Jak pomoci ohroženým dětem?

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti:

 • jejichž rodiče zemřeli, nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti,
 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy,
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo jinak ohrožují občanské soužití,
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte,
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu,
 • které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízených trvá déle než 6 měsíců,
 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami,
 • které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu

pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

 

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí je každý oprávněn:

 • Upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče.
 • Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti nebo na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnost vyplývající z rodičovské odpovědnosti

V případě, že se potřebujete někomu svěřit se svými starostmi, problémy či podezřením, můžete tak učinit prostřednictvím schránky důvěry  nebo  oznámením – i anonymním  (písemně, telefonicky, osobně) příslušnému odboru či oddělení městského úřadu.

 

Schránky důvěry najdete:

 • Na odboru sociálním a zdravotním, Okružní 988, Orlová-Lutyně
 • Komunitní centrum MAJÁK, B. Němcové 853, Orlová-Poruba

Seznam pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí, na které se můžete obrátit, najdete v článku "Přehled a rozdělení agendy pracovníků OSPOD".


Datum zveřejnění/aktualizace: 19.1.2022

Zpět na výpis