Odbor správy majetku a hospodářské správy

Oddělení komunálních služeb

Oddělení komunálních služeb zajišťuje mj. správu infrastruktury v majetku města Orlová. Jedná se zejména o správu a údržbu komunikací, chodníků a parkovišť tzn. i jejich zimní údržbu, čištění po zimě a letní čistění. Taktéž zajišťuje chod parkovacího objektu na V. etapě a podzemních garáží pod Náměstím 28. října a zajišťuje vyhrazená parkovací místa pro ZTP.

Zajišťuje správu a údržbu veřejného osvětlení a městského rozhlasu, taktéž provoz dešťové kanalizace a splaškové kanalizace v okrajových částech města, ve správě má také sportovní areál tzn. zimní stadion, fotbalová hřiště a tenisové kurty a nelze opomenout dětská hřiště na území města.

Velkou agendou je správa dopravního značení a veřejné zeleně spolu se zelení v lesoparku, kde úzce spolupracuje s odborem výstavby a životního prostředí.

Oddělení komunálních služeb se stará taktéž o městský mobiliář, ať už se jedná o odpadkové koše, lavičky či vývěsní skříňky a zajištění čistoty města prostřednictvím pracovníků VPP.

V neposlední řadě má OKS ve své správě svoz komunálního odpadu a provoz sběrných dvorů a nelze opomenout správu veřejného pohřebiště v Orlové - Městě či zabezpečení energií (elektřina, voda, plyn) a ostatních služeb nezbytných pro chod budov a dalších staveb v majetku města.

Důležitými oblastmi činností v oblasti hospodaření s majetkem je řešení majetkoprávních vztahů u pozemků, jako je např. sjednávání věcných břemen, pronájmů a převodů pozemků, povolování vstupů na městské pozemky, apod.

Podstatná část činností je zajišťována ve spolupráci s odbornými firmami. Investiční akce a rekonstrukce většího rozsahu jsou řešeny ve spolupráci s odborem rozvoje a investic.

Oddělení hospodářské, správa bytů a budov

Oddělení hospodářské, správa bytů a budov zajišťuje správu bytového a nebytového fondu ve vlastnictví města Orlová. Ve správě oddělení je cca 125 nebytových prostorů (všechny najdete na webových stránkách města včetně fotografií, rozměrů a účelů, k nimž jsou pronajaty) a 15 obytných domů o celkové kapacitě 525 bytových jednotek.  Na oddělení můžete řešit žádosti o byty či nebytové prostory, získat informace k licitacím bytů a k jednotlivým nebytovým prostorům. Nájemci obecních bytů a nebytových prostorů zde vyřizují své nájemní smlouvy a jejich dodatky a veškeré záležitosti ze smluv vyplývající, jako jsou například úpravy výše záloh na služby s užíváním bytů spojených, které toto oddělení každoročně nájemníkům vyúčtovává. Referenti oddělení vyřizují se zájemci dohody o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu ORLOVAN, bytovém družstvu, které dosud vlastní město Orlová. Fyzické osoby, které jsou vlastníky obytného domu, zde mohou podat a řešit žádost o úvěr z fondu podpory bydlení na různé rekonstrukce, opravy a modernizace vlastního bydlení.

Dále zde můžete požádat o parkovací místo v parkovacím objektu č. 1 na páté etapě či získat informace k licitacím parkovacích míst v podzemní garáži pod náměstím 28. října v Orlové-Lutyni. Příslušné smlouvy k parkovacím místům pak rovněž vyřídíte na tomto oddělení. 

Oddělení zajišťuje opravy a údržbu bytových i nebytových objektů ve správě (opravy střech, opravy vnitřních rozvodů, výtahů, odstraňování důsledků vandalismu, revize, deratizace apod.). Investiční akce a rekonstrukce většího rozsahu řeší oddělení ve spolupráci s odborem rozvoje a investic. V případě, že je občanům soudem určen alternativní trest výkonem veřejně prospěšných prací, řeší dotčený občan výkon tohoto alternativního trestu rovněž na uvedeném oddělení.

Oddělení hospodářské, správa bytů a budov však nevykonává svou činnost pouze v přímé souvislosti s občany, ale ze své podstaty vykonává práce na úseku zajištění provozu úřadu ve všech jeho budovách (materiální zajištění zaměstnanců, zajištění tiskopisů a potřebného vybavení kanceláří, úklid úředních budov, údržba vnitřního vybavení, opravy a údržba úředních budov, zajišťování autoprovozu úřadu, apod.). Dále ve spolupráci s kanceláří tajemníka spolupracuje oddělení na organizačním a materiálovém zajištění voleb. Oddělení zajišťuje centrální pojištění majetku města, pojištění odpovědnosti za škody a pojištění vozidel.

Oddělení ekonomiky a majetku

Zabezpečuje podklady související s přípravou, zpracováním a rozpisem rozpočtu odboru včetně případných změn, zpracovává za odbor čtvrtletní rozbory hospodaření.

Zajišťuje oběh účetních dokladů vztahujících se k činnostem odboru v oblasti příjmové a výdajové. Vede evidenci majetku města a administruje škody a pojistné události ve vztahu k tomuto majetku.


Datum zveřejnění/aktualizace: 6.6.2024

Zpět na výpis