Odbor městských financí a školství

Úkoly v samostatné působnosti

 Oblast rozpočtu města a ekonomiky

Zabezpečuje finanční zdroje hospodaření města a jím řízených organizací v souladu s rozpočtovými pravidly a ostatními předpisy upravujícími rozpočtové
a finanční hospodaření obcí. Metodicky řídí a organizuje práce na koncepci rozpočtu a střednědobého výhledu města. Navrhuje způsob finančního krytí nových, rozpočtově nezajištěných úkolů a způsob dlouhodobějšího zhodnocování volných finančních zdrojů města. Zpracovává finanční vypořádání města se státním rozpočtem a rozpočtem kraje. Průběžně sleduje celkovou ekonomickou situaci města, v případě nepříznivého vývoje navrhuje opatření k jejímu zlepšení. Podílí se na tvorbě úvěrových smluv. Sleduje úroveň zadluženosti města s vazbou na přijatou strategii úvěrové politiky.
Stanovuje počty zaměstnanců a limity prostředků na platy příspěvkovým organizacím, zřízeným městem Orlová – DKMO, MěK, MSK a DDMO. Posuzuje finanční požadavky příspěvkových organizací v rámci stanovování příspěvku a projednává s nimi návrhy rozpočtu a střednědobého výhledu. Sleduje čerpání schváleného příspěvku z rozpočtu zřizovatele z hlediska věcné správnosti a dodržování hospodárnosti.  Poskytuje metodickou pomoc příspěvkovým organizacím v oblasti financování. Provádí ve spolupráci s interním auditem a controllingem následnou veřejnosprávní kontrolu u zřízených příspěvkových organizací.

Oddělení financování školství a příspěvkových organizací

 Oblast kultury a sportu

Zabezpečuje a vytváří podmínky pro rozvoj všech forem kultury ve městě. Zřizuje kulturní zařízení sloužící k uspokojování potřeb občanů, sleduje úroveň kultury ve městě a vyhodnocuje kulturní nabídku. Organizuje, sleduje a koordinuje sport a tělovýchovu ve městě, spolupracuje s tělovýchovnými jednotami, kluby a spolky a je nápomocen při využívání volného času dětí, včetně zpracování koncepce podpory sportu. Sleduje a hodnotí činnost příspěvkové organizace města – DKMO, MěK a MSK včetně vedení agendy ředitelů. Zpracovává zřizovací listinu DKMO, MěK a MSK, zajišťuje její změny. Vede agendu ředitelů těchto příspěvkových organizací (zabezpečuje konkursní řízení, jmenování a odvolávání ředitelů, připravuje periodické hodnocení ředitelů).

Oblast školství

Vytváří podmínky pro plnění povinné školní docházky, zřizuje a zrušuje mateřské školy, základní školy a DDMO. Zpracovává podklady pro změny (tj. sloučení, zrušení, zřízení, stanovení a změny kapacity atd.) školských zařízení a zabezpečuje provedení změn ve školském rejstříku a obchodním rejstříku. Zpracovává zřizovací listinu MŠ, ZŠ a DDMO, zajišťuje její změny. Vede agendu ředitelů školských příspěvkových organizací (zabezpečuje konkursní řízení, jmenování a odvolávání ředitelů, připravuje periodické hodnocení ředitelů škol a školských zařízení) a DDMO. Spolupracuje s přestupkovou komisí a s právním odborem při řešení stížností a petic na úseku školství. Sleduje stav a naplněnost MŠ a ZŠ. Spravuje budovy školských příspěvkových zařízení ve městě, zajišťuje jejich opravy a zajišťuje správu areálů včetně údržby zeleně. Zajišťuje podklady pro přípravu investičních akcí, zpracovává investiční záměry podle zadání způsobů financování, zpracování rozpočtů a plánů nákladů. Zajišťuje podklady k pojistným událostem vzniklým v souvislosti s majetkem ve vlastnictví města Orlová vč. uplatnění náhrad škod.

Oddělení účtárny

Organizuje vedení účetnictví města podle platné účtové osnovy a provádí metodické práce v oblasti účetnictví pro celý úřad. Sestavuje povinné účetní a statistické výkazy dle platných právních předpisů a tyto předkládá příslušným orgánům. Zabezpečuje veškerý bezhotovostní platební styk města. Zřizuje a ruší bankovní účty. Sestavuje číselné podklady pro závěrečný účet města. Koordinuje práce při kontrole zjištěných stavů majetku, pohledávek a závazků
s účetní evidencí v rámci inventarizace. Průběžně sleduje platební bilanci města, dočasně volné zdroje navrhuje ke krátkodobému zhodnocování u peněžních ústavů. Pro potřeby MF ČR zpracovává dle platné legislativy pomocné analytické přehledy (PAP). Zpracovává daňové přiznání města k dani z příjmů právnických osob. Sumarizuje podklady pro daňové přiznání a zodpovídá za podání daňového přiznání a odvod daně včetně dalších povinných hlášení FÚ. Vede agendu úvěrů poskytnutých městem z fondu podpory bydlení, sepisuje smlouvy, sleduje plnění finančních závazků dlužníků a závazků města vyplývajících z těchto smluv, dává dispozice k souvisejícím bankovním převodům. Provádí veškeré pokladní operace v hlavní pokladně. Poskytuje PO metodiku v oblasti vedení účetnictví a evidence majetku, tvorby vnitřních směrnic a provádění inventarizace majetku. Provádí kontrolu účetních výkazů zřízených PO dle platné legislativy a jejich distribuci dle platné legislativy. Provádí ve spolupráci s interním auditem a controllingem následnou veřejnosprávní kontrolu u zřízených příspěvkových organizací.

 Úkoly v přenesené působnosti

 Oddělení financování školství a příspěvkových organizací

 Oblast kultury a sportu

Vede agendu povolování hazardních her a agendu tombol a turnajů malého rozsahu. Vyměřuje správní poplatky za povolení k umístění herního prostoru.

Oblast školství

Zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných v souladu se zásadami stanovenými ministerstvem a krajskými normativy ve své působnosti a předává je krajskému úřadu. Shromažďuje a zpracovává data z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik v rámci obce III. typu ve smyslu školského zákona. Sleduje plnění závazných ukazatelů a provádí čtvrtletní rozbory skutečného čerpání mzdových prostředků v působnosti obce III. typu. Sleduje čerpání státních dotací z hlediska věcné správnosti a dodržování hospodárnosti. Provádí koordinaci uplatňování normativů v jednotlivých školách a školských zařízeních v obvodu jeho působnosti. Zajišťuje sběr dat výkonových výkazů škol a školních matrik v souladu se školským zákonem. Projednává porušení rozpočtové kázně a deliktů v souvislosti s poskytováním dotací dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Příloha k náplni činnosti odboru městských financí a školství

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

Nařízení vlády č.75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogickopsychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění

Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění

Vyhláška č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění

Vyhláška č. 65/2005 Sb., kterou se stanoví členění krajských normativů, v platném znění

Vyhláška č. 48/93 Sb., o školním stravování, v platném znění

Zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Zákon č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihoven a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění

Účtová osnova pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, v platném znění

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění

Zákon č. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 186/2002 Sb., o hazardních hrách, v platném znění

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Vyhláška č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, v platném znění

Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění

Vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, v platném znění


Datum zveřejnění/aktualizace: 2.9.2016

Zpět na výpis