Městská policie

1. Obecné informace

Městská policie Orlová - základní informace

Městská policie Orlová byla zřízena v rámci samostatné působnosti města Orlové. MP je orgánem obce, která plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Jedná se převážně o pochůzkovou činnost, zajišťování preventivní pořádkové služby a kontrolní činnost, rozvrženou do 12-ti hodinových směn.

Hlavními úkoly jsou:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu v bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • se podílí na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.

2. Podmínky přijetí

 • bezúhonnost,
 • spolehlivost,
 • starší 18 let,
 • zdravotní způsobilost,
 • středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Je nutné absolvovat fyzické testy, psychotesty a kompletní lékařské vyšetření.

Fyzické testy zahrnují:

 • 1. Člunkový běh - 4 x 10 m (na čas)
 • 2. Kliky - vzpor ležmo - maximální počet
 • 3. Celomotorický test – CMT (opakovaně), čas 2 minuty
 • 4. Běh na 1000 m ( na čas )

Po přijetí do pracovního poměru na základě splnění všech testů a lékařských vyšetření následuje 6-ti týdenní rekvalifikační kurz zakončený zkouškou na MV ČR za účelem získání osvědčení. Náplní kurzu je osvojení některých právních předpisů a prvků sebeobrany.

3. Legislativa

Činnost městské policie se řídí zejména těmito zákony:

 • Zákon č. 553/ 1991 Sb. o obecní policii
 • Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti  za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád)
 • Zákon č. 361/ 2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
 • Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník
 • Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (Trestní řád)
 • Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
 • Zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu
 • Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky
 • Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotnických službách
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
 • Zákon č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání
 • Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č.418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní polici
 • Nařízení vlády České republiky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

4. Kontakty:

Nepřetržitá služba 24 hod. 596 511 112, 156
Velitel městské policie 596 581 520 Mgr. Martin Kania, DiS.
Zástupce velitele  596 581 526 Mgr. Milan Páleník
Přestupkové pracoviště 596 524 059 Pavel Černoušek
Ekonomické oddělení 596 524 058 Ivana Opolková
Manažer prevence kriminality, protidrogový koordinátor 596 511 343 Mgr. Denisa Sapíková
Administrativa - spisová služba 596 524 050 Vlasta Holáňová

5. Kamerový systém a městský rozhlas:

Provoz městského kamerového dohlížecího systému ve městě Orlová

Primární monitorovací stanovitě se nachází v budově městské policie Orlová - Lutyně, ul. Polní č. 973, sekundární v budově Orlová – Poruba č.p. 96 v prostoru stálé služby. Provozování městského kamerového systému je v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a také v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o  volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Monitorování je určeno ke sledování míst ohrožených zvýšeným nápadem trestné činnosti, narušováním veřejného pořádku, sledování dopravní situace a dalších patologických jevů narušujících občanské soužití. Dále je určeno k monitorování průběhu zákroků nebo úkonů prováděných městskou policií.

Obsluha KMS je povinna monitorovat pouze veřejné prostranství. Tím se rozumí podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů „všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, a další prostory přístupné každému bez omezení“, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Je přísně zakázáno monitorovat kamerami jiné než veřejné prostory a tak zasahovat nepřiměřeně do soukromí občanů. Toto neplatí pouze v případě monitorování průběhu zákroku.

Budování KMS má přinést občanům faktické zvýšení bezpečí, obnova veřejného pořádku, eliminace soc. patologických jevů, apod.

Většina kamerových bodů je doplněna o body rozhlasové, které účelově rozšiřují možnosti a funkce tohoto bezpečnostního opatření.

Základním cílem je tedy zajištění bezpečí v lokalitě, ochrana života a zdraví obyvatel, ochrana majetku a objektů, zajištění veřejného pořádku, apod.

Rozmístění kamer:

Kamerový systém ve městě Orlová
Provozovatel: MP Orlová

číslo kamery

umístění

monitorovací prostor

typ kamery

1

O/4, Kpt. Jaroše 756

Centrum, kruhový objezd č. 3

polohovací

2

O/4, Osvobození 831

Morava, parčík, Prior

polohovací

3

O/4, Okružní 905

Billa, kruhový objezd č. 5, park. NsP

polohovací

4

O/4, Masarykova tř. 918

Bonver

polohovací

5

O/4, Masarykova 1025

Shell

polohovací

6

O/4, Ke Studánce 1048

parkoviště

polohovací

7

O/4, F. S. Tůmy 1201

parkoviště, školní hřiště

polohovací

8

O/4, Osvobození 796

parkoviště MěÚ, Prior

polohovací

9

O/4, Osvobození 796

HM Albert, kruhový objezd č. 4

polohovací

10

O/4, Vnitřní 736

Vnitřní, kruhový objezd č. 2

polohovací

11

O/4, Okružní 905

nákupní centrum Fastmall, Kaufland

polohovací

12

O/4, Kpt.  Jaroše 999 (Vesna)

parkoviště letní kino, sportovní areál

polohovací

13

O/4 Masarykova 1016

Orlí kaňon

polohovací

14

O/4, Zátiší sloup v. o. č. 85

Orlí kaňon

polohovací

15

O/4, Rydultowská 1370

Doubravan, náměstíčko

polohovací

16

O/4, Rydultowská 1390

parkoviště

polohovací

17

O/3, Slezská 96

Orlice

stacionární

18

O/3, Slezská sloup v. o.

parkoviště Penny market

polohovací

19

O/3, Slezská 96

parkoviště Penny market

polohovací

20

O/3, Slezská 1370 (PČR)

křižovatka Slezská – Kpt. Nálepky

polohovací

21

O/3, Spojenců 886

ul. Spojenců, Dělící

polohovací

22

O/3, Slezská sloup v. o.

křižovatka Slezská – V Poli

polohovací

23

O/3, Slezská sloup v. o.

ZŠ 200 - přechod

polohovací

24

O/3, Slezská sloup v. o.

SDH Orlová Poruba

polohovací

25

O/3, Slezská sloup v. o.

Profin

polohovací

26

O/3, Žofinská sloup v. o.

ul. Žofinská (ubytovna Orlotech)

polohovací

27

O/3, Slezská sloup v. o.

kruhový objezd č. 1, Horník

polohovací

28

O/3, Sadová sloup  v. o.

křižovatka Sadová – M. Ryšky

polohovací

29

O/3, Sadová sloup v. o

Sadová - garáže

polohovací

30

O/3, Sadová  sloup v. o .

křižovatka Sadová - Rajčula

polohovací

31

O/3, Jarní ZŠ 400

nové hřiště

polohovací

32

O/3, Jarní ZŠ 400

školní hřiště

polohovací

33

O/3, Slezská 850

Jídelna ZŠ Slezská

stacionární

34

O/3, Slezská 850

hřiště ZŠ Slezská

polohovací

35

O/3, Slezská 850

B. Němcové – KC Maják

polohovací

36

O/3, Zátiší sloup v .o.

křižovatka Zátiší – Údolní (garáže)

polohovací

37

O/3, Zátiší sloup v. o.

garáže ČOV

stacionární

38

O/3, Zátiší sloup v. o.

křižovatka Zátiší - Těšínská

polohovací

39

O/3, Zátiší sloup v. o.

křižovatka Zátiší – Těšínská (r. z.)

stacionární

40

O/1, Staré náměstí 76

Staré náměstí

polohovací

41

O/1, Staré náměstí 76

P. Cingra

polohovací

42

O/4 Osvobození

letní koupaliště – hlavní brána

stacionární

43

O/4 Osvobození

letní koupaliště - bazén

stacionární

44

O/4 Osvobození

letní koupaliště – skokanský můstek

stacionární

45

O/4 Osvobození

letní koupaliště - WC

stacionární

46

O/4 Osvobození

letní koupaliště – malý bazén

stacionární

47

O/4 Osvobození

letní kino – hlavní brána

stacionární

48

O/4 Osvobození

letní kino – zadní brána

stacionární

49

O/4 Osvobození

letní kino - hlediště

stacionární

50

O/4 Osvobození

letní kino - plátno

stacionární

51.0

O/4 Masarykova 1500

garáže

stacionární

51.1

O/4 Masarykova 1500

garáže

stacionární

51.2

O/4 Masarykova 1500

garáže

stacionární

51.3

O/4 Masarykova 1500

garáže

stacionární

51.4

O/4 Masarykova 1500

garáže

stacionární

51.5

O/4 Masarykova 1500

garáže

stacionární

51.6

O/4 Masarykova 1500

garáže

stacionární

51.7

O/4 Masarykova 1500

garáže

stacionární

52

O/4 Osvobození 796

nám. 28. října

stacionární

53

O/4 Osvobození 796

nám. 28. října

polohovací

54

 O/3 Slezská sloup V.O.

 Profin (č.2)

 stacionární

55

O/4 Zátiší sloup V.O. 

Orlí kaňon (č.2)

stacionární

56

O/3 Slezská sloup V.O.

SDH Orlová - Poruba  (č.2)

stacionární

57

O/3 Slezská Sloup V.O.

Křižovatka Slezská - V Poli (č.2)

stacionární

58

O/4 Na Výsluní 1283

Lídl

polohovací

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 18.10.2012

Zpět na výpis