Odbor správy majetku města

Odbor správy majetku a hospodářské správy (dále jen OSMHS) se člení na oddělení komunálních služeb, oddělení hospodářské, správa bytů a budov a oddělení ekonomiky a majetku.

Oddělení komunálních služeb

Zajišťuje mj. správu infrastruktury města. Jedná se zejména o správu a údržbu komunikací, chodníků, parkovišť, veřejného osvětlení, sportovních zařízení, dopravního značení, hřbitova, veřejné zeleně a svozu komunálního odpadu. Podstatná část činností je zajišťována ve spolupráci s odbornými firmami. Jedním z úkolů je i zabezpečení energií a ostatních služeb nezbytných pro chod budov a dalších staveb v majetku města. Investiční akce a rekonstrukce většího rozsahu jsou řešeny ve spolupráci s odborem rozvoje a investic. Důležitými oblastmi činností v oblasti hospodaření s majetkem je řešení majetkoprávních vztahů u pozemků, jako je sjednávání věcných břemen, pronájmů a převodů.

Oddělení hospodářské, správa bytů a budov

Zabezpečuje správu bytového a nebytového fondu ve vlastnictví města. Ve správě oddělení je cca 90 nebytových prostorů a 15 obytných domů (včetně domů s pečovatelskou službou) o celkové kapacitě cca 500 bytových jednotek. Eviduje a řeší žádosti o byty , nebytové prostory a žádosti o parkovací místa v parkovacím objektu č. 1 na V. etapě v Orlové-Lutyni.  

V návaznosti na náplň činnosti oddělení je zajišťována údržba bytových objektů (např. opravy střech, vnitřních rozvodů, výtahů, odstraňování důsledků vandalismus apod.). Investiční akce a rekonstrukce většího rozsahu jsou řešeny ve spolupráci s odborem rozvoje a investic. Oddělení dále zajišťuje činnosti na úseku provozu a hospodářské správy městského úřadu (úklid, údržba vnitřní vybavení budov, MTZ, atd.).

Oddělení koordinuje pro celý úřad autoprovoz služebních vozidel a zajišťuje opravy, údržbu a servis těchto vozidel a vnitřního zařízení budov úřadu. Spolupracuje s kanceláří tajemníka na organizačním a materiálovém zajištění voleb. Vede centrální pojištění majetku města a odpovědnosti za škody, havarijní pojištění služebních vozidel.

Oddělení ekonomiky a majetku

Zabezpečuje podklady související s přípravou, zpracováním a rozpisem rozpočtu odboru včetně případných změn, zpracovává za odbor čtvrtletní rozbory hospodaření. Zajišťuje oběh účetních dokladů vztahujících se k činnostem odboru v oblasti příjmové a výdajové. Vede evidenci majetku města a administruje škody a pojistné události ve vztahu k tomuto majetku.


Datum zveřejnění/aktualizace: 30.1.2013

Zpět na výpis