Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Městská policie

1. Obecné informace

Městská policie Orlová - základní informace

Městská policie Orlová byla zřízena v rámci samostatné působnosti města Orlové. MP je orgánem obce, která plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii. Jedná se převážně o pochůzkovou činnost, zajišťování preventivní pořádkové služby a kontrolní činnost, rozvrženou do 12-ti hodinových směn.

Hlavními úkoly jsou:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu v bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • se podílí na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.

2. Podmínky přijetí

 • bezúhonnost,
 • spolehlivost,
 • starší 18 let,
 • zdravotní způsobilost,
 • středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Je nutné absolvovat fyzické testy, psychotesty a kompletní lékařské vyšetření.

Fyzické testy zahrnují:

 • 1. Člunkový běh - 4 x 10 m (na čas)
 • 2. Kliky - vzpor ležmo - maximální počet
 • 3. Celomotorický test – CMT (opakovaně), čas 2 minuty
 • 4. Běh na 1000 m ( na čas )

Po přijetí do pracovního poměru na základě splnění všech testů a lékařských vyšetření následuje 6-ti týdenní rekvalifikační kurz zakončený zkouškou na MV ČR za účelem získání osvědčení. Náplní kurzu je osvojení některých právních předpisů a prvků sebeobrany.

3. Legislativa

Činnost městské policie se řídí zejména těmito zákony:

 • Zákon č. 553/ 1991 Sb. o obecní policii
 • Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti  za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád)
 • Zákon č. 361/ 2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
 • Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník
 • Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (Trestní řád)
 • Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
 • Zákon č. 119/2002 Sb. o střelných zbraních a střelivu
 • Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky
 • Zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotnických službách
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
 • Zákon č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání
 • Zákoník práce č. 262/2006 Sb.
 • Vyhláška Ministerstva vnitra č.418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní polici
 • Nařízení vlády České republiky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie

4. Kontakty:

Nepřetržitá služba 24 hod. 596 511 112, 156
Velitel městské policie 596 511 911 Mgr. Roman Galia
Zástupce velitele pro venkovní službu 596 511 638 Mgr. Milan Páleník
Zástupce velitele pro věci technické 596 511 638 Mgr. Martin Kania, DiS.
Přestupkové pracoviště 596 524 059 Pavel Černoušek
Ekonomické oddělení 596 524 058
596 524 050
Opolková Ivana
Holáňová Vlasta
Manažer prevence kriminality, protidrogový koordinátor 596 511 343 Mgr. David Pěntka
Pedagog volného času Mgr. Václav Šaroch

5. Kamerový systém a městský rozhlas:

Provoz městského kamerového dohlížecího systému ve městě Orlová

Primární monitorovací stanovitě se nachází v budově městské policie Orlová - Lutyně, ul. Polní č. 973, sekundární v budově Orlová – Poruba č.p. 96 v prostoru stálé služby. Provozování městského kamerového systému je v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a také v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat.

Monitorování je určeno ke sledování míst ohrožených zvýšeným nápadem trestné činnosti, narušováním veřejného pořádku, sledování dopravní situace a dalších patologických jevů narušujících občanské soužití. Dále je určeno k monitorování průběhu zákroků nebo úkonů prováděných městskou policií.

Obsluha KMS je povinna monitorovat pouze veřejné prostranství. Tím se rozumí podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů „všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, a další prostory přístupné každému bez omezení“, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Je přísně zakázáno monitorovat kamerami jiné než veřejné prostory a tak zasahovat nepřiměřeně do soukromí občanů. Toto neplatí pouze v případě monitorování průběhu zákroku.

Budování KMS má přinést občanům faktické zvýšení bezpečí, obnova veřejného pořádku, eliminace soc. patologických jevů, apod.

Většina kamerových bodů je doplněna o body rozhlasové, které účelově rozšiřují možnosti a funkce tohoto bezpečnostního opatření.

Základním cílem je tedy zajištění bezpečí v lokalitě, ochrana života a zdraví obyvatel, ochrana majetku a objektů, zajištění veřejného pořádku, apod.

Rozmístění kamer:

Kamerový systém ve městě Orlová
Provozovatel: MP Orlová

Číslo kameryAdresa kamerového bodu
Městská částUlice a č.p.
1 Orlová-Lutyně Kpt. Jaroše 756
2 Orlová-Lutyně Osvobození 831
3 Orlová-Lutyně Okružní 905
4 Orlová-Lutyně Masarykova 918
5 Orlová-Lutyně Masarykova 1025
6 Orlová-Lutyně Ke Studánce 1049
7 Orlová-Lutyně F.S.Tůmy 1201
8 Orlová-Město Staré náměstí 76
9 Orlová-Město P. Cingra 91
10 Orlová-Lutyně Osvobození 796
11 Orlová-Lutyně Osvobození 796
12 Orlová-Lutyně Vnitřní 736
13 Orlová-Poruba Slezská na VO867
14 Orlová-Poruba Slezská 850
15 Orlová-Poruba Slezská 850
16 Orlová-Poruba Slezská 96
17 Orlová-Poruba Slezská 96
18 Orlová-Lutyně Zátiší sl. VO
19 Orlová-Lutyně Masarykova 1016
20 Orlová-Poruba Slezská / A.Jiráska
21 Orlová-Poruba Dělící / Spojenců
22 Orlová-Poruba Rajčula
23 Orlová-Poruba Slezská / Nádražní
24 Orlová-Poruba Horník - VO
25 Orlová-Poruba Jarní 400
26 Orlová-Poruba Sadová / M. Ryšky
27 Orlová-Poruba Slezská / Příčná

Městský rozhlas:

Vybudovaná síť městského rozhlasu je v bezdrátové formě. Je Propojena v systému s městským kamerovým dohlížecím systémem, pro vytvoření možnosti okamžité reakce na narušování veřejného pořádku, na páchání trestné činnosti apod. Systém je možno dále využívat pro potřeby IZS, pro potřeby řešení různých krizových situací (požáry, povodně, hrozba výbuchu metanu, únik čpavku apod.).

 


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Změna úředních hodin od 25.5.2020

Všechny budovy úřadu:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Pokladna:

Pondělí, Středa: 9:00-11:30 a 12:30-16:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 9:00-11:30 a 12:30-13:30

Prosíme občany, aby před příchodem na úřad nadále využívali systému objednání (telefon, e-mail, objednávkový systém na webu města) či upřednostnili, pokud je to možné, písemný, elektronický (e-mail, datová schránka) nebo telefonní kontakt před kontaktem osobním.Czechpoint:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Podatelna:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00-11:30 a 12:30-13:30

Vstup do hlavní budovy bude možný pouze vchodem z ulice Osvobození.