Odbor rozvoje a investic

Odbor rozvoje a investic zajišťuje a koordinuje rozvojové aktivity města. Mezi jeho činnosti patří strategické a investiční plánování města, zpracování žádostí o dotace a jejich následná administrace, příprava a realizace investičních akcí a stavebních úprav pro město Orlová. Odbor zajišťuje a koordinuje zpracování strategického plánu rozvoje města a administruje participativní rozpočet. Připravuje výběrová řízení na veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dotace

 • vyhledává vhodné finanční zdroje k zajištění realizace záměrů města
 • zajišťuje přípravu podkladů pro podání žádostí o dotace
 • zpracovává žádosti o dotace, jejich průběžné vyúčtování, závěrečné a monitorovací zprávy dle stanovených podmínek poskytovatele dotace
 • zajišťuje podklady nutné pro uzavření smluv o dotacích
 • řídí, organizuje a kontroluje práci projektových týmů
 • provádí kontrolu užití poskytnutých dotací a plnění podmínek udržitelnosti projektu
 • zpracovává přehled poskytnutých dotací
 • administruje participativní rozpočet města a spolupracuje s kanceláří starosty na jeho propagaci

Rozpočet a ekonomická agenda

 • sestavuje rozpočet odboru a sleduje jeho čerpání
 • zpracovává návrhy na úpravy rozpočtu dle aktuálních potřeb v průběhu účetního roku
 • zajišťuje zpracování faktur a platebních poukazů v souladu s vnitřními předpisy
 • přijímá, kontroluje a vrací bankovní záruky a jistiny, vede jejich evidenci
 • zpracovává za odbor čtvrtletní rozbory hospodaření, měsíční uzávěrky příjmů, výdajů a pohledávek vč. vystavení příslušných účetních dokladů
 • zajišťuje ve spolupráci s dotacemi účtování dotací včetně jejich přehledu
 • zajišťuje plynulý oběh účetních dokladů v souladu s interními předpisy
 • vede evidenci nedokončených investic a pohledávek, zajišťuje zpracování fyzických a dokladových inventarizací
 • po ukončení investičních akcí zajišťuje jejich vyvedení do majetku – účetní evidence

Oddělení územního plánování a rozvoje

Územní plánování

 • spolupracuje na tvorbě a aktualizaci koncepčních materiálů města 
 • pořizuje územní plán a regulační plán pro území města
 • pořizuje územně plánovací podklady (tj. územně analytické podklady a územní studie)
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu (ORP)
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí, a v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území
 • posuzuje stavební záměry na území města z hlediska jejich souladu s územně plánovací dokumentací
 • vykonává státní dozor ve věcech územního plánování
 • vydává závazná stanoviska orgánu územního plánování dle § 96 b) stavebního zákona a územně plánovací informace podle § 21 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Smart City

 • tvoří a koordinuje koncepční dokumenty pro oblast Smart City
 • zpracovává návrh rozpočtu za oblast Smart City,
 • zajišťuje plnění Akčního plánu koncepce Smart city
 • koordinuje inovační tým, aktivně spolupracuje se zástupci měst a partnery projektů
 • připravuje a realizuje projekty financované zejména z veřejných zdrojů včetně fondů EU
 • zabezpečuje správu a chod mapového informačního systému a GIS, jeho aktualizaci a sběr geografických a popisných dat, spolupracuje s městským architektem na koncepci rozvoje města

Strategické plánování

 • zpracovává a aktualizuje strategický plán rozvoje města
 • eviduje a aktualizuje projektové záměry města s návazností na strategický plán města

Úsek přípravy a realizace investic

 • připravuje zadání a zajišťuje zadávací řízení veřejných zakázek a řádný průběh procesu zadávacích řízení
 • zajišťuje uzavření smluvních vztahů na základě výsledků zadávacích a výběrových řízení (smlouvy o dílo, smlouvy o poskytnutí služeb, smlouvy o dodávkách, objednávky, smlouvy s technickým dozorem investora, autorským dozorem, koordinátorem bezpečnosti práce atd.) včetně uzavření dodatků
 • zajišťuje schválení výsledků zadávacích a výběrových řízení zadavatelem
 • zajišťuje zadávací řízení v režimu zákona pro jiné odbory MěÚ Orlová
 • v souladu s interními předpisy vede analytickou evidenci zakázek malého rozsahu
 • zajišťuje projektovou přípravu investic a vybraných oprav, včetně zajištění podkladů nutných pro povolovací řízení staveb v souladu s platnými právními předpisy
 • kontroluje zpracované projektové dokumentace včetně vyřízení případných reklamací
 • odevzdává staveniště zhotoviteli stavby, kontroluje zhotovitele a ostatní účastníky při dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu realizace stavby
 • kontroluje dodržování technologických postupů stanovených projektem, technologickými normami a předpisy
 • kontroluje dodržování všech podmínek a termínů smlouvy a podává návrhy na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby
 • projednává a připravuje podklady pro změny a dodatky smlouvy
 • v průběhu realizace díla kontroluje čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby, vede potřebnou evidenci o čerpání rozpočtu a provádí věcnou kontrolu fakturace dle uzavřených smluv
 • připravuje a zabezpečuje podklady pro kolaudační řízení
 • kontroluje a odsouhlasuje správnost dokumentace skutečného provedení stavby a zajišťuje odstranění případných nedostatků
 • po ukončení stavby zajišťuje její předání po technické stránce správci majetku prostřednictvím ekonomické agendy
 • po dobu záruky řeší u dokončených akcí případné reklamace

Základní legislativní rámec a hlavní činnosti tvoří:

 • Zákon občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Datum zveřejnění/aktualizace: 2.11.2012

Zpět na výpis