Právní odbor

Primárním posláním odboru je poskytování právních služeb, a to zejména odborům Městského úřadu Orlová, respektive orgánům města Orlové (Rada města Orlová, Zastupitelstvo města Orlová). Okruh činností Právního odboru je však mnohem širší. Právní odbor mj. plní nejen funkci garanta právní nezávadnosti smluv uzavíraných městem Orlová, ale zastává i úlohu opatrovníka ve správních řízeních, vyřizuje veškeré stížnosti, podání, podněty a petice, jež byly doručené zdejšímu úřadu apod. Významnou část náplně práce odboru tvoří agenda pohledávek města po lhůtě splatnosti, jež jsou vymáhány dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Oddělení právních služeb

 • poskytuje právní poradenství pro vedení města a jeho orgány, organizační složky města včetně jednotlivých odborů městského úřadu a zastupuje město před soudy všech stupňů,
 • zajišťuje kontrolní činnost na jednotlivých odborech městského úřadu, vyplývající z obecně platných právních předpisů nebo činností uložených na základě vnitřních předpisů městského úřadu nebo právních předpisů města,
 • plní funkci opatrovníka pro účely řízení vedených městským úřadem,
 • posuzuje návrhy obecně závazných vyhlášek města a nařízení města, a podává k nim právní stanoviska,
 • účastní se přípravy projednávání návrhů organizačních a jiných norem, a to z hlediska formálně právních náležitostí,
 • posuzuje návrhy smluvních vztahů předložených příslušnými odbory městského úřadu, případně vypracovává návrhy "nestandardních vzorových smluv" všech typů, za účelem ochrany právních zájmů města,
 • vede evidenci právnických osob s majetkovou účastí města, včetně jejich změn, posuzuje předložené dokumenty a předkládá návrhy orgánům města k plnění úkolů vyplývajících z majetkové účasti v právnických osobách,
 • vede agendu podpůrného orgánu MS ČR ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zpracovává právní stanoviska/ rozbory k materiálům předkládaným Radě města Orlová a Zastupitelstvu města Orlová,
 • zajišťuje legislativně právní dohled nad průběhem jednání Zastupitelstva města,
 • posuzuje bezúhonnost podnikatele dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • zajišťuje vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti, přičemž uskutečňuje veškeré procesní úkony s jejich vymožením,
 • vede centrální přehled o polhůtních pohledávkách města,
 • při vymáhání pohledávek spolupracuje s příslušnými orgány, úřady a institucemi, které se vymáháním pohledávek zabývají.

Další činnosti

 • vydává potvrzení o bezdlužnosti,
 • vede agendu škodní komise zřízené při Městském úřadu Orlová,
 • vede agendu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Orlová,
 • na žádost soudů, resp. Policie ČR zajišťuje přítomnost „nezúčastněných osob“ při rekognicích, domovních prohlídkách, výsleších, vyklizeních bytů, jejichž vlastníkem není město Orlová,
 • vede agendu registru podpory DE MINIMIS,
 • přijímá, eviduje a zajišťuje komplexní řešení podání a stížností občanů v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy městského úřadu, vč. petic dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
 • předkládá Radě města Orlová přehled vyřízených stížností, podnětů a petic za předcházející rok,
 • zpracovává a aktualizuje životní situace u poplatku ze psů, komunálního odpadu, vstupného a pobytu,
 • vydává a aktualizuje obecně závazné vyhlášky dle platné legislativy.

Úkoly v přenesené působnosti

Oddělení místních poplatků a pokut

 • provádí správu místních poplatků (evidence, výpočet),
 • vede evidenci poplatníků a aktualizuje ji na základě přihlášek, odhlášek a změn,
 • sjednává inkaso poplatku prostřednictvím SIPO,
 • rozhoduje v záležitosti týkající se místních poplatků (osvobození od placení, sporné případy), vyřizuje odvolání a námitky proti vydaným rozhodnutím,
 • vymáhá nedoplatky dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • provádí místní šetření na úseku poplatku ze psů, vstupného, pobytu a komunálního odpadu,
 • u místního poplatku ze vstupného vede seznamy ohlášených akcí (pro účely Městské policie Orlová a Policie ČR),
 • spolupracuje se správními orgány při řešení přestupků,
 • provádí vymáhání nedoplatků pokut dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, daňové a soudní exekuce, 
 • spolupracuje s celními úřady při vymáhání pokut.

Datum zveřejnění/aktualizace: 7.5.2024

Zpět na výpis