Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad

Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad se člení na oddělení živnostenského úřadu a občansko-správních agend, oddělení přestupků a oddělení spisové služby a podatelny. V rámci těchto oddělení vykonává přenesenou působnost na úseku evidence obyvatel, matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů, živnostenského podnikání, přestupků, agendy CzechPoint, a dále v oblasti tzv. sociálních pohřbů a péče o válečné hroby.

Odbor zajišťuje také některé úkoly v samostatné působnosti, kam spadá provoz centrální podatelny, telefonní ústředny a informací MěÚ Orlová. Do oblasti samostatné působnosti dále patří problematika značení ulic, jejich částí a veřejných prostranství, archivní a spisová služba, úřední deska včetně elektronické a ztráty a nálezy.

Odbor je správním orgánem I. stupně dle zvláštních předpisů a vykonává svou působnost v územním obvodu města Orlové a v zákonem stanovených případech také v územním obvodu pověřeného obecního úřadu II. stupně, resp. obecního úřadu s rozšířenou působností III. stupně, tj. také pro město Petřvald a obec Doubrava.

Živnostenský úřad zabezpečuje výkon státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zákonem o živnostenských úřadech č. 570/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro města Orlovou, Petřvald a Doubravu.

Živnostenský úřad v rámci své činnosti:

 • vydává živnostenská oprávnění, provádí změny v údajích zapsaných v živnostenském rejstříku na základě oznámení podnikatelů,
 • zapisuje údaje o provozovnách do živnostenského rejstříku na základě oznámení podnikatelů,
 • ruší živnostenská oprávnění,
 • zabezpečuje činnost Centrálního registračního místa (CRM),
 • provádí živnostenskou kontrolu,
 • vydává výpisy, potvrzení a sestavy ze živnostenského rejstříku,
 • zajišťuje agendu na úseku podnikání v zemědělství,
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku,
 • projednává přestupky dle živnostenského zákona, zákona o ochraně spotřebitele a dalších souvisejících právních předpisů,
 • poskytuje poradenskou činnost pro podnikatele v rozsahu živnostenského zákona.

Základní legislativní rámec:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 251/2016., zákon o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • zákon č. 329/1999 Sb.,  o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
 • zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Datum zveřejnění/aktualizace: 11.12.2017

Zpět na výpis