Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad

Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad se člení na oddělení živnostenského úřadu a občansko-správních agend, oddělení přestupků a úsek spisové služby a podatelny. V rámci těchto oddělení a úseku vykonává přenesenou působnost v oblasti matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů, živnostenského úřadu, agendy Czech POINT, přestupků,  v oblasti péče o válečné hroby a část agendy tzv. sociálních pohřbů.

Odbor zajišťuje také některé úkoly v samostatné působnosti, kam spadá provoz centrální podatelny, telefonní ústředny a informací MěÚ Orlová. Do oblasti samostatné působnosti dále patří problematika značení ulic, jejich částí a veřejných prostranství, evidence domů na území města včetně jejich změn, vedení přehledu o územním obvodu a částech města včetně jejich změn, archivní a spisová služba, ztráty a nálezy, úřední deska včetně elektronické a část agendy tzv. sociálních pohřbů. 

Odbor je správním orgánem I. stupně dle zvláštních předpisů a vykonává svou působnost v územním obvodu města Orlové a v zákonem stanovených případech také v územním obvodu pověřeného obecního úřadu II. stupně, resp. obecního úřadu s rozšířenou působností III. stupně, tj. také pro město Petřvald a obec Doubrava.

Živnostenský úřad zabezpečuje výkon státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 570/1991 Sb., Zákon České národní rady o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, pro města Orlovou, Petřvald a Doubravu.

Oddělení živnostenského úřadu a občansko-správních agend

Matrika

 • vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí, ze kterých vydává matriční doklady a doslovné výpisy,
 • rozhoduje ve správním řízení o povolení změny jména a příjmení,
 • provádí ověřování listin a podpisů,
 • provádí identifikaci osob,
 • přijímá žádosti občanů o zápis matriční události do zvláštní matriky v Brně,
 • přijímá žádosti snoubenců o uzavření manželství a zabezpečuje výkon svatebních obřadů, vydává osvědčení pro církevní sňatky a osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině,
 • přijímá žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR v souvislosti s žádostí o zápis do zvláštní matriky v Brně,
 • vydává povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně stanovenou místnost,
 • přijímá souhlasná prohlášení rodičů o určení otcovství k narozenému nebo nenarozenému dítěti.

Evidence obyvatel:

 • vede evidenci trvalých pobytů obyvatel - přihlášení k trvalému pobytu a jeho ukončení,
 • na základě žádosti občana staršího 15 let zprostředkovává kontakt s jiným občanem,
 • oznamuje vlastníku objektu změnu v počtu přihlášených osob k trvalému pobytu,
 • na písemnou žádost občana vede v evidenci obyvatel údaj o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti,
 • poskytuje údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel oprávněným subjektům a občanům k jejich vlastní osobě,
 • poskytuje údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel podle adresy subjektu,
 • ruší údaje o místu trvalého pobytu,
 • vede stálý seznam voličů a osob oprávněných k referendu, přijímá žádosti a vydává volební průkazy.

Občanské průkazy a cestovní doklady:

 • přijímá žádosti o výdej, vydává a eviduje občanské průkazy a cestovní doklady,
 • přijímá žádosti o vydání občanských průkazů u imobilních občanů v terénu (včetně pořízení fotografie a podpisu),
 • zabezpečuje předání občanských průkazů občanům, kteří se nemohou ze závažných důvodů dostavit osobně k převzetí,
 • rozhoduje o skončení platnosti občanských průkazů a cestovních pasů v zákonem vymezených případech,
 • poskytuje informace na základě písemné žádosti občanovi staršímu 15 let, které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů a cestovních dokadů,
 • přijímá a vede evidencí hlášení o ztrátách, odcizeních, poškozeních a nálezech občanských průkazů a cestovních dokladů,
 • poskytuje informace o občanských průkazech a cestovních dokladech oprávněným subjektům na základě zvlástního právního předpisu nebo mezinárodní smlouvy.

Živnostenský úřad:

 • vydává živnostenská oprávnění, provádí změny v údajích zapsaných v živnostenském rejstříku na základě oznámení podnikatelů,
 • zapisuje údaje o provozovnách do živnostenského rejstříku na základě oznámení podnikatelů,
 • ruší živnostenská oprávnění,
 • zabezpečuje činnost Centrálního registračního místa (CRM),
 • provádí živnostenskou kontrolu,
 • vydává výpisy, potvrzení a sestavy ze živnostenského rejstříku,
 • zajišťuje agendu na úseku podnikání v zemědělství,
 • projednává přestupky dle živnostenského zákona, zákona o ochraně spotřebitele a dalších souvisejících právních předpisů,
 • poskytuje poradenskou činnost pro podnikatele v rozsahu živnostenského zákona,
 • vydává ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (Czech POINT).

Oddělení přestupků

 • vypracovává zprávy o pověsti občanů z místa bydliště pro potřeby orgánů veřejné moci
 • projednává přestupky dle zákona č 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zejména proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, majetku, proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále přestupky dle zvláštních zákonů upravujících problematiků přestupků a dle rozhodnutí tajemníka Městského úřadu Orlová, které řeší funkční příslušnost k projednávání přestupků u Městského úřadu Orlová

Úsek spisové služby a podatelny

Podatelna

 • zajišťuje centrální podatelnu a elektronickou podatelnu. Elektronická podatelna zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu nebo do datové schránky. Přijímá podání s i bez elektronického podpisu. 
 • zajišťuje kurýrní službu

Informace

 • vydává výzvy k vyzvednutí zásilek, včetně poučení, občanům s místem trvalého pobytu na adrese úřadu
 • vydává uložené zásilky doručované prostřednictvím kurýrní služby
 • zajišťuje obsluhu centrální telefonní ústředny
 • poskytuje informace veřejnosti v rozsahu svých kompetencí

Archivní a spisová služba

 • koordinuje a zajišťuje službu centrální spisovny a skartační službu jednotlivým odborům

Ztráty a nálezy, úřední deska

 • vede agendu ztrát a nálezů
 • zajišťuje agendu úřední desky (digitální i elektronickou)
 • zajišťuje kopírování pro veřejnost

Válečné hroby a pietní místa

 • zajišťuje opravy a údržbu válečných hrobů, pietních míst a památníků v majetku města
 • zajišťuje komplexní výkon státní správy v oblasti evidence válečných hrobů a pietních míst v ORP Orlová 

Sociální pohřby

 • zajišťuje sociální pohřby dle § 5 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších právních předpisů a v souladu s vyhláškou č. 277/2017 Sb., o postupu obce při zajištění slušného pohřbení
 • zastupuje město v pozůstalostních řízeních po zůstavitelích, jejichž pohřeb město zajišťovalo 

Základní legislativní rámec:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., Zákon správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., Zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb., Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2016., Zákon o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 297/2016 Sb., Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 301/2000 Sb., Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 3/2002 Sb., Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 91/2012 Sb., Zákon o mezinárodním právu soukromém
 • Zákon č. 133/2000 Sb., Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 300/2008 Sb., Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/2009 Sb., Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 269/1994 Sb., Zákon o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 21/2006 Sb., Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 186/2013 Sb., Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
 • Zákon č. 269/2021Sb., Zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 561/2004 Sb.,  Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 297/2016 Sb., Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • Zákon č. 329/1999 Sb., Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 491/2001 Sb., Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 130/2000 Sb., Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 247/1995 Sb., Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 62/2003 Sb., Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 275/2012 Sb., Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 455/1991 Sb., Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 570/1991 Sb., Zákon České národní rady o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 247/2006 Sb., Zákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
 • Zákon č. 159/1999 Sb., Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 307/2013 Sb., Zákon o povinném značení lihu
 • Zákon č. 65/2017 Sb., Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 256/2001 Sb., Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 353/2003 Sb., Zákon o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 252/1997 Sb., Zákon o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 222/2009 Sb., Zákon o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 122/2004 Sb., Zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.119/2002 Sb., Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 84/1990 Sb., Zákon o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/1995 Sb., Zákon o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb., Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 273/2008 Sb., Zákon o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 164/2001 Sb., Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 352/2001 Sb., Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Datum zveřejnění/aktualizace: 27.5.2024

Zpět na výpis