Odbor městských financí a školství

Zabezpečuje finanční zdroje hospodaření města a jím zřízených organizací v souladu s rozpočtovými pravidly a ostatními předpisy upravujícími rozpočtové a finanční hospodaření obcí. Metodicky řídí a organizuje práce na koncepci rozpočtu a střednědobého výhledu města. Navrhuje způsob finančního krytí nových, rozpočtově nezajištěných, úkolů a způsob dlouhodobějšího zhodnocování volných finančních zdrojů města. Zpracovává finanční vypořádání města se státním rozpočtem a rozpočtem kraje. Průběžně sleduje celkovou ekonomickou situaci města, v případě nepříznivého vývoje navrhuje opatření k jejímu zlepšení. Podílí se na tvorbě úvěrových smluv. Sleduje úroveň zadluženosti města s vazbou na přijatou strategii úvěrové politiky.

Stanovuje počty zaměstnanců a limity prostředků na platy příspěvkovým organizacím, zřízeným městem Orlová – Dům kultury města Orlové, Městská knihovna Orlová, Městský sportovní klub Orlová a Dům dětí a mládeže Orlová. Posuzuje finanční požadavky příspěvkových organizací v rámci stanovování příspěvku a projednává s nimi návrhy rozpočtu a střednědobého výhledu. Sleduje čerpání schváleného příspěvku z rozpočtu zřizovatele z hlediska věcné správnosti a dodržování hospodárnosti. Poskytuje metodickou pomoc příspěvkovým organizacím v oblasti financování. Provádí ve spolupráci s interním auditem a controllingem následnou veřejnosprávní kontrolu u zřízených příspěvkových organizací.

Oddělení účtárny

Organizuje vedení účetnictví města podle platné účtové osnovy a provádí metodické práce v oblasti účetnictví pro celý úřad. Sestavuje povinné účetní a statistické výkazy dle platných právních předpisů a tyto předkládá příslušným orgánům. Zabezpečuje veškerý bezhotovostní platební styk města. Zřizuje a ruší bankovní účty. Sestavuje číselné podklady pro závěrečný účet města. Koordinuje práce při kontrole zjištěných stavů majetku, pohledávek a závazků s účetní evidencí v rámci inventarizace. Průběžně sleduje platební bilanci města, dočasně volné zdroje navrhuje ke krátkodobému zhodnocování u peněžních ústavů. Pro potřeby MF ČR zpracovává dle platné legislativy pomocné analytické přehledy (PAP).

Zpracovává daňové přiznání města k dani z příjmů právnických osob. Sumarizuje podklady pro daňové přiznání a zodpovídá za podání daňového přiznání a odvod daně včetně dalších povinných hlášení FÚ. Vede agendu úvěrů poskytnutých městem z fondu podpory bydlení, sepisuje smlouvy, sleduje plnění finančních závazků dlužníků a závazků města vyplývajících z těchto smluv, dává dispozice k souvisejícím bankovním převodům. Provádí veškeré pokladní operace v hlavní pokladně. Poskytuje PO metodiku v oblasti vedení účetnictví a evidence majetku, tvorby vnitřních směrnic a provádění inventarizace majetku. Provádí kontrolu účetních výkazů zřízených PO dle platné legislativy a jejich distribuci dle platné legislativy. Provádí ve spolupráci s interním auditem a controllingem následnou veřejnosprávní kontrolu u zřízených příspěvkových organizací.

Oddělení školství, kultury a sportu

Oblast kultury a sportu

 • koordinuje a zajišťuje činnost Komise pro kulturu a spolkovou činnost, Komise pro sport a Komise pro zdravou Orlovou
 • vyhlašuje dotační řízení, podílí se na zpracování zásad pro poskytování dotací a peněžitých darů z rozpočtu města Orlová a zpracovává podklady pro vyhlášení dotačních programů týkající oblasti kultury, zájmové činnosti a sportu včetně přípravy formulářů
 • zveřejňuje dotační programy k poskytování dotací z rozpočtu města týkající se oblasti kultury, zájmové činnosti a sportu na úřední desce, na webových stránkách města
 • spolupracuje a zajišťuje metodickou pomoc žadatelům o dotaci, především při rozčleňování do jednotlivých dotačních programů a objasňování účelovosti použití přidělených finančních prostředků
 • eviduje a zpracovává došlé žádosti o dotaci z oblasti kultury, zájmové činnosti a sportu, kontroluje náležitosti, rozhoduje o formální a věcné správnosti
 • připravuje podklady pro projednání žádosti o poskytnutí dotací a darů mimo vyhlášené dotační programy, vyhotovuje smlouvy a zajišťuje kontrolu vyúčtování poskytnutých finančních prostředků
 • zjišťuje a informuje o možnostech získávání finančních prostředků v rámci státních dotací a grantů na úseku kultury a sportu
 • vede registr osob příspěvkových organizací pro Český statistický úřad
 • zpracovává podklady a změny v obchodním rejstříku
 • zpracovává a aktualizuje obecně závazné vyhlášky týkající se zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Orlová v souvislosti s provozováním hazardních her, požíváním alkoholu, vymezením nočního klidu, pořádání akcí typu technoparty

Oblast školství

 • zajišťuje podmínky pro plnění školní docházky žáků v ZŠ a dětí v MŠ s místem trvalého pobytu na území města, z pozice zřizovatele
 • zpracovává obecně závazné vyhlášky o školských spádových obvodech ZŠ a MŠ
 • koordinuje a zajišťuje činnost Komise pro děti a mládež

Legislativní rámec

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Nařízení vlády č.75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogickopsychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění
 • Vyhláška č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
 • Vyhláška č. 65/2005 Sb., kterou se stanoví členění krajských normativů, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/93 Sb., o školním stravování, v platném znění
 • Zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • Zákon č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihoven a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění
 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění
 • Účtová osnova pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, v platném znění
 • Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění
 • Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidelné rozpočtové odpovědnosti, v platném znění
 • Zákon č. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 186/2002 Sb., o hazardních hrách, v platném znění
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • Vyhláška č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, v platném znění
 • Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění
 • Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, v platném znění

Datum zveřejnění/aktualizace: 28.5.2024

Zpět na výpis