Odbor sociální a zdravotní

Odbor sociální a zdravotní zajišťuje poskytování základního i odborného sociálního poradenství, provádí posouzení životní situace klientů. Spolupodílí se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházení vzniku nepříznivých životních situací klientů. Rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce důchodových dávek, spolupracuje s navazujícími institucemi při řešení životní situace klientů. Poskytuje poradenskou činnost v oblasti zdravotně postižených občanů, seniorů, nezaměstnaných osob a dalších ohrožených skupin občanů a těmto poskytuje pomoc prostřednictvím sociální práce.

Realizuje opatření na ochranu dětí, provádí výkon vymezených činností v procesu zprostředkování osvojení a pěstounské péče. Zajišťuje plnění úkolů v rámci sociálně-právní ochrany dětí, které přísluší obcím ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění. Plní také stanovené úkoly v rámci péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost, zajišťuje spolupráci s probační a mediační službou.

Zabezpečuje a vede agendu občanů omezených ve svéprávnosti k právním úkonům, vykonává funkci opatrovníka v případech, kdy Město Orlová je tímto ustanoveno rozhodnutím soudu. Zpracovává agendu žádostí o přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou, sociálních - azylových bytů, upravitelných bytů, bezbariérových bytů a náhradního ubytování. Vede agendu klubů důchodců, příspěvkových organizací Domov Vesna a Sociální služby města Orlová. Zabezpečuje financování nestátních sociálních zařízení, které zajišťují sociální služby pro občany Orlové. Zajišťuje úkoly na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků národnostních menšin do společnosti. Koordinuje a usměrňuje sociální služby ve městě, podílí se na tvorbě střednědobého plánu sociálních služeb správního obvodu Orlová.

Podílí se na zmírňování dopadů sociální exkluze obyvatel sociálně vyloučených lokalit a zabezpečuje postupné začleňování této skupiny do společnosti. Zajišťuje výrobu a distribuci receptů a žádanek na léčivé přípravky obsahující omamné a psychotropní látky a vede evidenci o výdeji, vrácení a znehodnocování vrácených receptů a žádanek.

Odbor rovněž zabezpečuje nezbytné úkony v případech domácího násilí.


Datum zveřejnění/aktualizace: 1.11.2012

Zpět na výpis