Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad

Odbor vnitřních věcí a živnostenský úřad se člení na oddělení živnostenského úřadu a občansko-správních agend, oddělení přestupkové a oddělení spisové služby a podatelny. V rámci těchto oddělení vykonává přenesenou působnost na úseku evidence obyvatel, matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů, živnostenského podnikání, přestupků a Czech POINTu.

Odbor zajišťuje také některé úkoly v samostatné působnosti, kde spadá provoz centrální podatelny, telefonní ústředny a informací MěÚ Orlová. Do oblasti samostatné působnosti dále patří problematika tzv. sociálních pohřbů, problematika značení ulic, jejich částí a veřejných prostranství, archivní a spisová služba, úřední deska včetně elektronické a ztráty a nálezy.

Odbor je správním orgánem I. stupně dle zvláštních předpisů a vykonává svou působnost v územním obvodu města Orlové a v zákonem stanovených případech také v územním obvodu pověřeného obecního úřadu II. stupně, resp. obecního úřadu s rozšířenou působností III. stupně, tj. také pro město Petřvald a obec Doubrava.

Živnostenský úřad zabezpečuje výkon státní správy v přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zákonem o živnostenských úřadech č. 570/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro města Orlovou, Petřvald a Doubravu.

V rámci své činnosti živnostenský úřad:

 • vydává živnostenská oprávnění, provádí změny v údajích zapsaných v živnostenském rejstříku na základě oznámení podnikatelů,
 • zapisuje údaje o provozovnách do živnostenského rejstříku na základě oznámení podnikatelů,
 • zabezpečuje činnost CRM (centrálního registračního místa) - podnikatel prostřednictvím živnostenského úřadu ohlásí potřebné údaje finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám,
 • provádí živnostenskou kontrolu,
 • vydává výpisy, potvrzení a sestavy ze živnostenského rejstříku,
 • zajišťuje odborné agendy na úseku podnikání v zemědělství,
 • poskytuje poradenskou činnost pro podnikatele v rozsahu živnostenského zákona

Legislativní rámec:

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 207/2001 Sb.,  kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
 • vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek ve znění vyhlášek č. 422/2010 Sb. a č. 322/2015 Sb.
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 36/2006 Sb., ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech ve znění vyhlášek č. 76/2014 Sb. a 321/2015 Sb.
 • zákon č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 227/2000 Sb., o  elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 329/1999 Sb.,  o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracování biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb.
 • vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášek č. 192/2009 Sb. a 213/2012 Sb.
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení zákona o volbě prezidenta republiky ve znění vyhlášky č. 452/2013 Sb.

Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30