právních služeb

Stěžejním úkolem Právního odboru je poskytování právního poradenství vedení města a jeho orgánům, organizačním složkám města a jednotlivým odborům Městského úřadu Orlová, a dále pak zastupování města Orlová v soudních přích před soudy České republiky všech stupňů. Současně Právní odbor zastává funkci garanta právní nezávadnosti smluv uzavíraných mezi městem Orlová a jinými subjekty.

Právní odbor plní úlohu opatrovníka ve správních řízeních vedených Odborem vnitřních věcí a živnostenský úřad, Odborem výstavby a životního prostředí a na žádost státních institucí i v řízeních vedených vůči jejich klientům, u nichž není známo místo pobytu.

Přijímá, eviduje a zajišťuje komplexní řešení stížností, podání a podnětů občanů došlých na Městský úřad Orlová, a to v souladu se zákonem č. 500/2004  Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a interními předpisy Městského úřadu Orlová, a petic dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení § 5 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, a v souladu s Vyhláškou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu, v platném znění, ukládá obcím povinnost vkládat do centrálního registru smlouvy o poskytnutí dotací jakéhokoli druhu smlouvy, z jejichž obsahu vyplývá, že město Orlová poskytuje veřejnou podporu formou subvence úrokových sazeb, půjčky, kapitálové injekce a záruky. O tom, zda se jedná o takovýto typ smlouvy, rozhoduje v pochybnostech Právní odbor, který je současně i garantem hlášení podpor de minimis do centrálního registru.

S platností ode dne 01.09.2017, kdy nabyl účinnosti zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, Právní odbor, na základě pověření vedoucího Městského úřadu Orlová, zastává funkci podpůrného orgánu (viz prezentaci „Zákon o střetu zájmů“)

Agenda vymáhání pohledávek

Zajišťuje vymáhání všech pohledávek po lhůtě splatnosti původně evidovaných jednotlivými odbory Městského úřadu Orlová, včetně pohledávek z pokut, za komunální odpad a pohledávek poplatků ze psů.

Agenda místních poplatků

Nově od 01.01.2018 je součástí Právního odboru agenda místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu, agenda místního poplatku ze psů, ze vstupného a pobytu (viz prezentace „Životní situace“).

Ostatní

Právní odbor dále:

  • administrativně zajišťuje chod Škodní komise zřízené při Městském úřadě Orlová,
  • vede agendu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Orlová,
  • vydává potvrzení o bezdlužnosti.

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 7.2.2013

Zpět na výpis