Náplň práce OSPOD

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Jako obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhoduje pro obce Doubrava, Petřvald a Orlová o:

 • realizaci opatření na ochranu dětí
 • vykonává funkci kolizního opatrovníka v soudních řízeních, kdy chrání zájmy nezletilých dětí
 • uložení povinnosti rodičů nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte využít pomoci povinnosti odborného poradenského zařízení
 • opatřeních dle §13 zákona č. 359/1999 O sociálně-první ochrany dětí
 • vydání pověření ke zřízení a provozování výchovně rekreačních táborů pro děti, o odnětí vydaného pověření, o uložení pokuty pověřené osobě
 • odmítnutí písemné žádosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte o nahlédnutí do spisové dokumentace vedené o dítěti.

A dále:

 • provádí výkon vymezených činností v procesu zprostředkování osvojení a pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu
 • zastupuje orgán sociálně-právní ochrany dětí při uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 • uspořádá případovou konferenci v průběhu řízení soudu o svěření dítěte do náhradní rodinné péče
 • uskuteční opatření sociálně-právní ochrany vyplývající z vyhodnocení situace dítěte a individuálního plánu ochrany dítěte
 • vyhledává děti, na něž se sociálně-právní ochrana zaměřuje
 • působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti
 • sleduje, zda je na základě kontrolních oprávnění zamezováno v přístupu dětí do prostředí, které je z hlediska jejich vývoje a výchovy ohrožující
 • projednává s dítětem nedostatky v jeho chování
 • projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte
 • sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku
 • činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti
 • sleduje výkon ústavní a ochranné výchovy
 • plní stanovení úkoly v trestním a přestupkovém řízení proti mladistvým, spolupracuje s věznicemi, ve kterých jsou  umístěni  mladiství ve výkonu vazby, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo děti, o které pečují odsouzené ženy,  včetně pravidelných návštěv  těchto dětí a mladistvých
 • plní stanovené úkoly v rámci péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, zejména o děti ohrožené sociálně patologickými jevy
 • působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí
 • věnuje pozornost dětem z rodin s nízkou sociální úrovní
 • sleduje u dětí projevy nesnášenlivosti a násilí
 • zaměřuje svou pozornost na využívání volného času dětí
 • spolupracuje se školami, pověřenými osobami, zájmovými sdruženími a dalšími subjekty
 • provádí analytické, koncepční a metodické činnosti v individuální a skupinové práci, samostatné nebo skupinové uplatňování metod sociální práce.

Datum zveřejnění/aktualizace: 19.1.2022

Zpět na výpis