Městská policie

1. Obecné informace

Městská policie Orlová - základní informace

Městská policie Orlová byla zřízena v rámci samostatné působnosti města Orlové. MP je orgánem obce, která plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Jedná se převážně o pochůzkovou činnost, zajišťování preventivní pořádkové služby a kontrolní činnost, rozvrženou do 12-ti hodinových směn.

Hlavními úkoly jsou:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu v bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • se podílí na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.

2. Podmínky přijetí

 • bezúhonnost,
 • spolehlivost,
 • starší 18 let,
 • zdravotní způsobilost,
 • středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Je nutné absolvovat fyzické testy, psychotesty a kompletní lékařské vyšetření.

Fyzické testy zahrnují:

 • 1. Člunkový běh - 4 x 10 m (na čas)
 • 2. Kliky - vzpor ležmo - maximální počet
 • 3. Celomotorický test – CMT (opakovaně), čas 2 minuty
 • 4. Běh na 1000 m ( na čas )

Po přijetí do pracovního poměru na základě splnění všech testů a lékařských vyšetření následuje 6-ti týdenní rekvalifikační kurz zakončený zkouškou na MV ČR za účelem získání osvědčení. Náplní kurzu je osvojení některých právních předpisů a prvků sebeobrany.

3. Legislativa

Činnost městské policie se řídí zejména těmito zákony:

 • Zákon č. 553/ 1991 Sb. o obecní policii
 • Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti  za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád)
 • Zákon č. 361/ 2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
 • Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník
 • Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (Trestní řád)
 • Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
 • Zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu
 • Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky
 • Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotnických službách
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
 • Zákon č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání
 • Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č.418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní polici
 • Nařízení vlády České republiky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

4. Kontakty:

Nepřetržitá služba 24 hod. 596 511 112, 156
Velitel městské policie 596 511 911 Mgr. Roman Galia
Zástupce velitele pro venkovní službu 596 511 638 Mgr. Milan Páleník
Zástupce velitele pro věci technické 596 511 638 Mgr. Martin Kania, DiS.
Přestupkové pracoviště 596 524 059 Pavel Černoušek
Ekonomické oddělení 596 524 058 Opolková Ivana
Manažer prevence kriminality, protidrogový koordinátor 596 511 343 Mgr. Denisa Sapíková
Pedagog volného času Mgr. Václav Šaroch

5. Kamerový systém a městský rozhlas:

Provoz městského kamerového dohlížecího systému ve městě Orlová

Primární monitorovací stanovitě se nachází v budově městské policie Orlová - Lutyně, ul. Polní č. 973, sekundární v budově Orlová – Poruba č.p. 96 v prostoru stálé služby. Provozování městského kamerového systému je v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a také v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o  volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Monitorování je určeno ke sledování míst ohrožených zvýšeným nápadem trestné činnosti, narušováním veřejného pořádku, sledování dopravní situace a dalších patologických jevů narušujících občanské soužití. Dále je určeno k monitorování průběhu zákroků nebo úkonů prováděných městskou policií.

Obsluha KMS je povinna monitorovat pouze veřejné prostranství. Tím se rozumí podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů „všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, a další prostory přístupné každému bez omezení“, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Je přísně zakázáno monitorovat kamerami jiné než veřejné prostory a tak zasahovat nepřiměřeně do soukromí občanů. Toto neplatí pouze v případě monitorování průběhu zákroku.

Budování KMS má přinést občanům faktické zvýšení bezpečí, obnova veřejného pořádku, eliminace soc. patologických jevů, apod.

Většina kamerových bodů je doplněna o body rozhlasové, které účelově rozšiřují možnosti a funkce tohoto bezpečnostního opatření.

Základním cílem je tedy zajištění bezpečí v lokalitě, ochrana života a zdraví obyvatel, ochrana majetku a objektů, zajištění veřejného pořádku, apod.

Rozmístění kamer:

Kamerový systém ve městě Orlová
Provozovatel: MP Orlová

Číslo kamery

Adresa kamerového bodu

Městská část

Ulice a č.p.

1

Orlová-Lutyně

Kpt. Jaroše 756

2

Orlová-Lutyně

Osvobození 831

3

Orlová-Lutyně

Okružní 905

4

Orlová-Lutyně

Okružní 905

5

Orlová-Lutyně

Masarykova 918

6

Orlová-Lutyně

Masarykova 1025

7

Orlová-Lutyně

Ke Studánce 1049

8

Orlová-Lutyně

F.S.Tůmy 1201

9

Orlová-Město

Staré náměstí 76

10

Orlová-Město

P. Cingra 91

11

Orlová-Lutyně

Osvobození 796

12

Orlová-Lutyně

Osvobození 796

13

Orlová-Lutyně

Vnitřní 736

14

Orlová-Poruba

Slezská na VO867

15

Orlová-Poruba

Slezská 850

16

Orlová-Poruba

Slezská 850

17

Orlová-Poruba

Slezská 96

18

Orlová-Poruba

Slezská 96

19

Orlová-Lutyně

Zátiší sl. VO

20

Orlová-Lutyně

Masarykova 1016

21

Orlová-Poruba

Slezská / A.Jiráska VO

22

Orlová-Poruba

Dělící / Spojenců

23

Orlová-Poruba

Rajčula

24

Orlová-Poruba

Slezská / Nádražní

25

Orlová-Poruba

Horník - VO

26

Orlová-Poruba

Jarní 400

27

Orlová-Poruba

Jarní 400

28

Orlová-Poruba

Sadová / M. Ryšky

29

Orlová-Poruba

Slezská / Příčná

30

Orlová-Poruba

V Poli VO

31

Orlová-Poruba

SDH – Slezská VO

32

Orlová-Poruba

Žofinská / Orlotech VO

33

Orlová-Poruba

Sadová 814

34

Orlová-Poruba

Zátiší/Těšínská VO

35

Orlová-Poruba

Zátiší/Těšínská VO

36

Orlová-Poruba

V Poli / Údolní VO

37

Orlová-Poruba

ČOV - VO

38

Orlová-Poruba

ZŠ 850 / B. Němcové

39

Orlová-Lutyně

Areál letního koupaliště

40

Orlová-Lutyně

Areál letního koupaliště

41

Orlová-Lutyně

Areál letního koupaliště

42

Orlová-Lutyně

Areál letního koupaliště

43

Orlová-Lutyně

Areál letního koupaliště

44

Orlová-Lutyně

Areál letního kina

45

Orlová-Lutyně

Areál letního kina

46

Orlová-Lutyně

Areál letního kina

47

Orlová-Lutyně

Areál letního kina

48

Orlová-Lutyně

Kpt. Jaroše 999

Městský rozhlas:

Vybudovaná síť městského rozhlasu je v bezdrátové formě. Je Propojena v systému s městským kamerovým dohlížecím systémem, pro vytvoření možnosti okamžité reakce na narušování veřejného pořádku, na páchání trestné činnosti apod. Systém je možno dále využívat pro potřeby IZS, pro potřeby řešení různých krizových situací (požáry, povodně, hrozba výbuchu metanu, únik čpavku apod.).

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 18.10.2012

Zpět na výpis