Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Odbor městských financí a školství

Náplň činnosti oddělení účtárny: 

V rámci samostatné působnosti zajišťuje úkoly zejména v oblasti rozpočtu – metodicky řídí a organizuje práce na koncepci rozpočtu města (příp. rozpočtového provizória) a rozpočtového výhledu města, vede podrobnou evidenci rozpočtových změn, zpracovává hodnotící zprávy o stavu rozpočtu, sleduje celkovou ekonomickou situaci města apod. Dále organizuje vedení účetnictví města dle platné legislativy, zabezpečuje platební styk a sleduje platební bilanci města, provádí pokladní operace v hlavní pokladně, vede agendu úvěrů poskytovaných na rozvoj bydlení, sestavuje předepsané účetní výkazy apod.

 

Náplň činnosti oddělení financování školských a příspěvkových organizací

 

Oddělení zajišťuje výkon zřizovatelských funkcí mateřských škol, základních škol, Domu dětí a mládeže, Domu kultury města Orlové a Městské knihovny s městským informačním centrem. Koordinuje a realizujei Projektu Zdravého města. Podílí se na přípravě a realizaci celoměstských projektů v rámci dotačních titulů v oblasti školství, kultury a sportu.

 

Dále zajišťuje agendu finančních příspěvků a dotací z rozpočtu města v oblasti školství, kultury, sportu, zájmových činností a Zdravého města. Zabezpečuje činnost komisí pro školství, pro kulturní činnost a spolkovou činnost, pro děti a mládež a pro sport. Dále zabezpečuje činnost Komise zdravého města a MA21.

 

V oblasti přenesené působnosti na úseku školství zpracovává návrh rozpisu rozpočtu, shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidence za školské příspěvkové organizace zřizované v obvodu jeho působnosti. V oblasti přenesené působnosti na úseku kultury vydává správní rozhodnutí ve věci výherních hracích přístrojů, povolování tombol a jiných podobných her.

 

Spolupracuje při organizaci celoměstských kulturních, sportovních a společenských akcích. Organizuje, sleduje a koordinuje sport a tělovýchovu ve městě, spolupracuje s tělovýchovnými jednotami, kluby a spolky a je nápomocen při využívání volného času dětí.

 

Úsek školství a ekonomiky

 

 • zajišťuje optimální podmínky pro činnost školských zařízení a pro plnění povinné školní docházky

 • zpracovává podklady pro změny (tj. sloučení, zrušení, zřízení, stanovení a změny kapacity atd.) školských zařízení a zabezpečuje provedení změn ve školském rejstříku a obchodním rejstříku

 • shromažďuje informace o zápisech dětí do MŠ a do 1. tříd ZŠ

 • koordinuje provoz MŠ v době prázdnin

 • připravuje podklady pro zřízení školských rad, stanovení počtu členů a vydání volebního řádu, zpracovává zřizovací listiny školských rad v souladu se školským zákonem

 • zajišťuje odměňování talentovaných žáků základních a středních škol

 • připravuje podklady pro oceňování pedagogických pracovníků

 • zpracovává demografický výhled stavu žáků základních škol a stavu dětí v MŠ včetně zpracování Perspektivy školství

 • spravuje budovy školských příspěvkových zařízení ve městě, plánuje a zajišťuje jejich opravy

 • vyhodnocuje a zpracovává zprávy o stavu budov

 • zajišťuje podklady pro přípravu investičních akcí, zpracovává investiční záměry podle zadání způsobů financování, zpracování rozpočtů a plánů nákladů

 • vede a doplňuje pasporty školských zařízení

 • sleduje a kontroluje hospodaření s majetkem

 • vykonává kontrolní činnost na úseku ochrany majetku

 • zabezpečuje řádný technický stav školských objektů v majetku města vč. výběrových řízení na zpracování projektů a dodavatelů stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu dle směrnic

 • metodicky vede vedení jednotlivých školských zařízení při zadávání a vyhodnocování zakázek malého rozsahu v souladu se schválenými zásadami

 • zajišťuje evidenci majetku na základě předložených seznamů přírůstků a úbytků majetku příspěvkovými organizacemi

 • zpracovává plán investic movitého a nemovitého majetku dle požadavků příspěvkových organizací

 

Úsek kultury a sportu

 

 • zabezpečuje a vytváří podmínky pro rozvoj všech forem kultury ve městě

 • zřizuje kulturní zařízení sloužící k uspokojování potřeb občanů, sleduje úroveň kultury ve městě a vyhodnocuje kulturní nabídku

 • spolupracuje při organizaci celoměstských kulturních, sportovních a společenských akcích

 • organizuje, sleduje a koordinuje sport a tělovýchovu ve městě, spolupracuje s tělovýchovnými jednotami, kluby a spolky a je nápomocen při využívání volného času dětí

 • plní úkoly vyplývající ze spolupráce s partnerskými městy

 • provádí kontrolní činnost na kulturních, společenských a sportovních akcích

 • zajišťuje podklady pro odměňování nejlepších pěveckých, tanečních, divadelních souborů, zájmových organizací, spolků, sportovců a sportovních kolektivů a jednotlivců, děti a mládeže

 • vede přehled fungujících sportovních klubů, zájmových a kulturních sdružení, spolků a jejich zpracovává měsíční přehledy kulturních, sportovních a společenských akcí pro regionální zpravodaje, tiskovou mluvčí a webové stránky města

 • spolupracuje s nájemcem kina Vesmír při řešení jejich činnosti a provozu

 • koordinuje projekt Zdravé město a MA21 a organizuje celoměstské akce v rámci „Projektu Zdravé město“ a MA 21

 • spolupracuje s Národní sítí Zdravých měst, obcí a regionů ČR včetně partnerů

 • podílí se na přípravě a inovaci strategických plánů rozvoje města podle zásad Místní agendy 21 a NEHAP 21 (Národní akční plán)

 • povoluje tomboly, loterie, provoz výherních hracích přístrojů včetně vyměření poplatků

 • zpracovává koncepci kultury a koncepci sportu na dané období

 • vede agendy všech příspěvků z rozpočtu města v oblasti sportu, kultury, ostatní zájmové činnosti včetně aktualizace Metodiky pro poskytování příspěvků z rozpočtu města Orlová, tvorby podkladů pro financování a kontroly účelového využití příspěvků; příprava podkladů pro komisi sportu, komisi kultury a spolkové činnosti, komisi pro děti a mládež a komise Zdravého město a MA21

 • spolupracuje s příspěvkovými organizacemi v oblasti kultury

 

Příloha k náplni činnosti odboru městských financí a školství

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

 • Nařízení vlády č.75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogickopsychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění

 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění

 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění

 • Vyhláška č.16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění

 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění

 • Vyhláška č. 65/2005 Sb., kterou se stanoví členění krajských normativů, v platném znění

 • Vyhláška č. 48/93 Sb. o školním stravování, v platném znění

 • Vyhláška č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtům, v platném znění

 • Zákon č. 563/91 Sb., o účetnictví, v platném znění

 • Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihoven a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění

 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění

 • Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

 • Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

 • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění

 • Účtová osnova pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, v platném znění

 • Rozpočtová skladba pro obce, v platném znění

 • Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

 • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

 • Vyhláška č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, v platném znění


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Změna úředních hodin od 25.5.2020

Všechny budovy úřadu:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Pokladna:

Pondělí, Středa: 9:00-11:30 a 12:30-16:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 9:00-11:30 a 12:30-13:30

Prosíme občany, aby před příchodem na úřad nadále využívali systému objednání (telefon, e-mail, objednávkový systém na webu města) či upřednostnili, pokud je to možné, písemný, elektronický (e-mail, datová schránka) nebo telefonní kontakt před kontaktem osobním.Czechpoint:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Podatelna:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00-11:30 a 12:30-13:30

Vstup do hlavní budovy bude možný pouze vchodem z ulice Osvobození.