Odbor rozvoje a investic

Odbor zajišťuje a koordinuje rozvojové aktivity města Orlové v rámci samosprávy. V oblasti samostatné působnosti obce odbor zabezpečuje výkon související s komplexním zajišťováním investorsko inženýrské činnosti z rozpočtu města. Zajišťuje strategické a investiční plánování města, investiční koncepci, zpracování žádostí o dotace a jejich následnou administraci, přípravu a realizaci investičních akcí a stavebních úprav pro město Orlovou. Odbor zajišťuje a koordinuje vypracování návrhu strategického plánu ekonomického a územního rozvoje města Orlové. Odbor organizuje výběrová řízení na veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Odbor se člení na oddělení územního plánování a rozvoje, úsek přípravy a realizace, rozpočet a ekonomickou agendu, dotace.

Dotace

 • provádí vyhledávání a posuzování vhodných zdrojů příjmů k zajištění kofinancování – vlastních projektů a ostatních záměrů města
 • informuje ostatní odbory o možných zdrojích financování
 • zajišťuje přípravu podkladů a dokumentace pro podání žádostí o dotace
 • zpracovává žádosti o dotace
 • zajišťuje podklady nutné pro uzavření smluv o dotacích
 • spolupracuje s úsekem přípravy a realizace investičních akcí při výběrových řízeních a realizaci akcí v souladu s podmínkami poskytovatele dotace a v souladu s platnou legislativou
 • zpracovává průběžné vyúčtování dotací
 • zpracovává závěrečné zprávy dle stanovených podmínek
 • provádí kontrolu užití poskytnutých dotací
 • zajišťuje plnění podmínek udržitelnosti akcí
 • zpracovává monitorovací zprávy
 • zpracovává přehled poskytnutých dotací
 • vykonává další úkoly uložené úseku zastupitelstvem města, radou města, starostou, tajemníkem a vedoucím odboru

Rozpočet a ekonomická agenda

 • zajišťuje podklady související s přípravou, zpracováním a rozpisem rozpočtu včetně případných změn dle požadavku jednotlivých správců majetku
 • koordinuje vytváření a zpřesňování soustavy ekonomických nástrojů a pravidel v řízení odboru
 • ekonomicky zhodnocuje investice a vybrané opravy ve spolupráci s realizátory odboru
 • vede evidenci příjmů a výdajů odboru
 • sleduje průběžný vývoj finanční situace odboru a čerpání finančních prostředků na probíhající akce
 • připravuje a realizuje rozborové činnosti odboru a hodnocení výsledků hospodaření
 • zpracovává návrhy na úpravy rozpočtu dle aktuálních potřeb v průběhu účetního roku
 • ve spolupráci s finančním odborem provádí likvidaci dodavatelských faktur a vyúčtování ze smluv, vystavuje platební příkazy a faktury na závazky ze smluv
 • vede rejstřík nedokončených investic a pohledávek, zajišťuje zpracování fyzických a dokladových inventarizací
 • zpracovává statistická hlášení
 • po ukončení investičních akcí zajišťuje jejich vyvedení do majetku – účetní evidence
 • vede předepsanou evidenci došlé a odeslané pošty odboru

Oddělení územního plánování a rozvoje

a) Územní plánování

 • spolupracuje na tvorbě a aktualizaci koncepčních materiálů města 
 • pořizuje územní plán a regulační plán pro území města
 • pořizuje územně plánovací podklady (tj. územně analytické podklady a územní studie)
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu (ORP)
 • je dotčeným orgánem v územním řízení z hlediska uplatňování záměrů územního plánování, pokud nevydává územní rozhodnutí, a v řízení podle zvláštního právního předpisu, v němž se rozhoduje o změnách v území
 • posuzuje stavební záměry na území města z hlediska jejich souladu s územně plánovací dokumentací
 • vykonává státní dozor ve věcech územního plánování
 • vydává závazná stanoviska orgánu územního plánování dle § 96 b) stavebního zákona a územně plánovací informace podle § 21 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
 • zabezpečuje správu a chod mapového informačního systému a GIS, jeho aktualizaci a sběr geografických a popisných dat, spolupracuje s městským architektem na koncepci rozvoje města

b) Smart City

 • tvorba a koordinace koncepčních dokumentů pro oblast Smart City,
 • zpracování návrhu rozpočtu za oblast Smart City,
 • zpracování Akčního plánu a jeho aktualizace,
 • koordinace inovačního týmu, aktivní spolupráce se zástupci měst a partnery projektů,
 • příprava a realizace/administrace projektů financovaných zejména z veřejných zdrojů včetně fondů EU,
 • práce s velkými daty (big data),
 • zajištění komunikace s dodavateli a dalšími relevantními subjekty

c) Strategické plánování

 • podílí se na zajišťování realizace schváleného strategického plánu města
 • zajišťuje činnosti na rozvojových a koncepčních úsecích města – Strategické plánování (Sestavuje programy rozvoje obce s pověřeným obecním úřadem nebo části obce, která vykonává část působnosti pověřeného obecního úřadu – koncepčně zajišťuje a koordinuje agendu strategického plánování)

Úsek přípravy a realizace investic

 • zajišťuje a připravuje podklady, zpracovává návrhy zadání a organizačně zajišťuje výběrová řízení dle platné legislativy na akce hrazené z kapitálových a běžných výdajů a akce zprostředkované pro ostatní odbory
 • zodpovídá za přípravu smluv na základě výsledků výběrových řízení
 • dle schváleného rozpočtu zajišťuje projektovou přípravu investic a vybraných oprav, podkladů nutných pro schválení a povolení staveb v souladu s platnými právními předpisy a její projednání s účastníky řízení a dotčenými orgány až po vydání příslušných správních rozhodnutí stavebního úřadu
 • zajišťuje a koordinuje investorskou činnost v území v souladu s územně plánovací dokumentací
 • zajišťuje posouzení kvality zpracované projektové dokumentace včetně vyřízení případných reklamací
 • ve stadiu předprojektové přípravy zajišťuje veškeré vstupní údaje,
  technicko-ekonomická zhodnocení investičních záměrů a stavební průzkumy lokalit
 • projednává vstupy na pozemky, zajišťuje souhlasy k odnětí ze zemědělského a lesního půdního fondu
 • provádí za investora inženýrskou činnost a technický dozor
 • odevzdává staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu
 • kontroluje zhotovitele a ostatní účastníky výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu realizace stavby
 • provádí věcnou kontrolu podkladů pro fakturování, dodržování podmínek pro fakturaci dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti, sleduje soulad podkladů pro splátkování a fakturování s rozpočtem stavby
 • v průběhu provádění díla kontroluje čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby, vede potřebnou evidenci o čerpání rozpočtu
 • kontroluje dodržování všech podmínek a termínů smlouvy a podává návrhy na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby
 • projednává změny a dodatky projektu
 • kontroluje zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontroluje doklady prokazující kvalitu prací
 • kontroluje dodržování termínů stanovených ve smlouvě se zhotovitelem stavby, případně stanoveného harmonogramu prováděných prací
 • kontroluje dodržování technologických postupů stanovených projektem, technologickými normami a předpisy
 • připravuje podklady pro předání a převzetí stavby, zajišťuje účast na převzetí
 • připravuje a zabezpečuje podklady pro kolaudační řízení
 • spolupracuje při uplatňování požadavků z kolaudačního řízení
 • kontroluje a odsouhlasuje správnost dokumentace skutečného provedení stavby a zajišťuje odstranění případných nedostatků
 • po ukončení stavby zajišťuje její předání po technické stránce správci majetku prostřednictvím ekonomické agendy

Základní legislativní rámec a hlavní činnosti činností odboru rozvoje a investic tvoří:

 • Zákon občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění

Datum zveřejnění/aktualizace: 2.11.2012

Zpět na výpis