Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Odbor výstavby a životního prostředí

1.11.2012

Odbor výstavby a životního prostředí vykonává přenesenou působnost státní správy v oblastech územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, památkové péče, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, vodního hospodářství, lesů, myslivosti, rybářství a ochrany zvířat proti týrání. V těchto oblastech odbor zajišťuje řešení problematiky dle vybraných, přesně specifikovaných kompetencí a pravomocí daných příslušnou legislativou. Odbor rovněž administruje a koordinuje problematiku koordinovaných stanovisek za MěÚ Orlová.

Odbor výstavby a životního prostředí je správním orgánem I. stupně dle zvláštních předpisů a vykonává svou působnost v územním obvodu města Orlová a v zákonem stanovených případech také v územním obvodu pověřeného obecního úřadu II.stupně, resp. obecního úřadu s rozšířenou působností III. stupně, tj. také pro město Petřvald a obec Doubrava.

Odbor výstavby a životního prostředí dále zajišťuje ve vymezeném rozsahu také některé vybrané úkoly v samostatné působnosti – např. rozhoduje o přidělování čísel popisných a evidenčních, vybírá poplatky za zábory veřejného prostranství, zajišťuje správu variabilního fondu obnovy kulturních památek, připravuje mapové podklady, spolupracuje s městským architektem, provádí vidimaci a legalizaci dokladů a dokumentací pro občany (ověřování), poskytuje výpisy a informace ze systému CZECH POINT v budově Radnice, agendu koordinace problematiky hornické činnosti, rozvoje vodovodů a kanalizací, ekologické výchovy a provoz útulku pro psy apod.

Odbor výstavby a životního prostředí tvoří tři samostatná oddělení, která se zabývají zejména následující problematikou:

1. Oddělení územního plánování a rozhodování

 • úřad územního plánování:
  • pořizování územního plánu, územně analytických podkladů, regulačních plánů a územních studií pro Orlovou, Petřvald a Doubravu,
  • vyjadřování k souladu záměru s územním plánem Orlové, vydávání územně plánovacích informací
 • orgán státní památkové péče
  • vydávání povolení k údržbě, opravě nebo rekonstrukci kulturní památky pro území Orlové, Petřvaldu a Doubravy,
  • vydávání stanovisek ke stavbám v ochranném pásmu nemovité kulturní památky pro území Orlové, Petřvaldu a Doubravy

2. Oddělení stavebního řádu

 • obecný stavební úřad:
  • vydávání územních rozhodnutí, stavebních povolení, souhlasů a dalších opatření podle stavebního zákona ke stavbám na území města Orlová
 • speciální stavební úřad:
  • povolování staveb pozemních komunikací, a to silnic II. a III. třídy ve správním obvodu Orlová, Petřvald, Doubrava a místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích na území města Orlové
 • vyvlastňovací úřad:
  • vedení vyvlastňovacích řízení pro území Orlové, Petřvaldu a Doubravy

3. Oddělení životního prostředí

 • orgán ochrany přírody a krajiny
  • např. kácení stromů, náhradní výsadby, tvorba a kontrola územního systému ekologické stability (ÚSES), problematika významných krajinných prvků (VKP), památných stromů apod.
 • orgán ochrany ovzduší
  • např. uplatňování závazných stanovisek při povolování nových zdrojů emisí, vydávání právních předpisů obce, kontroly vybraných zdrojů znečišťování ovzduší
 • orgán ochrany zemědělského půdního fondu
  •  např. vynětí pozemků a obecná ochrana ZPF, stanovení odvodů
 • orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství
  • např. evidence a kontroly původců odpadů, vydávání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování, vyjádření k nakládání se stavebními odpady
 • vodoprávní úřad
  • povolování vypouštění odpadních vod a povolování vodních staveb,
  • kontroly povrchových vod,
  • řízení likvidace ekologických havárií při ohrožení vod,
  • povolování a kontroly staveb vodovodů a kanalizací
 • orgán státní správy lesů
  • např. vynětí z pozemků určených pro funkci lesa, problematiky odborných lesních hospodářů, povolování činností v lese apod.
 • orgán státní správy na úseku myslivosti,
  • např. problematika honebních společenstev, mysliveckých stráží, loveckých průkazů apod.
 • orgán státní správy na úseku rybářství
  • např. problematika vydávání rybářských lístků, rybářských stráží, přestupků na poli rybářství apod.
 • orgán státní správy na úseku rostlinolékařské péče
  • např. kontroly stavu pozemků
 • orgán státní správy na úseku veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání
  • např. povolování svodů zvířat, koordinace očkování ps, činnosti při ochraně zvířat proti týrání, přestupky apod.

 

Základní legislativní rámec hlavních činností odboru výstavby a životního prostředí tvoří:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 • zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění,
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
 • vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
 • zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích,
 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
 • zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství,
 • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách,
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
 • zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči,
 • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči,
 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
 • zákon č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Změna úředních hodin od 25.5.2020

Všechny budovy úřadu:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Pokladna:

Pondělí, Středa: 9:00-11:30 a 12:30-16:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 9:00-11:30 a 12:30-13:30

Prosíme občany, aby před příchodem na úřad nadále využívali systému objednání (telefon, e-mail, objednávkový systém na webu města) či upřednostnili, pokud je to možné, písemný, elektronický (e-mail, datová schránka) nebo telefonní kontakt před kontaktem osobním.Czechpoint:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Podatelna:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00-11:30 a 12:30-13:30

Vstup do hlavní budovy bude možný pouze vchodem z ulice Osvobození.