Odbor výstavby a životního prostředí

Odbor výstavby a životního prostředí vykonává přenesenou působnost státní správy v oblastech stavebního řádu, vyvlastnění, památkové péče, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, vodního hospodářství, lesů, myslivosti, rybářství a ochrany zvířat proti týrání. V těchto oblastech odbor zajišťuje řešení problematiky dle vybraných, přesně specifikovaných kompetencí a pravomocí daných příslušnou legislativou. Odbor rovněž administruje a koordinuje problematiku koordinovaných stanovisek za MěÚ Orlová.

Odbor výstavby a životního prostředí je správním orgánem I. stupně dle zvláštních předpisů a vykonává svou působnost v územním obvodu města Orlová a v zákonem stanovených případech také v územním obvodu pověřeného obecního úřadu II. stupně, resp. obecního úřadu s rozšířenou působností III. stupně, tj. také pro město Petřvald a obec Doubrava.

Odbor výstavby a životního prostředí dále zajišťuje ve vymezeném rozsahu také některé vybrané úkoly v samostatné působnosti – např. rozhoduje o přidělování čísel popisných a evidenčních, vybírá poplatky za zábory veřejného prostranství, zajišťuje správu variabilního fondu obnovy kulturních památek, spolupracuje s městským architektem, provádí vidimaci a legalizaci dokladů a dokumentací pro občany (ověřování), poskytuje výpisy a informace ze systému CZECH POINT v budově Radnice, agendu koordinace problematiky hornické činnosti, rozvoje vodovodů a kanalizací, ekologické výchovy a provoz útulku pro psy apod.

Oddělení stavebního řádu

obecný stavební úřad

 • vydávání územních rozhodnutí, stavebních povolení, souhlasů a dalších opatření podle stavebního zákona ke stavbám na území města Orlová

speciální stavební úřad

 • povolování staveb pozemních komunikací, a to silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu Orlová, Petřvald a Doubrava

vyvlastňovací úřad

 • vedení vyvlastňovacích řízení pro území Orlové, Petřvaldu a Doubravy

Oddělení životního prostředí

orgán ochrany přírody a krajiny

 • např. kácení stromů, náhradní výsadby, tvorba a kontrola územního systému ekologické stability (ÚSES), problematika významných krajinných prvků (VKP), památných stromů apod.

orgán ochrany ovzduší

 • např. uplatňování závazných stanovisek při povolování nových zdrojů emisí, vydávání právních předpisů obce, kontroly vybraných zdrojů znečišťování ovzduší

orgán ochrany zemědělského půdního fondu

 • např. vynětí pozemků a obecná ochrana ZPF, stanovení odvodů

orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství

 • např. evidence a kontroly původců odpadů, vydávání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady, souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování, vyjádření k nakládání se stavebními odpady

vodoprávní úřad

 • povolování vypouštění odpadních vod a povolování vodních staveb,
 • kontroly povrchových vod,
 • řízení likvidace ekologických havárií při ohrožení vod,
 • povolování a kontroly staveb vodovodů a kanalizací

orgán státní správy lesů

 • např. vynětí z pozemků určených pro funkci lesa, problematiky odborných lesních hospodářů, povolování činností v lese apod.

orgán státní správy na úseku myslivosti,

 • např. problematika honebních společenstev, mysliveckých stráží, loveckých průkazů apod.

orgán státní správy na úseku rybářství

 • např. problematika vydávání rybářských lístků, rybářských stráží, přestupků na poli rybářství apod.

orgán státní správy na úseku rostlinolékařské péče

 • např. kontroly stavu pozemků

orgán státní správy na úseku veterinární péče a ochrany zvířat proti týrání

 • např. povolování svodů zvířat, koordinace očkování psů, činnosti při ochraně zvířat proti týrání, přestupky apod.

Základní legislativní rámec tvoří:

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 • Zákon č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění,
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
 • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích,
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství,
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
 • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech,
 • Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon,
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
 • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči,
 • Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon,
 • Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
 • Zákon č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Datum zveřejnění/aktualizace: 1.11.2012

Zpět na výpis