Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

agenda Právního odboru

Náplň činnosti Právního odboru

Agenda právních služeb

Stěžejním úkolem Právního odboru je poskytování právního poradenství vedení města a jeho orgánům, organizačním složkám města a jednotlivým odborům Městského úřadu Orlová, a dále pak zastupování města Orlová v soudních přích před soudy České republiky všech stupňů. Současně Právní odbor zastává funkci garanta právní nezávadnosti smluv uzavíraných mezi městem Orlová a jinými subjekty.

Právní odbor plní úlohu opatrovníka ve správních řízeních vedených Odborem vnitřních věcí a živnostenský úřad, Odborem výstavby a životního prostředí a na žádost státních institucí i v řízeních vedených vůči jejich klientům, u nichž není známo místo pobytu.

Přijímá, eviduje a zajišťuje komplexní řešení stížností, podání a podnětů občanů došlých na Městský úřad Orlová, a to v souladu se zákonem č. 500/2004  Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a interními předpisy Městského úřadu Orlová, a petic dle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení § 5 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, a v souladu s Vyhláškou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 465/2009 Sb., o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu, v platném znění, ukládá obcím povinnost vkládat do centrálního registru smlouvy o poskytnutí dotací jakéhokoli druhu smlouvy, z jejichž obsahu vyplývá, že město Orlová poskytuje veřejnou podporu formou subvence úrokových sazeb, půjčky, kapitálové injekce a záruky. O tom, zda se jedná o takovýto typ smlouvy, rozhoduje v pochybnostech Právní odbor, který je současně i garantem hlášení podpor de minimis do centrálního registru.

S platností ode dne 01.09.2017, kdy nabyl účinnosti zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, Právní odbor, na základě pověření vedoucího Městského úřadu Orlová, zastává funkci podpůrného orgánu (viz prezentaci „Zákon o střetu zájmů“)

Agenda vymáhání pohledávek

Zajišťuje vymáhání všech pohledávek po lhůtě splatnosti původně evidovaných jednotlivými odbory Městského úřadu Orlová, včetně pohledávek z pokut, za komunální odpad a pohledávek poplatků ze psů.

Agenda místních poplatků

Nově od 01.01.2018 je součástí Právního odboru agenda místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu, agenda místního poplatku ze psů, ze vstupného a ubytovacích kapacit (viz prezentace „Životní situace“).

Ostatní

Právní odbor dále:

  • administrativně zajišťuje chod Škodní komise zřízené při Městském úřadě Orlová,
  • vede agendu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Orlová,
  • vede agendu Finančního výboru Zastupitelstva města Orlová,
  • vydává potvrzení o bezdlužnosti.

 


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30